بررسی میزان رضایتمندی سکونتی در محله سهیل تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.

چکیده

یکی از علل وجودی علم شهرسازی ارتقای کیفیت زندگی شهروندان می باشد. امروزه به دلیل گسترش ارتباطات، جامعه شهری با دیگر فرهنگ ها آشنا شده و در نتیجه در سطح نگرش مردم تغییر به وجود آمده است. این تغییرات در فرهنگی شهروندان متجلی شده است. به نظر می رسد همین » تغییر در نیازها « و مد زندگی جامعه نمود پیدا کرده و به صورت امر در میزان رضایت ساکنان از محل زندگی خود تأثیرگذار بوده و باعث ایجاد نگرش های متفاوت در حوزه کیفیت محیط شده است. در این پژوهش با توجه به عوامل مؤثر در کیفیت محیط و رضایتمندی سکونتی که توسط صاحب نظران و نظریه پردازان این عرصه ارائه شده است، به شناسایی شاخص های میزان رضایتمندی سکونتی، در سه سطح واحد مسکونی، واحد همسایگی و محله پرداخته، و سپس جهت جمع آوری اطلاعات در محدوده از ابزار پرسشنامه استفاده شده است که طی آن سؤالاتی متناسب با شاخص های رضایتمندی سکونتی و برگرفته از چارچوب نظری پژوهش آمده است. در ادامه با استفاده از نرم افزار SPSS19 جهت تحلیل پرسشنامه ها به روش تحلیل رگرسیونی چند متغیره، شاخص های مؤثر در رضایتمندی سکونتی از نگاه ساکنان محله سهیل تهران، مشخص شده است. در نهایت میزان رضایتمندی سکونتی ساکنان در سه سطح مذکور و میزان تأثیرگذاری هریک از عوامل به دست آمده است. تغییر در نوع خواست ساکنان از روابط همسایگی و علاقه مندی آنان به مشارکت از نکات قابل توجه به دست آمده در این پژوهش است. کیفیت مسکن مهم ترین عامل مؤثر در میزان رضایت ساکنان محله از محل زندگی خود بوده و شاخص های مربوط به محله و واحد همسایگی در رده های بعدی قرار می گیرند.

کلیدواژه‌ها


-- Amin Salehi, F. (2008). Appropriate Solutions for Residential Quality Improvement of High-rise Complexes, Case

study: Ekbatan Town, Master Thesis, Tarbiat Modarres University

-- Tajbakhsh, K. (2001). The Promise of the City: Space, Identity, and Politics in Contemporary Social Thought.

(Afshin Khakbaz, Trans.). Tehran: Nashreney.

-- De Vaus, D. (2002). Surveys in Social Research, (Hooshang Nayebi, Trans.). Tehran: Nashreney

-- Rafieian, M., Asgari, A., Asgari, Z. (2009). Residential Quality Assessment with focus of Approach in NAVAB

Satisfaction, Tehran, Human Geography Research Quarterly, 67, 53-67.

-- Ghiasvand, A. (2008). Statistical Package for The Social Sciences, Motefakeran

-- Pedhazur, E. J. (1973). Multiple Regression in Behavioral Research, (Hassan Saraee, Trans.), Tehran: Samt.

-- Maleki, L. (2011). Improvement of the environmental Quality in Urban Neighborhoods based on Sustainable Development

Approach, Case Study: Chizar Neighborhood, Master Thesis, University of Art

-- Mehdizadeh, J., et.al (2003). Strategic Planning of Urban Development, Tehran: Payam- Sima Design and Publishing

Company.

-- Rafieian, M., Moludi, J. (2010). Analytical Approaches and Methods of Urban Residential Environmental Assessment,

Tehran: azarakhsh.

-- www.tehran.ir

-- Amerigo, M. (2002). A Psychological Approach to the Study of Residential Satisfaction. Residential Environments:

Choice, Satisfaction, and Behavior, Bergin & Garvey, Westport, Connecticut London, 81-100.

-- Amerigo, M., Aragones, I. (1997). A Theoretical and Methodological Approach to The Study of Residential Satisfaction,

Journal of Environmental Psychology, 17, 47-57.

-- Basolo, V., Strong, D. (2002). Understanding the Neighborhood: From Residents’ Perceptions and Needs to Action.

Housing Policy Debate, 13(1), 83-105.

-- Benzeval M., Judge K., Whitehead M. (1995). The Role of the NHS. In: Benzeval M., Judge K., Whitehead M.,

Eds. Tackling Inequalities in Health: An Agenda for Action. London: King’s Fund, 95-121.

-- Bonauito, M., Aiello, A., Perugini, M., Bonnes, M., Ercolani, A.P. (1999). Multidimensional Perception of Residential

Environment Quality and Neighbourhood Attachment in Urban Environment, Journal of Environmental

Psychology, 19, 331-352.

-- Choudhury, I. (2005). A Conceptual Model of Resident Satisfaction with Reference to Neighborhood Composition.

-- Connerly, C., & Marans, R. W. (1988). Neighborhood Quality: A Description and Analysis of Indicators, In E.

Huttman & W. Vleit (Eds.), The US Handbook on Housing and Built Environment (pp.37-62). Westwood: Greenwood

Press.

-- Foote, N. (1960). Housing Choices and Housing Constraints, New York: McGraw-Hill.

-- Francescato, G., Weidemann, S., and Anderson, J.R. (1987). Residential Satisfaction: Its Uses and Limitations in

Housing Research, in van Vliet-, W., H. Choldin, W. Michelson, and D. Popenoe (eds.) Housing and Neighborhoods,

Theoretical and Empirical Contributions, New York: Greenwood Press.

-- Ghosh, S. (2006) Residential Differentiation, Mobility and Satisfaction.

-- Gordon Show, J., Transit. (1994). Density and Residential Satisfaction, University of California at Berkeley.

-- Laanbouma-Doff, Wenda Van der. (2007). Little to Choose, Much to Lose: Freedom of Choice and Residential

Satisfaction.

-- McCrea, R., Stimson, R. J., Western, J. (2005). Testing a General Model of Satisfaction with Urban Living Using

Data for South East Queensland. Australia, Social Indicators Research, 72,121-152.

-- Mulder, C. H. & Hooimeijer, P. (1999). Residential Relocations in the Life Course. (Wissenm, L. J. G., Dykstra, P.

A., eds.). Population Issues: An Interdisciplinary Focus (pp. 159-178). New York: Kluwer

-- Mohit, M. A. (2009). Assessment of Residential Satisfaction with Low Cost Housing Provided by Selangor Zakat

Board in Malaysia, the 4th Australasian Housing Researchers Conference, , 5th - 7th August. Sydney, Australia.

-- Morris, E. W., Winter, M. (1978). Housing, Family, and Society. New York: Wiley. Potter, James & Cantarero

-- Rodrigo (2006). How Does Increasing Population and Diversity Affect Resident Satisfaction? a Small Community

Case Study, Environment and Behavior, 38, 605-625.

-- Abdul Ghani, S., Nor’aini, Y. (2006). Residential Satisfaction in Low Cost Housing in Malaysia.

-- Si-ming LI, Yu-ling SONG. (2006). Displaced Residents, Housing Conditions and Residential Satisfaction: An

Analysis of Shanghai Residents, www.hkbu.edu.hk.

-- Sirgy, M. J., Cornwell, T. (2001). Further Validation of the Sirgy Et Al.’S Measure of Community Quality of Life.

Social indicators Research, 56(2), 125-143.

-- Speare, A., Jr. (1974). Residential Satisfaction as an Intervening Variable in Residential Mobility. Demography,

11, 173-188.