بررسی و آزمون شاخص قابلیت پیاده روی و ارتباط آن با محیط ساخته شده شهر، نمونه موردی: شهر قروه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران .

2 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

چکیده

به دنبال رشد بیماری های قلبی عروقی و چاقی به ویژه در میان سالخوردگان اهمیت فضای فیزیکی شهرها چند برابر گردید و بنابراین نقش پیاده روی بر روی بهداشت عمومی جامعه شهری مورد توجه قرار گرفت. در دهه گذشته شاهد رشد مطالعات در زمینه بهداشت عمومی، حمل ونقل و برنامه ریزی شهری بوده ایم که اثر محیط ساخته شده بر فعالیت های بدنی و به طور خاص نقش پیاده روی را تحلیل کرده اند. هرچند در کشورهای توسعه یافته توجه قابل ملاحظه ایی بر این مطالعات وجود داشته است، مطالعات کمی در این مورد در کشورهای درحال توسعه مانند ایران وجود دارد. هدف این مقاله تحلیل معیارهای عینی از محیط ساخته شده و ارتباط آن با پیاده روی در سطح محلات شهر قروه است. نتایج به دست آمده از سطح خود-گزارشی پیاده روی توسط افراد هدف )بالای 65 سال( نشان می دهد ساکنان محلاتی که دارای قابلیت پیاده روی بالا هستند بدون در نظر گرفتن سطح کیفیت زندگی آن ها بیشتر از کسانی که در محلات با قابلیت پیاده روی کم زندگی می کنند پیاده روی می کنند. لذا می توان نتیجه گرفت که محیط ساخته شده شهری می تواند فرصت هایی را برای افرادی که مشتاق پیاده روی هستند فراهم آورد و همچنین مسئولیت برنامه ریزان شهری در خلق مکان هایی که دارای قابلیت پیاده روی بیشتری باشند را تأکید می کند.

کلیدواژه‌ها


 

-- Alfonzo, M., Boarnet, M. G., Day, K., Mcmillan, T. & Anderson, C. L. (2008). The Relationship of Neighborhood

Built Environment Features and Adult Parents’ Walking. Journal of Urban Design, 13(1), 29–51.

-- Aultman-Hall, L., Roorda, M., & Baetz, B. W. (1997). Using GIS for Evaluation of Neighborhood Pedestrian

Accessibility. Journal Urban Planning, 123(1), 10–17.

-- Azizi, F., et al. (2003). Cardiovascular Risk Factors in the Elderly: the Tehran Lipid and Glucose Study. Journal

Cardiovasc Risk, 10(1), 65–73.

-- Badland, H. M., et al. (2009). Understanding the Relationship between Activity and Neighborhoods (Urban)

Study: Research Design and Methodology. BMC Public Health, 9, 224.

-- Ball, K., Jeffery, R. W., Crawford, D. A., Roberts, R. J. & Salmon, J., Timperio, A. F. (2008). Mismatch between

Perceived and Objective Measures of Physical Activity Environments. Preventive Medicine, 47(3), 294–298.

-- Boehmer, T. K., Hoehner, C. M., Wyrwich, K.W., Brennan Ramirez, L. K. & Brownson, R. C. (2006). Correspondence

between Perceived and Observed Measures of Neighborhood Environmental Supports for Physical Activity.

Journal of Physical Activity & Health, 3(1), 22–36.

-- Boomnegar, P. (2008) Master Plan of Qourveh. Organization of Housing and Urban Planning.

-- Cerin, E., Leslie, E., Owen, N. & Bauman, A. (2007). Applying GIS in Physical Activity Research: Community

‘Walkability’ and Walking Behaviors. Chapter 6, GIS for health and the environment: Development in the Asia

Pacific Region, P. C. Lai, A. S. H. Mak. (Eds.). Springer-Verlag, Berlin, 72–89.

-- Cervero, R. & Kockelman, K. M. (1997). Travel Demand and the 3Ds: Density, Diversity, and Design. Transportation

Research Part D: Transport and Environment, 2(3), 199–219.

-- Cervero, R., Sarmiento, O. L., Jacoby, E., Jacoby, L. F. & Neiman, A. (2009). Influences of Built Environments on

Walking and Cycling: Lessons from Bogotá. Int. Journal of Sustainable Transportation, 3(4), 203–226.

