طراحی فرآیندی جهت نیل به روشنایی طبیعی مناسب برای یک فضای کاری اداری در شهر تهران از طریق محاسبه ابعاد بهینه ی پنجره، سایبان و عمق مفید اتاق

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد معماری دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده معماری و شهرسازی، تهران، ایران؛ کارشناس ارشد طراحی نورپردازی دانشگاه KTH، استکهلم، سوئد

2 کارشناس ارشد معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.

چکیده

استفاده ی صحیح از نور روز، استفاده ی صحیح از منبع رایگان انرژی است. توجه به کیفیت و کمیت نور روز، به ویژه در مراحل اولیه ی طراحی معماری بسیار حائز اهمیت است چرا که منجر به خلق فضایی با مصرف انرژی کمتر و کیفیت بالاتر شده و همزمان سلامت روحی و جسمی ساکنین را نیز تضمین می نماید. در ساختمان های تجاری، اداری و صنعتی نیز توجه به این مقوله، امکان افزایش بازدهی کارکنان را فراهم می آورد. از آنجائی که ذخیره ی انرژی خورشیدی دریافتی در فضای داخل و امکان استفاده از آن در دیگر ساعات روز به سادگی و بدون صرف هزینه امکا نپذیر نمی باشد، حداکثر استفاده ی صحیح از نور روز می بایستی در همان مراحل اولیه ی طراحی، مدّ نظر طراحان و مهندسان قرار گیرد. در این مقاله ابتدا با لحاظ یک اتاق اداری نمونه در شهر تهران با جهت گیری در چهار جهت اصلی شمال، جنوب، شرق و غرب محاسبات لازم به منظور تعیین شکل و ابعاد بهینه ی پنجره ها، طول مفید اتاق و نیز نوع و ابعاد سایبان انجام پذیرفته و سپس در پایان فلوچارتی ارائه شده است که مراحل انجام کار را قدم به قدم شرح داده و طراحان و مهندسان را در ایجاد بنایی با روشنایی طبیعی مفید و مطلوب یاری نماید.

Ander, G., Andersen, M., Ashmore, J., et al. (2013). IES RP-5-13 – Recommended Practice for Daylighting Buildings, Illuminating Engineering Society.

 Andersen, M., Ashmore, J., Beltran, L., et al. (2012). IES LM-83-12, Approved Method: IES Spatial Daylight Autonomy (sDA) and Annual Sunlight Exposure (ASE), Illuminating Engineering Society. http://daysim.ning.com/page/keyword-dynamic-daylight-simulation

 Mardaljevic, J., Andersen, M., Roy, N., & Christoffersen, J. (2011). Daylighting Metrics for Residential Buildings

 Mardaljevic, J. (2008). Climate-Based Daylight Analysis for Residential Buildings, Impact of various window congurations, external obstructions, orientations and location on useful daylight illuminance, Technical report, IESD, De Montfort University, Leicester.

 Miri, M., & Kompani Saeed, M. (2013). Assessing Daylight Access Requirements in Iranian National Building Code (Case Study in Qazvin). Armanshahr Journal of Architecture, Urban Design & Urban Planning, Special Issue of the 1st Iran Lighting Design Conference Selected Articles, 109-121. 

Nabil, A., & Mardaljevic, J. (2005). Useful Daylight Illuminance: A New Paradigm for Assessing Daylight in Buildings. Lighting Research and Technology.

Reinhart, C.F., Mardaljevic, J., & Rogers, Z. (2006). Dynamic Daylight Performance Metrics for Sustainable Building Design, Leukos.

 Reinhart, C.F., & Weissman D. (2012). The Daylit Area - Correlating Architectural Student Assessments with Current and Emerging Daylight Availability Metrics. Building and Environment, 155-164.  of Dynamic Façade and Lighting Technologies. 13th Conference of International Building Performance Simulation Association, Chambéry, France, 3645-3652.

 Reinhart, C.F. (2014). Daylighting Handbook 1, Fundamentals, Designing with the Sun.

 Tregenza, P., & Wilson, M., (2011). Daylighting: Architecture and Lighting Design, Abingdon: Routledge.

 Veitch, J.A. (2011). The Physiological and Psychological Effects of Windows, Daylight and View at Home. Velux Symposium, Lausanne, 1-6