الگوهای رفتاری و ابزارهای مسیریابی مردان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه شهرسازی، تهران، ایران.

چکیده

رفتار مسیریابی  در فضای شهری از طریق دریافت اطلاعات از محیط انجام می شود. در اختیار داشتن اطلاعاتی شامل مکان قرارگیری، مبدأ، مقصد و ارتباطات میان آ نها منجر به سهولت تصمی مگیری در انتخاب مسیر می شود. لذا استفاد هکنندگان از محیط نم یتوانند بدون اطلاعات، به ادراک محیط  و ذخیره اطلاعات در ذهن خود بپردازند. هدف از این پژوهش تشخیص ارتباط میان اطلاعات محیطی، نحوه ادراک محیط و الگوهای رفتاری مسیریابی مردان می باشد. به منظور گردآوری داده ها، از روش ای کیفی شامل، پرسشنامه، مشاهده و شبیه سازی استفاده شده است. حجم جامعه آماری برابر با 150 نفر از مردان در خیابان های امام رضا )ع(، دانشگاه و امام خمینی در شهر مشهد است. همچنین تحلیل اطلاعات از طریق تحلیل های آمار Cramer’s V Test و Chi-Square انجام شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان م یدهد، اهمیت عوامل کالبدی راهنمای مسیریابی برای مردان در هنگام انتخاب مسیر متفاوت است. مردان در اولویت اول از راه ها به عنوان راهنما استفاده نموده و در مرحله بعد در هنگام حرکت در طول مسیر تقاط عها برایشان دارای اهمیت است. ساختمان های شاخص در محیط برای رسیدن به مقصد در اولویت سوم بوده و در آخرین مرحله مردان از علائم راهنما کمک م یگیرند. از سویی دیگر، مردان در میان انواع ابزارهای مسیریابی ترجیح م یدهند از طریق جستجو کردن در محیط و استفاده از جهات اصلی مسیر خود را تشخیص دهند. عوامل راهنمای بصری برای مردان، در صورت قرارگیری در محل تقاطع و سبک معماری متمایز بیشتر در مسیریابی مورد توجه م یباشند. همچنین ساختما نها با تعداد طبقات زیاد و قابلیت رؤیت از فاصله دور در صورتی که دارای رنگ سفید نیز باشند به عنوان هدای تگر مردان در رسیدن به مقصد صحیح استفاده می شوند.

کلیدواژه‌ها


-- Allen, G. (1999). Spatial Abilities, Cognitive Maps, and Wayfinding - Bases for Individual Differences in Spatial

Cognition and Behavior. (R. Golledge, Ed.), Wayfinding Behavior- Cognitive Mapping and Other Spatial Processes.

Baltimore: Johns Hopkins University Press: 46-80.

-- Allen, G. (2000). Men and Women, Maps and Minds. (Nuallain, Ed.), Spatial Cognition: Foundations and Applications.

Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins Publishing Company, 3-18.

-- Arthur, P. And Passini, R. (1992). Wayfinding-People, Signs, and Architecture, Mcgraw-Hill, New York.

-- Carpman J. R., Grant M. A. (2002). Wayfinding: A Broad View. (R. B. Bechtel, and A. Tsertsman, Eds.). Handbook

of Environmental Psychology New York John Wiley & Sons, Inc.

-- Edwards, D. M., Hardman, L. (1989). Lost in Hyperspace: Cognitive Mapping and Navigation in A Hypertext

Environment. (R. Mcaleese, Ed.), Hypertext: Theory into Practice. New Jersey: Ablex Publishing Corporation.

-- Elvins, T. T. (1997). Worldlets: A Novel 3D Thumbnail Affordance for Wayfinding in Large Virtual Environments.

Ph.D. 9820873, University Of California, San Diego, United States—California. Retrieved November 13, 2009

From.

-- Giudice, N. A. (2004). Navigating Novel Environments: A Comparison of Verbal and Visual Learning. Doctoral

Dissertation, University Of Minnesota, 2004. Unpublished Dissertation, University Of Minnesota, Twin Cities,

MN.

-- Gibson, J. J. (1979). The Ecological Approach to Visual Perception. Boston: Houghton Mifflin Company.

-- Golledge, R. (1999). Human Wayfinding and Cognitive Maps. (R. Golledge, Ed.), Wayfinding Behavior-Cognitive

Mapping and Other Spatial Processes. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 5-45.

-- Iachini, T., Sergi, I., Ruggiero, G., Gnisci, A. (2005). Gender Differences in Object Location Memory in a Real

Three-Dimensional Environment. Brain and Cognition, 59, 52-59.

-- Kozlowski, L. T. & Bryant, K. J. (1977). Sense of Direction, Spatial Orientation, and Cognitive Maps. Journal of

Experimental Psychology, 3, 590-598.

-- Lawton, C., Kallai, J. (2002). Gender Differences in Wayfinding Strategies and Anxiety about Wayfinding: A

Cross-Cultural Comparison. Sex Roles: A Journal of Research, 47(9/10), 389-401.

-- Kimura, Doreen (2000). Sex and Cognition. MIT Press: Massachusetts Institute of Technology.

-- Klein, W. (1982). Local Deixis in Route Directions. (R.J. Jarvella, W. Klein, Eds.), Speech, Place, and Action:

Studies in Deixis and Related Topics. New York: Wiley, 161-182.

-- Neisser, U. (1967), Cognitive Psychology, Englewood Cliffs, NJ.

-- Postma, A., Izendoorn, R., De Haan, E. H. F. (1998). Sex Differences in Object Location and Memory. Brain and

Cognition, 36(3), 334-345.

-- Rumpradit, C., Donnell, M. L. (1999). Navigational Cues on User Interface Design to Produce Better Information

Seeking on the World Wide Web. Paper Presented At 32nd Hawaii International Conference On System Sciences,

Hawaii, USA.

-- Sadalla, E. K., Magel S. G. (1980). The Perception of Traversed Distance. Environment and Behavior, 12, 65-79.

-- Sholl, M.J. (1988). The Relation between Sense of Direction and Mental Geographic Updating. Intelligence, 12,

299-314.

-- Tversky, B. (1981). Distortions in Memory for Maps. Cognitive Psychology, 13(3), 407-433.

-- Tuan, Y. (1976). Literature, Experience, and Environmental Knowing. (G. T. Moore, R. G. Golledge (Eds.), Environmental Knowing: Theories, Research and Methods, Dowden, Hutchinson and Ross, Inc., Stroudsburg, Pennsylvania, 260-272.