تأثیر طراحی آکوستیکی در تأمین آسایش صوتی در آپارتمان های مسکونی شهر تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری معماری اسلامی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران.

2 دانشجوی دکتری معماری، دانشکده معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران.

3 کارشناس ارشد معماری، گرایش منظر، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

داشتن زندگی توأم با آرامش و آسایش اهمیت فراوانی دارد. هیاهوی شهری و صدای ترافیک از جمله عواملی است که آرامش را از بین می برد. این صداها تأثیر منفی بر زندگی مردم دارد و استفاده از تدابیر مناسب در جهت کاهش آلودگی صدا یکی از مهم ترین نکاتی است که باید مدّ نظر قرار گیرد، انتظار می رود که پروژه ها و مقالات بسیاری درباره این موضوع ارائه شده باشد، در صورتی که چنین نیست و مقالات ارائه شده در این زمینه بسیار محدود است و بسیاری از دانشجویان ساختمان آموزش مناسب را در این زمینه نمی بینند. و در طراحی های خود به این موضوع توجهی نمی کنند. بنابراین لزوم ارائه مقاله ای شامل یک روش کاربردی ساده که به بررسی وضعیت آکوستیکی یک نمونه موردی می پردازد، احساس می شود. در این مقاله با استفاده از روش میدانی- تحلیلی وضعیت صدا در یکی از آپارتمان های متداول شهر تهران مورد بررسی قرار گرفته است. نمونه موردی از جامعه آماری آپارتمان های متداولی که معمولأ در سطح شهر وجود دارد، انتخاب شده است. چرا که باید موضوع آسایش صوتی در ساختمان را برای همه ساخت و سازهای متداول فرهنگ سازی کرد. این موضوع به ویژه در ساختمان های حواشی بزرگراه ها از اهمیت فراوان برخوردار است. نتایج تحقیق نشان می دهد که با یک طراحی مناسب و استفاده از مصالح مناسب می توان تا میزان زیادی در برابر صداهای هوابرد چون ترافیک، عایق صوتی ایجاد کرد. در مورد نمونه های اجرا شده، اصلاح جدارها، باعث بهبود افت صوتی خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


-- Colin H. H. (2011). Fundamentals of Acoustics, Department of Mechanical Engineering, University of Adelaide,

South Australia 5005, AUSTRALIA, chansen@mecheng.adelaide.edu.au.

-- Department of Environment, Climate Change and Water NSW (2010). Noise Guide for Local Government, NSW

Government, www.environment.nsw.gov.au.

-- Jacobsen, F., Poulsen, T., Rindel, J. H., Gade, A. Ch., Ohlrich, M. (2011). Fundamentals of Acoustics and Noise

Control, Department of Electrical Engineering, Technical University of Denmark.

-- Hedayati, M.J. (1994). Evaluation of the Final Project Report for Acoustic in Ekbatan Buildings, Tehran.

-- Hedayati, M.J. (2004). Management and Planning Organization, Guide to the Acoustic Design of Educational

Facilities, Vol. 343, 2, http://www.bhrc.ac.ir.

-- Hedayati, M.J., Bagheri, H. (2006). Management and Planning Organization of Iran, Strategies to Reduce Traffic

Noise for Surrounding Buildings Highways, Vol. 342.

-- Kia, R. (2009). Management Strategies to Reduce Noise Pollution; Case Study: Tehran’s Nobovat Square in Region

8, Master Thesis, Tehran University, Faculty of Environment, Department of Environmental Planning and

Management.

-- Movafagh, A., Jalil zadeh, R., Daliry, A.S., Dosti, M.R. (2009). Evaluation and Measurement of Noise Pollution

in One of the Hospitals in Tehran; Case Study: Alghadir Hospital, Conference and Exhibition of Environmental

Engineerin, Tehran.

-- Office of National Building rules (18th Section) (2001). Insulation & Sound Control in Buildings, Tehran: Naghsh

Toseie Iran.