الگوی کریدوری حمل و نقل همگانی محور در بلوار پاسداران شهر سنندج

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار طراحی شهری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه کردستان، کردستان، ایران.

2 کارشناسی ارشد شهرسازی، گرایش برنامه ریزی شهری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه کردستان، کردستان، ایران.

چکیده

در دهه های اخیر توسعه حمل و نقل همگانی محور (TOD) به عنوان رویکردی جدید در راستای مفهوم توسعه پایدار شهری گسترش یافته است. این رویکرد درصدد است تا از طریق ایجاد یکپارچگی بین برنامه ریزی حمل و نقل شهری و کاربری زمین، مردم را به زندگی در ناحیه مجاور ایستگاه های حمل و نقل همگانی و استفاده از آن تشویق نماید. این رویکرد، در نهایت استفاده از خودرو شخصی را کاهش داده و سکونتگاهی انسان محور با پویایی بیشتر را به ارمغان می آورد. در واقع توسعه حمل و نقل همگانی محور با نفی شیوه توسعه پراکنده به عنوان مخرب منظر شهری و مروج فرهنگ استفاده خودرو محور، بر توسعه فشرده جوامع تأکید دارد. با توجه به این رویکرد و گسترش رویه توسعه پراکنده در شهرهای ایران منتج از مهاجرت های روستایی، شهر سنندج به عنوان نمونه موردی پژوهش انتخاب شده تا جنبه های مختلف توسعه حمل و نقل همگانی محور به ویژه الگوی کریدوری آن را در بلوار پاسداران این شهر دنبال کند. در این راستا، این پژوهش در پی آن است تا با روش توصیفی  تحلیلی، چارچوب الگوی کریدوری حمل و نقل همگانی محور به منظور افزایش پایداری و خلق یک محیط انسان دوستانه، افزایش قابلیت دسترسی، تقویت گزینه های حمل و نقل همگانی وکاهش چالش های زیست محیطی در بلوار پاسداران شهر سنندج به کار گرفته شود. به منظور دستیابی به نتایج بهتر، براساس ویژگی های مشترک کالبدی، عملکردی و ترافیکی، طول محور به دو بخش تقسیم و از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی به عنوان یکی از روش های تصمیم سازی چند معیاره به منظور اولوی تدهی به راهبردها استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که راهبردهای کاهش وابستگی به خودرو، پیاده راه سازی به همراه توسعه حمل و نقل همگانی و راهبرد افزایش دسترسی به حمل و نقل همگانی برای بخش اول و راهبردهای تقویت دسترسی به حمل و نقل همگانی ، اتصال مسیرهای اصلی و بهبود حرکات پیاده برای بخش دوم محور جهت استفاده از پتانسیل های توسعه حمل و نقل همگانی محور و منافع آن بیشترین امتیاز را کسب کرده و در اولویت توسعه می باشند.

کلیدواژه‌ها


-- Abbasszadegan, M., Rezazadeh, R., Mohammadi, M. (2011). Transit Oriented Development and Role of Tehran

Subway System, Baghe-Nazar Quarterly, 8(17), 43-58.

-- American Planning Association. (2006). Planning and Urban Design Standards, Washington: John Wiley & Sons

Press.

-- Behzadfar, M., Zabihi, M. (2011). Transit-Oriented Development: Plan Making Guideline in Urban Areas, Baghe-

Nazar Quarterly, 8(18), 37-48.

-- Brown, L.J., Dixon, D., Gillham, O. (2009). Urban Design for an Urban Century: Place Making for People, (S.M.

Bahraini, Trans.). Tehran: University of Tehran Press.

-- Calthrope, P. (1993). The Next American Metropolis, USA: Princeton Architectural Press.

-- Center for Transit-Oriented Development. (2012). Southwest LRT Corridor Development Assessment, Report

Prepared For Southwest LRT Corridor Community Works Technical Implementation Committee And Urban Land

Institute, Available From: Http:// www.Reconnecting America.Com.

-- Cervero, R. (1998). The Transit Metropolis: A Global Inquiry, USA: Island Press.

-- Cervero, R., Day, J. (2008). Suburbanization and Transit-Oriented Development in China, Transport Policy, 15,

315–323.

-- Cervero, R., Murphy, S., Ferrel, C., Goguts, N., Tsai, Y., Arrington, G.B., Boroski, J., Smith-Heimer, J., Golem,

R., Peninger, P., Nakajima, E., Chui, E., Dunphy, R., Myers, M., Mckay, S., Witenstein, N. (2004). Transit-Oriented

Development in the United States: Experiences, Challenges, and Prospects, Transit Cooperative Research

Program (TCRP) Report 102, USA: Transportation Research Board, National Academy Press.

