بررسی تأثیرات شهر الکترونیک بر ساختار کالبدی شهر، نمونه مورد مطالعه فردیسِ کرج

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد طراحی و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، قزوین، ایران

2 استادیار شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، قزوین، ایران.

چکیده

فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان عمده ترین محور تحول و توسعه هزاره سوم مطرح شده است. شهر الکترونیک به عنوان یکی از مواهب فناوری اطلاعات و ارتباطات، این امکان را فراهم می کند که شخص توأمان در هر دو بُعد واقعیت و مجاز حضور داشته باشد و فراتر از حدود فضایی زمانی محل استقرار خود به درک فضا نائل شود. از این رو ماهیت فضای شهری که به دو عامل محیط (فیزیکی و غیر فیزیکی) و فرهنگ بستگی دارد، به واسطه فناوری جدید تحول خواهد شد. با این اوصاف ضرورت بررسی تأثیرات تحقق شهر الکترونیک به عنوان مبحثی جدید و کارآمد در عرصه شهرسازی در کشور ایران به وضوح مشاهده می شود. پژوهش حاضر با برداشتن گام های نخستین در این راه، سعی در ایجاد راهی و گشایش مسیری در جهت مطالعه هرچه بیشتر و پرداخت هر چه سریع تر به این مقوله مهم دارد. نوشتار حاضر با بررسی وضعیت شهر فردیسِ کرج و نظرسنجی از کارشناسان حوزه شهری و تجزیه و تحلیل نظرات کارشناسی، به نتایج قابل تأمل و ارائه شرح خدمات تهیه طرح های جامع شهر الکترونیک نایل شده است. سرعت تبادل اطلاعات، ارتباطات دیجیتالی و دسترسی آسان به منابع با رسوخ به ابعاد متفاوت زندگی شهری، نوع جدیدی از ارتباطات را به عرصه حیات جمعی و فردی انسان وارد نموده است. این امر موجب ظهور مفاهیمی چون جهانی سازی و دهکده جهانی شده است که بخشی از محدودیت های کالبدی پیش روی بشر را در چارچوب یک "فضای سایبری" حذف مینماید. عامل اصلی در انتخاب این ناحیه، استقلال فضایی و کارکردی محدوده و در عین حال یک پایگاه استراتژیک ارتباطی برای استان البرز و همچنین وزنه سنگین جمعیتی بوده که در این تحقیق با نگاه فرآیندی به شهر الکترونیک، شهر فردیس به عنوان نمونه موردی انتخاب شده است.

کلیدواژه‌ها


-- Batty, Michael. (1995). The computable City. From http://www.geog.buffalo.edu/Geo666/batty/melbourne.html

-- Chitsaz, A. (1997). Learning Computer Science and Application of its functional concept (Amoozeshe oloome

computer va karborde mafaahime amalie aan). Tejarat Bank Magazine, 6.

-- Droege, P. (1997). Intelligent Environments. Amsterdam: Elsevier Science B. V.

-- Kolko, Jed. (1998). The Death of Cities? The Death of Distance? Evidence, from The Geography of Commercial

Internet usage. Unpublished manuscript, Harvard University, October.

-- Moss, Mitchell L.(1996). Telecommunications Policy and Cities. New York University.

-- Seyfollahi, S. (2007). Study of situation of Electronic cities’ claimants in Iran (Barresi Vaziate Moddaeiane Shahre

Electronici dar Iran). Tahlilgaran e Asre Etelaa’t, Feburary 2007.

-- Sui, Daniel Z. (1998). Geography of the E-merging Information Society: Accessibility of Adaptability?. Paper,

Delivered at NCG 1C Project Varenius Specialist Meeting. Asilomar, California.

-- Talvitie ,Juha. (2003). The Impact Of Information And Communication Technology On Urban And Regional Planning.

Helsinki University of Technology, Department of Surveying, Institute of Real Estate Studies.

-- Velibeyoglu, Koray. (1999). Impacts of new information technologies upon built environment. from http://www.

angelfive.com/ar/corei/infotech.html.

-- Yang, J., Brandon, p. s., and Sitwell, A.C. (2005). Smart & Sustainable Built Environment. Oxford, BlachWell

Publishing.