مقدمه ای بر برخی عوامل تأثیرگذار بر معماری معاصر ایران در فاصله ی سال های 1320 تا 1357 ه.ش.

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار معماری، دانشکده هنر، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران .

چکیده

معماری سرزمین پهناور ایران در دوره های گذشته همواره از یک روند مشخص و مستمر پیروی نموده است، که با زمان پیش و پس از خود رابطه ای منطقی برقرار میکرده، اما این روند در دوره معاصر تداوم نیافته است. این مقاله سعی دارد با رویکرد تحلیلی به برخی از عوامل موثر بر آثار معماری دوره ی معاصر بپردازد و نتایج آن را در سیمای آثار و گرایش کلی زمینه های معماری معاصر ایران بررسی نماید . سؤالات تحقیق عبارتند از:  1- معماری معاصر ایران در چه شرایطی تغییر پیدا کرد؟ 2-- چه عواملی بر معماری سال های 1357 - 1320 ه ..ش. ایران تأثیر گذاشت؟ (این عوامل وزن های مختلفی دارند و هدف این تحقیق وز نکشی این عوامل نیست).  ماهیت این پژوهش مفهومی و کیفی است، زیرا از یک سو به بررسی پدیده هایی در گذشته مربوط میشود و از سوی دیگر این پدیده ها جنبه ای کیفی دارند و نمی توان به صورت عددی، آماری و کمی آن ها را مورد ارزیابی قرار داد. به سبب آن که نوع پژوهش مورد استفاده جنبه کیفی دارد محقق بر آن است که طی بررسی هایی توصیفی و با توجه به مؤلفه موضوع های فوق، عوامل را که در تأثیر اندیشه و فلسفه اندیشمندان معاصر در مفاهیم و پدیده های معماری مدرن ایرانی که هدف این پژوهش می باشد، شناسایی و بررسی نماید. در مسیر تحقیق، از کتاب های تخصصی، مقالات بهره گرفته شده، صاحب نظران متعددی مورد مشورت قرار گرفتند اما باید سهم عمده و مهم را به آثار معماری نسبت داد که شرایط و عوامل بر آن ها تأثیر گذاشته است. بررسی شرایط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی این سال ها در ایران و عوامل تأثیرگذار از لحاظ اهمیت و دیدگاه نویسنده تنظیم و تحلیل شده که در پایان گرایش کلی زمینه های معماری معاصر ایران را با توجه به تأثیرگذاری این عوامل معرفی نماید. لازم به ذکر است که انطباق دوره معماری با دوره سیاسی صرفاً یک تفکیک اعتباری است.

کلیدواژه‌ها


-- Abrahamian, E. (1998). Iran between Two Revolutions. (K. Firuzmand, H. Shams-Avari, M. Modirshanehchi,

Trans.). Tehran: Nashr-e Markaz.

-- Al-e-Ahmad, J. (1978). Serving and Treacherous Intellectual. Vol. 2. Tehran: Khwarizmi.

-- Ayatollahi, H. (October/17/2005). Interview. Http://www.hamshahrionline.ir/hamnews.

-- Azqandi, A. (2003-2004). History of Social and Political Development in Iran (1941-1979). Tehran: Samt.

-- Banimasoud, A. (2009). Iranian Contemporary Architecture, (1st ed). Tehran: Nashr-e Honar-e Memari.

-- Baski, S. (2000). Interview with Kamran Diba, Architect Magazine, 10.

-- Darvish, M. (2004). Architecture and CultureMagazine, 18, 19.

-- Etessam, I. (1995). Congress Proceeding Historic Architecture and Urbanism, Vol.3. Tehran: Cultural Heritage

and Tourism.

-- Etessam, I. (2009). Iranian Contemporary Architecture: 75 Years of Experience in Public Buildings.

-- Jamalzadeh Esfahani, M. A. (1983). The Worthy Treasure: Iran’s Economic Situation at the Beginning of the 20th

Century, Tehran.

-- Kiani, M. (2007). The First Period of Pahlavi’s Architecture. Tehran: Institute for Iranian Contemporary Historical

studies, (IICHS).

-- Lang, J. (1978). Creating Architectural Theory: The Role of the Behavioral Science in Enviromental Design. (A.

Einifar, Trans.). Tehran: University of Tehran.

-- Marefat, M. (1996). Leaders Who Have Formed Modern Tehran, in Tehran, the Capital of 200 Years. Tehran:

Tehran Municipality, the Office of Technical and Civic Advisor.

-- Ministry of Development and Housing. (1970). The Deliberation of Making Connection Possibility between Traditional

Architecture and Modern’s one. 1st International Architecture Congress, Esfahan.

-- Mohammadi Parsa, R. (2004). Interview with Seyhoun, Hooshang. Architecture and Culture Magazine, 18, 19.

-- Mokhtari Taleghani, E. (2011). The Heritage of Modern Architectural in Iran. Tehran: Office of Cultural Research.

-- Pakbaz, R. (2001). Iranian Painting: Long ago Until Today, (2nd ed). Tehran: Zarrin-o Simin.