-- Chisholm, G. (2002). Transit-Oriented Development and Joint Development in the United States: A Literature

Review, Research Board of the National Academies, TCRP Project H-27, Legal Research Digest, 52, 1-9.

-- Curtis, C., Renne, J. L., Bertolini, L. (2009). Transit Oriented Development: Making It Happen Ashgate Press,

Aldershot

-- Dittmar, H., Ohland, G. (2004). The New Transit Town: Best Practices in Transit-Oriented Development, USA:

Island Press.

-- Iran Housing and Urban Planning Organization. (2011). Master Plan of Sanandaj City, Sanandaj: Tadbir-Shahr

Consultant.

-- Knowles, R. D. (2012). Transit Oriented Development in Copenhagen, Denmark: From the Finger Plan to Ørestad,

Transport Geography, Article In Press, Available From: Http:// www.Sciencedirect.Com.

-- Lin, J. J., Gau, C. C. (2006). A TOD Planning Model to Review the Regulation of Allowable Development Densities

around Subway Stations, Land Use Policy, 23, 353–360.

-- Municipality of Sanandaj, (2011), Annual Statistics of Sanandaj City, Sanandaj: Management of Development and

Planning Press.

-- Municipality of Sanandaj, (2011), Redesigning Pasdaran Blvd. of Sanandaj, Armanshahr Consultant, Sanandaj,

Iran.

-- Newman, P., Kenworthy, J. (1999). Sustainability and Cities: Overcoming Automobile Dependence, USA: Island

Press.

-- Newman, P., Kenworthy, J. (2006). Urban Design to Reduce Automobile Dependence, Opolis, 2(1), 35–52, Available

From: Http://www.Escholarship.Org/Uc/Item/2b76f089.

-- Nolon, J. R., Nolon, J. C. (2008). Enhanced TOD: Connecting Transportation And Land Use Planning, New York

Transportation Journal, 7(2), 8-15, Available From: Http:// www.Wagner.Nyu.Edu/Rudin Center.

-- Olaru, D., Smith, B., Taplin, J. H. E. (2011). Residential Location and Transit-Oriented Development in A New

Rail Corridor, Transportation Research Part A, 45, 219–237.

-- Ratner, K. A., Goetz, A. R. (2012). The Reshaping of Land Use and Urban form in Denver through Transit-Oriented

Development, Cities, Article in Press, Available From: Website: www.Sciencedirect.Com.

-- Reconnecting America’s Center For Transit-Oriented Development (2008). Station Area Planning: How To Make

Great Transit-Oriented Places, Technical Report (TOD 202), USA: Federal Transit Administration, Available

From: Http:// www.Reconnecting America.Com.

-- Reconnecting America’s Center For Transit-Oriented Development. (2010). Transit Corridors and TOD Connecting

the Dots”, Technical Report (TOD 203), USA: Federal Transit Administration, Available From: Http:// www.

Reconnecting America.Com.

-- Soltani, A. (2011). Issues on Urban Transportation, Shiraz: Shiraz University Press.

-- Still, T. (2002). Transit-Oriented Development: Reshaping America’s Metropolitan Landscape. On Common

Ground, Winter, 44-47.

-- Sung, H., Oh, J. (2011). Transit-Oriented Development In A High-Density City: Identifying Its Association With

Transit Ridership In Seoul, Korea, Cities, (28), 70–82.

-- Transportation Research Board Executive Committee (2003). Transit Capacity and Quality of Service, 2nd Edition,

Transit Cooperative Research Program (TCRP), Report 100, Washington, Available From: Http://www.National-

Academies.Org/Trb/Bookstore.

-- White, S. M., Mcdaniel, J. B. (1999). TCRP Legal Research Digest 12: The Zoning and Real Estate Implications

of Transit-Oriented Development, Transportation Research Board of the National Academies, 1-50.

-- Williams, K., Burton, E., Jenks, M. (2000). Achieving Sustainable Urban Form, (Moradi, V, Trans.), Tehran: Urban

Planning and Processing Press.

-- Yaliniz, P., Bilgic, S., Vitosoglu, Y., Turan, C. (2011). Evaluation of Urban Public Transportation Efficiency in

-- Kutahya, Turkey, Procedia Social and Behavioral Sciences, 20, 885–895.