-- De Bourdeaudhuij, I., Sallis, J. F. & Saelens, B. F. (2003). Environmental Correlates Of Physical Activity In A

Sample Of Belgian Adults. American Journal of Health Promotion, 18(1), 83–92.

-- Fisher, K. J., Li, F. (2004). A Community-Based Walking Trial to Improve Neighborhood Quality Of Life in the

Elderly: A Multilevel Analysis. Annals of Behavioral Medicine, 28(3), 186–194.

-- Frank, L. D. & Pivo, G. (1994). Impacts of Mixed Use and Density on Utilization of Three Modes of Travel: Single-

Occupant Vehicle, Transit, and Walking. Transportation Research Record 1466, Washington DC: Transportation

Research Board, 44–52.

-- Frank, L. D., Sallis, J. F., Saelens, B. L., Leary, L., Cain, K., Conway, T. L. & Hess. P. M (2010). The Development

of a Walkability Index: Application to the Neighborhood Quality of Life Study. British Journal of Sports

Medicine, 44(13), 924–933.

-- Frank, L. D., Sallis, J. F., Conway, T. L., Chapman, J. E., Saelens, B. E. & Bachman, W. (2006). Many Pathways

from Land Use to Health: Associations between Neighborhood Walkability and Active Transportation, Body Mass

Index, and Air Quality. Journal of the American Planning Association, 72(1), 75–87.

-- Frank, L. D., Schmid, T. L., Sallis, J. F., Chapman, J. & Saelens, B. E. (2005). Linking Objectively Measured Physical Activity With Objectively Measured Urban Form: Findings From SMARTRAQ. American Journal of

Preventive Medicine, 28(2S2), 117–125.

-- Frye, C. (2007). About the Geometrical Interval Classification Method.

-- (http://blogs.esri.com/Support/blogs/mappingcenter/archive/2007/10/18/

-- about-the-geometrical-interval-classification-method.aspx).

-- Granner, M. L., Sharpe, P. A., Hutto, B., Wilcox, S. & Addy, C. L. (2007). Perceived Individual, Social, and

Environmental Factors for Physical Activity and Walking. Journal of Physical Activity & Health, 4(3), 278–293.

-- Hino, A. A. F., Reis, R. S. & Florindo, A. A. (2010). Built Environment and Physical Activity: A Brief Review of

Evaluation Methods. Revista Brasileira de Cineantropometria e Desempenho Humano, 12(5), 387–394.

-- Hoehner, C. M., Brennan Ramirez, L. K., Elliott, M. B. & Handy, S. L. (2005). Perceived and Objective Environmental

Measures and Physical Activity among Urban Adults. American Journal of Preventive Medicine,

28(2S2), 105–116.

-- Holt, N. L., Cunningham, C. T., Sehn, Z. L. & Cutumisu, N. (2008). Neighborhood and Developmental Differences

in Children’s Perceptions of Opportunities for Play and Physical Activity. Health Place, 14(1), 2–14.

-- Humpel, N., Owen, N., Iverson, D., Leslie, E. & Bauman, A. (2004). Perceived Environment Attributes, Residential

Location, and Walking For Particular Purposes. American Journal of Preventive Medicine, 26(2), 119–125.

-- Kirtland, K. A., et al. (2003). Environmental Measures of Physical Activity Supports: Perception Versus Reality.

American Journal of Preventive Medicine, 24(4), 323–331.

-- Lackey, K. J. & Kaczynski, A. T. (2009). Correspondence Of Perceived Vs. Objective Proximity To Parks and

Their Relationship To Park-Based Physical Activity. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical

Activity, 6(53), 9.

-- Lee, C. & Moudon, A. V. (2004). Physical Activity and Environment Research in The Health Field: Implications

for Urban and Transportation Planning Practice and Research. Journal of Planning Literature, 19(2), 147–181.

-- Leslie, E., Coffee, N., Frank, L., Owen, N., Bauman, A. & Hugo, G. (2007). Walkability of Local Communities:

Using Geographic Information Systems to Objectively Assess Relevant Environmental Attributes. Health Place,

13(1), 111–122.

-- Li, F., Fisher, K. J., Brownson, R. C. & Bosworth, M. (2005). Multilevel Modeling Of Built Environment Characteristics

Related To Neighborhood Walking Activity In Older Adults. Journal of Epidemiology & Community

Health, 59(7), 558–564.

