بررسی جایگاه روانشناسی محیط نور و رنگ در طراحی فضاهای درمانی با محوریت کودک؛ نمونه موردی: بیمارستان کودکان مفید

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد معماری، دانشکده معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند.

2 دانشجوی کارشناسی مهندسی تکنولوژی معماری، دانشکده معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند، دماوند، تهران.

چکیده

امروزه با در نظر داشتن میزان تأثیر مفاهیم روانشناسی محیطی در کیفیت محیط، ضرورت توجه به این مقوله در طراحی فضاهای درمانی در جهت دستیابی به یک فضای مطلوب برای بیماران را مهم می شمارد. روانشناسی محیط یکی از رشته های تخصصی نوپایی است که به تأثیر متقابل رفتار و عوامل و شرایط فیزیکی معماری و فضای محیط، بیش از دیگر جنبه ها مؤثر دارد. فضاهای درمانی نیز با توجه به اهمیتی که دارند باید بتوانند محیطی کاملاً آرام، با توجه به نیاز مراجعه کنندگان باشد. حال اگر مراجعه کنندگان کودکان باشند، اهمیت این موضوع دو چندان می شود. یکی از عوامل حیاتی جهت حفظ سلامت جسم و تعادل روان و ارتقاء کیفیت زندگی انسان نور و رنگ است. بیشتر پژوهش های انجام شده در ارتباط با فضاهای درمانی توجه خود را معطوف به مفاهیم کالبدی بیمارستان نموده اند و مفاهیم ذهنی زیبایی شناختی چندان مورد توجه قرار نگرفته اند. هدف از ارائه این مقاله بررسی اهمیت نور و رنگ در طراحی فضاهای درمانی و چگونگی تبدیل فضای مخوف بیمارستان به فضایی شاد و آرام، با توجه به نظر مخاطبان این فضاها )کودکان(، است. فرضیه تحقیق بر این باور است که به کارگیری صحیح نور و رنگ، می تواند در کاهش ترس، اضطراب و همچنین روند بهبودی کودکان بیمار و کاهش طول درمان آنان بسیار مؤثر باشد. باید گفت روش تحقیق در این مقاله توصیفی پیمایشی می باشد. نتایج به دست آمده از کودکان بستری در بیمارستان مفید که به صورت پرسش شفاهی و عملی از 100 کودک با گروه سنی 6-10 انجام شد، نشان داد که رنگ و نور نقش بسیار مهمی را در فضاهای مختص به کودکان ایفا  می نماید که نادیده گرفتنشان در طراحی بیمارستان سبب کاهش کیفیت محیط و کیفیت درمان خواهد شد. همچنین در نظرسنجی صورت گرفته از کودکان، رنگ های آبی و قرمز برای تخت های بستری، رنگ های قرمز و نارنجی برای اتاق های بازی و رنگ های آبی و سبز برای اتاق های بستری مورد توجه و علاقه کودکان بود.

کلیدواژه‌ها


-- Amininan, F. (2013). Examining the Effect of Place in Architecture Designing of Children’s Playspace, The first

national conference of thought and new technologies in architecture.

-- Ebno shahidi, M. and the Associates (2012). Verifying Environmental Needs and 6-12 years Old Disabled, Based

on Experiences of Qualifying Child Care Spaces in Isfahan City : A Research Study in Rehabilitation Sciences,

February and March, No. 4, year 7 of publishing.

-- Ardalan, N., Bakhtiari, L. (2012). Sense of Unit, Nader, translated by Vandad Jalili, Elme memar royal pablication.

-- Planc, E. (1994). Hospital Children Treatment, translated by Nastaran Razmjoo, Mashhad, Astane qodse razavi

publication.

-- Hojjat, E., Ebneshahidi, M. (2012). Redefinition of Children Hospital Bed Space, Based on Evaluating of Childrens’

Needs, fine arts, architecture and urbanism review No. 48, winter.

-- Khanizad, Sh. (2011). Designing and Interior Hospital Designing, translated by Elnaz Rahimi and naghmeh

Nazarian. Honare memarie qarn publication.

-- Sate’I, E. (1994). Color Effect on Human Life; psycology and culture science magazine.

-- Sarmad nahri, A. (2013). Architecture Technologies, Noifert (based on regulations of Iran ).

-- Shamgholi, Gh., Yekita, H. (2011). Basic Concepts of Hospital Designing, Sorooshe danesh publication, Tehran.

-- Shad, P. (1992). The Child and Paintings, Jelveye honar magazine, No. 1, winter .

-- Sedighe, I. (1982) Future Hospitals , Scientific and research Jornal of medical management No. 2 .

-- Mahkameh publication. Alireza Mahdi, (2003), Standard Designing Guidance of Hospitals.

-- Aliakbarzadeh, M. (1992). Color Psycology, Oloom tarbiati publication, No. 1, 7 year of publishing (1992 October).

-- Karimi, V. (1998). The Art of Color Therapy of Form and Space and the Effect on Environmental Graphic on

Children Hospitals (2).

-- Karimi, V. (2008). The Art of Color Therapy of Form and Space and the Effect on Environmental Graphic on

Children Hospitals (1), Rah pooyeh publication, second edition, No. 1, winter.

-- Kateb, F. (2011). Interior Architecture and the Light, Rahe novin publication.

-- Carler, M., Bena, J. (1999). Principles and Basics of Lighting in Architecture.

-- Gilliett, M. (2010). Applied Interior Designing Guidance, translated by Ermia Zorriasatein, Alireza Sahragard,

Pashuten publication.

-- Grutter, York (2005). Architecture Aesthetic, translated by Jahanshah pakzad, Abdolreza homaun, Shahid Beheshti

university,Tehran.

-- Mosta’di, A. (2010). Therapeutic-Sanitary Spaces and Architectural Designing, Mehre Iman publication.

-- Madani, S. (1994). The Child and Paintings, Jelveye honar publication. Review No. 2, fall.

-- Nayebi, B. (Fereshteh) and Associates (2008). The Effect of Light on Life Quality and Human Moral Behavior,

moral Jornal in science and technology No. 314, Year 2 of publishing.