بررسی آیتم های محتوایی در تهیه ی طرح جامع نورپردازی شهری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد طراحی شهری، دانشکده ی معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 کارشناس ارشد طراحی شهری، گروه شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، زنجان، ایران.

3 استادیار شهرسازی، گروه شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، زنجان، ایران.

چکیده

امروزه شهرهای ما از لحاظ نورپردازی نیاز به وضعیت مناسب تری دارند تا مناظر شب زیباتر دیده شوند. به همین منظور و برای حل برخی مسائل و مشکلات، طرح جامع نورپردازی شهری مورد تأکید قرار گرفته است. این طرح که نقش بسیار مهمی را در نورپردازی و روشنایی هر شهر در شب، به منظور خلق محیط مناسب دارد و به عنوان یک طرح فرادست کلیه ی امور مربوط به نورپردازی شهرها را کنترل و هدایت می کند، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. از آنجائی که به شرح خدمات مشخص و تدوین شده در راستای تهیه ی طرح جامع نورپردازی شهری احساس نیاز می شود، بر این اساس جمع آوری آیتم های اساسی برای تدوین این طرح حائز اهمیت است. با توجه به هدف اصلی این مقاله که بررسی و جمع آوری آیتم های محتوایی در تهیه ی طرح جامع نورپردازی شهری می باشد، تلاش شده است با استفاده از روش مطالعات کتابخانه ای و با رویکرد کاربردی عملی، اطلاعات مربوط به این آیتم ها در تهیه ی طرح جامع نورپردازی از طریق بررسی تجارب موفق شهرهای مختلف در جهان، جمع آوری شده و آیتم های محتوایی حاصل از بررسی های صورت گرفته در قالب مدل مفهومی در سه بخش مربوط به شناخت شهر، جنبه های ساختاری شهری و جنبه های نورپردازی شهری ارائه شود و در نهایت پیشنهادات کاربردی، در خصوص تهیه ی این طرح بر مبنای بخش های مطرح شده در مدل مفهومی، جمع بندی گردد.

کلیدواژه‌ها


-- Ahmadi, F. (2011). Review of Urban Lighting Effects of the City Security. 3rd National Congress on Urban Development,

Sanandaj: Islamic Azad University of Sanandaj, 26-27 Oct.

-- Alavi Tabari, H. (2012). Lighting in Landscape. Tehran: Shahidi.

-- Aminzadeh., B. (2009). Urban Lighting and its Role in Designing Therapeutic Landscapes. 1st International Urban

Lighting Convention, Tehran: 14-17 Jan.

-- Centre City Development Corporation. (2012). San Diego Downtown Lighting Plan. San Diego, California: Author.

-- Etemadifar, E. (2008). The Role of Urban Lighting and Lighting Designer in the Security of Tehran (With Emphasis

on the Principles of Lighting in Urban Landscape). 2nd Conference in Tehran Safe Community, Tehran: Tehran

Municipality, 208-306.

-- Grütter, J.K. (2010). Ästhetik der Architektur. (J. Pakzad, & A.R. Homayun, Trans.) Tehran: Shahid Beheshti University,

(Original work published 1987).

-- Licht. (2008). Lighting with Artificial Lighting. Booklet 1, Information on Lighting Application, Frankfurt: Fordergermenschaft

(FGL).

-- Licht. (2010). City Marketing with Light. Booklet 16, Information on Lighting Application, Frankfurt: Fordergermenschaft

(FGL).

-- Mojtabazadeh, M., Pakzad, J., & Ahmadian, R. (2013). Good Practice Guide on Creating Lighting Masterplan. 1st

Iran Lighting Design Conference, Shiraz: 16-18 Dec.

-- Pakzad, J., & Souri, E. (2012). Urban Places Lighting Guidlines. Tehran: Armanshahr.

-- Rastak Pouya Tarh Co. (2010). Knowledge Beautification (10). Lighting Bridges. Tehran: Tehran Beautificatuion

Organization.

-- Taghvae, M., Varesi, H.R., & Doreki, A. (2011). The Role of Lighting in Urban Tourism Development (Case

Study: Isfahan). Journal Urban - Regional Studies and Research, 8, 1-18.