برنامه ریزی راهبردی توسعه خدمات الکترونیک در شهر یزد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه اصفهان، مربی دانشگاه آیت ا... حائری، میبد، ایران.

2 استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

با توسعه روزافزون فناوری اطلاعات و ارتباطات و تأثیرات وسیع آن بر جنبه های مختلف زندگی، ابعاد خدمات شهری نیز دستخوش تحولات گسترده ای شده است؛ چنانکه لازمه زندگی در شهرهای امروزی به عنوان نقاط تمرکز خدمات و تعاملات، به کا رگیری رو شها و فناوری های نوین خدمات رسانی می باشد. با توجه به اهداف توسعه ای نهادهای مدیریت شهری جهت نوآوری و شکوفایی در عرصه خدمات رسانی به شهروندان، انجام مطالعات راهبردی و شناسایی زمینه ها و چالش های توسعه خدمات الکترونیک شهری در سطح شهرداری ها امری ضروری می نماید. شهر یزد یکی از جمله شهرهایی است که در زمینه الکترونیکی شدن، اقدامات مؤثری را تجربه کرده است و گام به گام شهرهای بزرگی چون تهران و اصفهان، در جهت ایجاد شهر الکترونیک حرکت می کند. بر این مبنا این مقاله با استفاده از روش توصیفی  پیمایشی، در میان جامعه آماری کارشناسان و آگاهان کلیدی در عرصه شهر الکترونیک و به منظور تدوین راهبردهای توسعه خدمات الکترونیک در شهر یزد انجام پذیرفته است که با استفاده از مدل پستل، خلاصه تجزیه و تحلیل خارجی و داخلی و تکنی کهای سوات و تلفیق عوامل راهبردی، مهم ترین فرصت ها، تهدیدها، نقاط قوت و ضعف شهرداری یزد مورد ارزیابی قرار گرفته، رتبه بندی شده و بر اساس آن راهبردهایی برای توسعه خدمات ارائه شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که شهرداری یزد در زمینه توسعه خدمات الکترونیک، در وضعیت غلبه فرصت ها بر تهدیدات محیطی و غلبه نقاط قوت بر نقاط ضعف قرار دارد که در چنین شرایطی استفاده از راهبردهای تغییر جهت و یا حفظ وضع موجود پیشنهاد می شود.

کلیدواژه‌ها


-- Adriana, A. (2006). ICT and Its Impact upon the Globalization and Accessibility of the Education in the Health

Domain, online in: www.ici.or

-- Aliahmadi, A., Ebrahimi, M., Soleimani Malekan, H. (2004). Strategic Planning of ICT, Tehran: Dissemination of

Knowledge Publication, Iran.

-- David, Fred R. (2007). Strategic Management, (Parsayyan, M.A., & Arabs, Trans.), Office of Cultural Research,

10th Edition, Tehran.

-- Farmanbar, A. (2009). On the Track of Commerce, The World of Economics, Information Technology Branch,

www.ictkey.ir.

-- Firmino, Rodrigo Jose, (2007). Defining and Understanding the Virtual Cities Phenomenon, online in: www.pdpgeni.

com.

-- Golmohammadi, A. (2004). Globalization of Culture, 2nd Edition, Tehran: Reed.

-- Hangr, David J., Violin, Thomas L. (2007), Foundations of Strategic Management, (Mohammad Arabi & David

Divine, Trans.), 3rd Edition, Tehran: Office of Cultural Research, Iran.

-- Hekmatnia, H., Mousavi, M. (2006). Model Application in Geography with Emphasis on Urban and Regional

Planning, Yazd: New Science Publication.

-- Hodsun, Heather E, (2006). From Rural Village to Global Village: Telecommunications for Development in the

Information Age, University of San Francisco, Mahwah, New Jersey.

-- Hormoz, M. (2001). Introduction to Mass Communication of Ideas and Concepts, Faran Institute for Cultural

Research.

-- Jalali, A. (2004). Electronic City, University of Science and Technology.

-- Jones, Steve, (2005). Infrastructures, the Internet and Urban Planning, online in: www.sciencedirect.ir.

-- Keselz, M. (2001). Information Age, The Rise of the Network Society, (Aligholian & Khakbaz, Trans.), Publication

of the New Scheme.

-- Madanipoor, A. (2001). Design of Urban Space, (F. Mortazaeinezhad, Trans.), Tehran: Processing Enterprises and

Urban Planning.

-- Mitra, Ananda & Schwartz -Rae Lynn, (2006). From Cyber Space to Cybernetic Space: Rethinking the Relationship

between Real and Virtual Spaces, online in: www.sciencedirect.ir.

-- Negad javadipoor, M. (2007). Developing Strategies for the Establishment and Development of Electronic Services

in the Municipality of Tehran Metropolitan Area, 13, MSc Thesis Guidance Doctor Asghar Srafizadeh, Islamic

Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran.

-- Negad javadipoor, M. (2008). Electronic Service in Urban Management Institutions, Needs, Issues and Challenges,

The Conference Office System Electronics, Tehran, Iran.

-- Negad javadipoor, M. (2008). Identification and Evaluation of Strategic Urban Development of Electronic Services,

Fifth International Conference on Information and Communication Technology Management (ICTM 2009),

Tehran, Iran.

-- Pears, J., Rabinson, R. (2004). Strategic Management (Planning, Implementation and Control), Tehran: Samt.

-- Pekari, Catrin, (2005). Human Rights in the Information Society, online in: www.esil-sedi.org/english/pdf/.

-- Rabeie, N., Bemanian, MR. (2009). The Evolution of the City in the Age of Information Technology, Second International

Conference on Commerce, Tehran, Iran.

-- Rafi, G. (2003). Tehran-Electronic from Dream to Reality, http://www.shamimm.com.

-- Raoof, B. (2009). Commerce, the World of Economics, Information Technology Branch, http:// www.ictkey.ir.

-- RapidBI Ltd. (2008). PEST/PESTLE Analysis Tool & Template, RapidBI Website http://www.rapidbi.com.

-- Rohani, P., religion, Hessam & Sheikh Imami, R. (2009). Reciprocity in Electronic Commerce, Second International

Conference on Commerce, Tehran, Iran.

-- Selselah, A. (2009). Analysis of Concept and Benefits of Digital Urban, Second International Conference on

Commerce, Tehran, Iran.

-- Shams, A. (2006). E-government with Legal -Management Attitude, Higher Education and Research Institute of

Planning and Management, Tehran, Iran.

-- Tafler, A. (2006). The Third Wave, (Shahin daughter, Trans.), BS, Tehran: Science Publication.

-- Webster, F. (2004). Theories of the Information Society, (E. ancient odes Publications, trans.), Tehran, Iran.

-- Webster, F., Kevin, R. (2006). Technological Culture Era of the Information Society to the Virtual Life, Development

Publishing.