بررسی تطبیقی میزان رضایت مندی ساکنان بین دو نمونه از مجتمع های مسکونی میان مرتبه و بلندمرتبه، نمونه های موردی: مجتمع های مسکونی شهید محلاتی و سبحان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گرایش مسکن، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.

2 دانشیار معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.

3 عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی، دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی، تهران، ایران.

چکیده

امروزه تأمین مسکن به عنوان یکی از مسائل اساسی در ساخت و توسعه شهرها مطرح است. در ایران همراه با رشد شهرنشینی و ازدیاد جمعیت و کمبود زمین مناسب جهت ساخت و ساز، احداث مجتمع های مسکونی از جمله اقداماتی در جهت پاسخ گویی به این نیاز روزافزون مسکن می باشد. تحقیق حاضر پس از بررسی معیارهایی در طراحی مجتمع های مسکونی و بیان مطالعات پیشین انجام گرفته در این زمینه، برخی از این معیارها را در دو نمونه انتخاب شده از مجتمع های مسکونی میان مرتبه و بلندمرتبه، تجزیه و تحلیل می کند. مقایسه بین این معیارها از طریق بررسی مدارک موجود، مطالعات میدانی، توزیع پرسشنامه به صورت مساوی بین ساکنان دو مجتمع مسکونی شهید محلاتی )میان مرتبه( و مجتمع مسکونی سبحان )بلندمرتبه( و مصاحبه با آنان انجام می گیرد. انتخاب نمونه ها به صورت تصادفی ساده از بین 5 بلوک مسکونی می باشد. از طریق مقایسه امتیاز هر یک از این معیارها بین دو نمونه، میزان رضایت مندی ساکنان از هر یک از مجتمع های مسکونی مشخص می گردد. فرضیه تحقیق بر این استوار است که رضایت مندی ساکنان در مجتمع های مسکونی میان مرتبه به نسبت مجتمع های مسکونی بلندمرتبه، بیشتر بوده و نتایج پژوهش نیز بر این مطلب صحه می گذارد. لازم به ذکر است اگر چه در روند مقایسه این معیارها بین دو نمونه، مجتمع مسکونی بلندمرتبه سبحان به نسبت مجتمع مسکونی میان مرتبه شهید محلاتی در برخی موارد برتری پیدا می کرد، ولی با درنظر گرفتن تمامی معیارها بین دو نمونه و مقایسه آن ها، نشان داده شد که مجتمع مسکونی میان مرتبه شهید محلاتی رضایت مندی بیشتری را برای ساکنان خود فراهم می کند. تراکم ساختمانی بیش از حد، عدم مشارکت ساکنان با هم، دسترسی های نامناسب به خدمات عمومی، ناهماهنگی با بافت اطراف از نقاط ضعف مجتمع مسکونی سبحان به حساب می آید. در حالی که تراکم پایین، بالا بودن روابط اجتماعی ساکنان با یکدیگر و هماهنگی با بافت اطراف از مهم ترین ویژگی های مجتمع مسکونی شهید محلاتی به حساب می آید.

کلیدواژه‌ها


-- Azizi, M. M. & Malek-Mohammadnezhad, S. (2008). Comparative Study on High-rise and Conventional Residential

Complexes. Honar-ha-ye Ziba, 32, 27-38.

-- Benson, E. D., Hansen, J. L., Schwartz, Jr., A. L. & Smersh, G. T. (1998). Pricing Residential Amenities; the Value

of View. Journal of Real Estate Finance and Economics, 16 (1), 55-73.

-- Blake, P. (1977). Form Follows Fiasco. Little Brown, Boston, Castells, M, Goh, L and Kwok, R. (1990) The Shek

Kip Mei Kong and Singapore Pion, London.

-- Chiara, J. D. & Crosbie, M. J. (1995). Time-saver Standards for Building Types. New York: McGraw-Hill Pub.

-- Conway, J. & Adams, B. (1977). The Social Effects of Living Off the Ground, Habitat International, 2 (5-6),

595-614.

-- Department of Environment, (1970) Design Bulletin 21, Families Living at Higher Density: a Study of Estates in

Leeds, Liverpool and London. London: HMSO.

-- Galster, G. C. & Hesser, G. W. (1981). Residential Satisfaction Composition and Contextual Correlates. Environment

and Behavior, 13 (6), 735-758.

-- Ghorbanian, M. (2011). Recognizing Neighborhood Satisfaction; Significant Dimension and Assessment Factors.

International Journal of Academic Research, 3 (1), 273-282.

-- Gifford, R. (1991). Welcome to the neighborhood. In R. Gifford (Ed.), Applied psychology: Variety and opportunity

(pp. 1-19). Boston: Allyn and Bacon.

-- Golabchi, M. (2001). The Principles of High-rise Buildings Design. Honar-ha-ye Ziba, 9, 52-62.

-- Greater London Council, (1968). Housing Development, Management Branch Height Preference Survey (J. Fairman,

B. Moore), London: The council.

-- Haber, G. M. (1977). The Impact of Tall Buildings on Users and Neighbors; Human Response to Tall Buildings.

Stroudsburg, PA: Dowden, Hutchinson and Ross.

-- Helleman, G. & Wassenberg, F. (2004). The renewal of what was tomorrow’s idealistic city. Amsterdam’s Bijlmermeer

high-rise. Cities, 21 (1), 3-17.

-- Huang, S. C. L. (2006). A Study of Outdoor Interactional Spaces in High-Rise Housing. Landscape and Urban

Planning, 78 (3), 193-204.

-- Hur, M., Nasar, J. L. & Chun, B. (2010). Neighborhood Satisfaction, Physical and Perceived Naturalness and

Openness. Journal of Environmental Psychology, 30 (1), 52-59.

-- Jim, C. Y. & Chen, W. Y. (2010). External Effects of Neighborhood Parks and Landscape Elements on High-Rise

Residential Value. Land Use Policy, 27 (2), 662-670.

-- Johnson, B. (2002). Living the High Life. Atlanta: National Real Estate Investor.

-- Kuo, F. E., Sullivan, W. C., Coley, R. L., Brunson, L. (1998). Fertile Ground For Community: Inner-City Neighborhood

Common Spaces. American Journal of Community Psychology, 26 (6), 823–851.

-- Lim, B. P. (1994). Environmental Design Criteria of Tall Buildings. Pennsylvania, USA.

-- Morancho, A. B. (2003). A Headonic Valuation of Urban Green Areas. Landscape and Urban Planning, 66 (1),

35-41.

-- Rafieian, M., Asgari, A. & Asgarizadeh, Z. (2009). Units Residential Satisfaction Assessment of Navab Resident.

Human Geography Research, 67 (1), 53-68.

-- Wang, M. S. & Chien, H. -T. (1997). Environmental Behavior Analysis of High-Rise Building Area in Taiwan,

Building and Environment, 34 (1), 85-93.

-- Yuen, B. (2005). Romancing the High-Rise in Singapore. Cities, 22 (1), 3-13.

-- Van Poll, R. (1997). The Perceived Quality of the Urban Residential Environment A Multi Attribute Evaluation.

[Dissertation]. (Rijksuniversiteit Groningen, Groningen).