مزایای پیش ساخته سازی در مقایسه با ساخت و ساز متعارف

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، رودهن، ایران.

2 کارشناسی ارشد معماری و مدرس مدعو، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، رودهن، ایران.

چکیده

پیشرفت های گسترده در صنایع گوناگون و مزایای حاصل از آ نها به ندرت در صنعت ساختمان دیده می شود. در این مقاله، جایگزین سازی ساختمان سازی متداول و فعالیت های دستی در کارگاه با سیستم های ساختمانی پیش ساخته در اغلب مراحل و فرآیندهای ساختمان سازی به عنوان پاسخی به این کاستی معرفی می شود. امکان استفاده، مزایا، معایب، جنبه های اقتصادی، الگوهای مؤثر، موانع و توسعه پیش ساختگی در صنعت ساختمان سازی مورد بحث قرار گرفته است و به منظور مقایسه این موارد، پرسشنامه ای به دست اندرکاران صنعت ساختمان در شهر تهران و شهرهای جدید پردیس و پرند ارائه شده است. از پرسشنامه های تکمیل شده، داده ها استخراج و دسته بندی شده است. براساس یافته ها، مزایای مختلف پی شساختگی دارای ارزش های متفاوتی هستند و نظارت بهتر بر ارتقاء کیفیت محصولات پیش ساخته، حائز بالاترین ارزش می باشد. برخی از معایب سیستم های ساختمانی پیش ساخته نیز مورد بررسی قرار گرفته اند. طبق داده های به دست آمده، ساختمان های پیش ساخته در برابر تغییرات آتی منعطف نیستند. لذا، مورد صلبیت در برابر تغییر به عنوان مهم ترین نارسایی پیش ساختگی مورد شناسایی قرار گرفته است. بررسی امکان به کارگیری سیستم های پیش ساخته در پروژه های ساختمانی نیز نشان می دهد که سیستم های ساختمانی متداول برای ساخت فونداسیون و اجزای غیراستاندارد مناسب تر می باشد. این در حالی است که اجزای ساختمانی پیش ساخته نیز برای اجرای قاب های سازه ای فولادی، پوشش های خارجی، سقف های بتنی و سیستم های دیوار خشک ارجحیت دارند. بسیاری از اجزای ساختمانی پیش ساخته نیز قابلیت باربری داشته و ارتقاء اجزای ساختمانی پیش ساخته سبک وزن باید مدنظر قرا رگیرد. تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که سیستم های ساختمانی متداول، نتایج رضایت بخشی در صنعت ساختمان نداشته اند. با این وجود، از طریق به کارگیری روش های پیش ساختگی می توان ضایعات حاصل از ساخ تو ساز را تا نصف کاهش داد. همچنین، استفاده از طرح های ساختمانی استاندارد و منظم در این زمینه مؤثر خواهد بود و با بهره گیری از فرآیندهای مکانیزه، استفاده از مصالح بازیافت شده یا قابل بازیافت و مونتاژ اجزای ساختمانی پیش ساخته به روش صنعتی می توان هزینه ها را تا حد چشمگیری کاهش داد

کلیدواژه‌ها


Blengini, G. A. (2009). Life Cycle of Buildings, Demolition and Recycling Potential: A Case Study in Turin, Italy.
Building and Environment, 44(2), 319-330.
-- Chun L.P., Domenic E.S., Charles J.K. (1997). Strategies for Successful Construction and Demolition Waste Recycling
Operations. Construction Management and Economics, 15(1), 49-58.
Coffey, M. (1999). Cost-Effective Systems for Solid Waste Management. Waterlines, 17(2), 23-40.
Durmisevic, E., Linthorst, P. (2000). Industrialization of Housing. Continuous Customization in Housing, 16-18
October, Tokyo, Japan.
Erlandsson, M., Levin, P. (2005). Environmental Assessment of Rebuilding and Possible Performance Improvements
Effect on a National Scale. Building and Environment, 40(11), 1459-1471.
Fayyaz, R. (2010). New Building Systems and Green Buildings. 2nd Modern Technologies in Construction Industry,
22-23 Nov, B.H.R.C., Tehran, Iran.
Golabchi, M., Mazaherian, H. (2012). New Architectural Technologies. Tehran: University of Tehran.
Karimloo, M. J. (2010). An Approach to Sustainable Development and Environmental Problems in Building Industry.
Structures Industrialization, 29-31 Sep, P.W.U.T., Tehran, Iran.
Meer, S.E. van der. (2006). Minimizing C&D Waste through Rehabilitation. Adaptable Building Structures, 03-05
July, Eindhoven, Netherlands.
Olia, J., Taghdiri, A., Ghanbarzade Ghomi, S. (2010). Structural Adaptability of Industrialized Building Systems,
Iranian Scientific Association of Architecture and Urbanism, 1(1), 5-14.
Petts, J. (1995). Waste Management Strategy Development: A Case Study of Community Involvement and Consensus-
Building in Hampshire. Environmental Planning and Management, 38(4), 519-536.
Sarja, A. (1998). Open and Industrialised Building. London: Taylor & Francis.
Sarja, A. (2006). Predictive and Optimised Life Cycle Management. London: Taylor & Francis.
Staib, G., Dorrhofer, A., Rosenthal, M. (2008) Components and Systems. Munich: Birkhauser.
Vafamehr, M. (2010). New Technologies and Industrialised House Construction in Iran. Structures Industrialisation,
29-31 Sep, P.W.U.T., Tehran, Iran.
Vafamehr, M. (2012). New Materials and Construction Methods. Tehran: Chapar.
Warszawski, A. (1999). Industrialized and Automated Building Systems. London: E&FN Spon.