-- Lotfi, S. & Koohsari, M. J. (2009). Analyzing Accessibility Dimension of Urban Quality of Life: Where Urban

Designers Face Duality between Subjective and Objective Reading of Place. Social Indicators Research, 94(3),

417–435.

-- Lovasi, G. S., et al. (2008). Using Built Environment Characteristics To Predict Walking For Exercise. International

Journal of Health Geographics, 7(10), 13.

-- Malekshahi, G., Lotfi, S. & Shakibaei, A. (2011) Examining the Quality of Urban Life in the City of Qourveh

Using TOPSIS Model. Journal of Geography and Regional Planning, 2 (3), 35-43.

-- McCormack, G. R., Cerin, E., Leslie, E., Du Toit, L. & Owen, N. (2008). Objective Versus Perceived Walking

Distances to Destinations: Correspondence and Predictive Validity. Environment and Behavior, 40(3), 401–425.

-- McGinn, A. P., Evenson, K. R., Herring, A. H., Huston, S. L. & Rodriguez, D. A. (2007). Exploring Associations

between Physical Activity and Perceived and Objective Measures of the Built Environment. Journal of Urban

Health, 84(2), 162–184.

-- Michael, Y., Beard, T., Choi, D., Farquhar, S. & Carlson, N. (2006). Measuring The Influence Of Built Neighborhood

Environments On Walking In Older Adults Journal of Aging and Physical Activity, 14(3), 302–312.

-- Millington, C., et al. (2009). Development of the Scottish Walkability Assessment Tool (SWAT). Health Place,

15(2), 474–481.

-- Nelson, M. E., et al. (2007). Physical Activity and Public Health in Older Adults: Recommendation from the

American College of Sports Medicine and the American Heart Association. Circulation, 116(9), 1094–1105.

-- Owen, N., et al. (2007). Neighborhood Walkability and the Walking Behavior of Australian Adults. American

Journal of Preventive Medicine, 33(5), 387–395.

-- Owen, N., Humpel, N., Leslie, E., Bauman, A. & Sallis, J. F. (2004). Understanding Environmental Influences on

Walking: Review and Research Agenda. American Journal of Preventive Medicine, 27(1), 67–76.

-- Randall, T. A. & Baetz, B. W. (2001). Evaluating pedestrian connectivity for suburban sustainability. Journal of

Urban Planning and Development, 127(1), 1–15.

-- Research Center of Town Planning of Tehran (RCTPT). (2006). Master Plan of Tehran. Final

-- Rep., Tehran, Iran. Saelens, B. E., Sallis, J. F., Black, J. B., Chen, D. (2003). Neighborhood-Based Differences in

Physical Activity: An Environment Scale Evaluation. American Journal of Health Promotion, 93(9), 1552–1558.

-- Sallis, J. F., et al. (1990). Distance Between Homes and Exercise Facilities Related to Frequency of Exercise

Among San Diego Residents. Public Health Reports, 105(2), 179–185.

-- Sallis, J. F., et al. (2009). Neighborhood Built Environment and Income: Examining Multiple Health Outcomes.

Social Science & Medicine, 68(7), 1285–1293.

-- Samimi, A. & Mohammadian, A. K. (2010). Health Impacts of Urban Development and Transportation Systems,

Journal of Urban Planning and Development, 136(3), 208–213.

-- Statistical Center of Iran (SCI). www.amar.org.ir

-- Tajvar, M., Arab, M. & Montazeri, A. (2008). Determinants of health-related quality of life in elderly in Tehran,

Iran. BMC Public Health, 8(1), 8.

-- Tilt, J. H., Unfried, T. M. & Roca, B. (2007). Using Objective and Subjective Measures of Neighborhood Greenness

and Accessible Destinations for Understanding Walking Trips and BMI in Seattle, Washington. American

Journal of Health Promotion, 21(4), 371–379.

-- Transportation Research Board and Institute of Medicine. (2005). Does the Built Environment Influence Physical

Activity? Examining the Evidence. Washington, DC: National Academies Press.

-- Van Dyck, D., Deforche, B., Cardon, G., & De Bourdeaudhuij, I. (2009). Neighbourhood Walkability and Its Particular

Importance for Adults with a Preference for Passive Transport. Health Place, 15(2), 496–504.