موضوعات مرزی در رویکرد فرارشته ای به طراحی محیطی در ایران از دیدگاه اساتید

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار طراحی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه تربیت دبیر شهیر رجایی، تهران، ایران.

چکیده

امروزه از مقیاس طراحی اشیاء و مبلمان گرفته تا طراحی منطقه ای و شهری، در داخل طراحی محیطی جای می گیرند. طراحان محیطی اعم از معماران، معماران منظر، برنامه ریزان و طراحان شهری، با مقولات و موضوعاتی فرا رشته خودشان ارتباط دارند. این مقولات که در حوزه ها و زمینه های تخصصی سایر علوم و فنون جای میگیرند، از اهمیت بسیار زیادی در رشد و توسعه مرزهای دانش و فناوری در سطح کشور برخوردارند. از این رو توجه ویژه اساتید و حرفه مندان رشته های طراحی محیطی به این موضوعات و بررسی روندها و رویه های به کارگیری صحیح و اصولی آن ها در میان مباحث اصلی رشته ای، حائز اهمیت است. این مقاله با هدف کنکاشی در شناخت مهم ترین موضوعات و مقولات فرارشته ای مطرح در طراحی محیطی، به بیان دیدگاه اساتید در این زمینه م یپردازد. از روش های پیمایشی و تحلیل محتوا سود جسته و سعی در معرفی حوزه های تأثیرگذار پیرامونی طراحی محیطی در رشد و توسعه این زمینه تخصصی دارد. مطابق این شیوه، پرسشنامه ای باز پاسخ از بیست استاد رشته های طراحی شهری، معماری و معماری منظر در سطح دانشگاه های تهران، شهید بهشتی و علم و صنعت ایران و در فاصله زمانی تیرماه تا مرداد ماه 1391 تهیه شد. یافته های این نوشتار نشان می دهد که پنج مقوله مرزی اکولوژی محیط، جهانی شدن، هویت ایرانی  اسلامی، اجتماع محلی و آموزش فرارشته ای جزء مهم ترین دغدغه های اساتید نسبت به موضوعات فرارشته ای طراحی محیطی در ایران می باشند. همچنین معرفی ضرورت توجه به نگاه های فرارشته ای و کاربرد موضوعات مرزی در طراحی محیطی نیز جزء دیگر نتایج این تحقیق به شمار می رود.

کلیدواژه‌ها


-- Barghjelveh, S. (2006) .Conceptual Framework for Scientific Research Program in Department of Planning and

Designing The Environment, Environmental Sciences 12, 15-28.

-- Berman, J. (2007). Planners, Architects and Landscape Architects Designing New Orleans: Disciplinary Differences

in Developing the United Plan. Unpublished Thesis, Master in City Planning. Massachusetts Institute of

Technology.

-- Beilharz, E.D. (2004). Understanding Landscape Urbanism. Unpublished Thesis, Master of Landscape Architecture,

the University of Texas.

-- Haugaard Jakobsen, C., Hels, T., Mclaughlin, W. J. (2004). Barriers and Facilitators to Integration among Scientists

in Trans-Disciplinary Landscape Analyses: A Cross-Country Comparison, Forest Policy and Economics, 6(1),

32-45.

-- Di Stefano, L. D., Imon, S. S., Lee, H., Di Stefano, J. J. (2004). Bridging Differences: A Model for Effective

Communication between Different Disciplines through Conservation Training Programs for Professionals. City

& Time, 1(2), 1-10.

-- Frampton, K. (1992). Modern Architecture: A Critical History (World Of Art), Thames & Hudson.

-- Gary, L.A. (2001). Multifunctional Landscapes—Towards Trans-Disciplinary Research, Landscape and Urban

Planning, 57(3–4), 56-65.

-- Gazan, R. (2004). Creating Hybrid Knowledge: A Role for The Professional Integrationist, Ph.D, Los Angeles:

University Of California.

-- Gerbic, P., Stacey, E. (2005). A Purposive Approaches to Content Analysis: Designing Analytical Frameworks,

Internet and Higher Education 8, 45–59.

-- Klug, H. (2012). An Integrated Holistic Trans-Disciplinary Landscape Planning Concept after the Leitbild Approach,

Ecological Indicators, 23, 110-119.

-- Sallis, J. F., Kraft, K., Linton, L. S. (2002). How The Environment Shapes Physical Activity: A Trans-Disciplinary

Research Agenda, American Journal of Preventive Medicine, 22(3), 73-85.

-- J. Lawrence, R., Despres, C. (2004). Introduction: Futures of Trans-Disciplinary. Futures 36, 397-405.

-- Lang, J (2014). Urban Design as A Profession and As Discipline, In: Nature and Border of Urban Design, (S.

Razzaghi-Asl, Ed.), Shahid Rajaee Teacher Training University.

-- Sevenant, M., Antrop, M. (2010). Trans-Disciplinary Landscape Planning: Does The Public Have Aspirations?

Experiences from a Case Study in Ghent (Flanders, Belgium), Land Use Policy, 27(2), 67-81.

-- Meig, H. (2008). Professionalization and Professional Identities of Environmental Experts: The Case of Switzerland,

Environmental Sciences, 5(1), 34-45.

-- Moudon, A .V. (1992). A Catholic Approach To Organizing What Urban Designers Should Know, Journal of Planning

Literature, 6(4), 115-127.

-- Onaran, B. (1996). Conceptions of Professional Identity in Design: The Social Construction of Skills, Knowledge

& Professional Roles in Environmental Design Culture, Unpublished Ph.D. Dissertation, University of Wisconsin-

Madison.

-- Ramadier, T. (2004). Trans-Disciplinarily and Its Challenges: The Case of Urban Studies, Futures, 36(4), 123-132.

-- Razzaghi-Asl, S. (2012). Urban Designers and Landscape Architects Approaches to The Common Boundary Concepts

in Place-Making, Unpublished Ph.D. Dissertation, Tehran: Iust.

-- Schon, D. (1983). The Reflective Practitioner: How Professionals Think In Action. New York: Basic Books.

-- Suwa, M., T. Purcell, And J. Gero. (1998). Macroscopic Analysis Of Design Processes Based On A Scheme For

Coding Designers’ Cognitive Actions, Design Studies 19, 455-483.

-- Smith J., Garey, G. (2007). What Is The Role Of An Interdisciplinary Researcher?, Int. J. Epidemiol, 2007,1(1),

15-23.

-- Shah Cheraghi, A. (2004). Limitless World, Limitless Space, Memari- Shahrsazi Journal, 70, 23-31.

-- Turner, T. (1999) the City as Landscape (F. Nourian, Trans.). Tehran: Urban Planning Publisher.