ارائه ی الگوریتم استراتژیک بهینه سازی و مدیریت روشنایی معابر براساس کارت امتیازی متوازن با استفاده از ArcGIS مطالعه موردی: شرکت توزیع نیروی برق کرمانشاه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد صنایع، مدیریت بهره وری، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها، دانشگاه صنعتی اصفهان، کارشناس تجزیه و تحلیل آمار و ArcGIS شرکت توزیع برق کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.

2 کارشناس حسابداری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد کرمانشاه، کرمانشاه، ایران، رئیس گروه بودجه ی شرکت توزیع برق کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی حسابداری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.

چکیده

روشنایی معابر یکی از مایحتاج های زندگی است که باعث ایجاد احساس امنیت و زندگی بهتر می شود، از این رو ارائه ی خدمات مطلوب و مناسب در این زمینه دارای اهمیت ویژه ای می باشد. این امر مستلزم داشتن اطلاعات کافی درباره شبکه های روشنایی از جمله تعداد چراغ های منصوبه، دوره ی تعویض هر لامپ و سایر هزینه های مرتبط می باشد. با ثبت آمار و اطلاعات شبکه روشنایی معابر به صورت مکان محور در نرم افزار ArcGIS می توان آماری با صحت بسیار بالا و  به دور از هرگونه خطا به دست آورد. با توجه به اطلاعات فوق می توان هزینه ها را به درستی پی شبینی و شناسایی کرد و نیز بودجه ریزی عملیاتی را جایگزین بودجه ریزی سنتی نمود. کاپلان و نورتن در دهه ی 1990 روش ارزیابی متوازن را معرفی کردند؛ در این روش علاوه بر تحلیل های مالی به رضایت مشتریان، نحوه ی انجام فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری مستمر کارکنان نیز توجه می گردد. با این روش می توان الگوریتم استراتژیکی جهت مدیریت بهتر سازما نها ارائه نمود. شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه از سال 1388 شروع به ثبت اطلاعات شبکه توزیع برق در نرم افزار ArcGIS نمود و تمام اقلام آماری مربوط به شبکه فشار متوسط به صورت مکان محور در این سیستم ایجاد گردید. در این تحقیق پس از بررسی شبکه روشنایی معابر شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه، با استفاده از نرم افزار ArcGIS و  جمع آوری اقلام آماری مربوطه، شبکه روشنایی معابر مورد تجزیه و تحلیل مالی قرار گرفته و به ارائه ی الگوریتمی جهت بهینه سازی مدیریت مصرف روشنایی معابر بر اساس کارت امتیازی متوازن پرداخته و عملکرد وجوه مالی، فرآیندهای داخلی، مشتری و رشد و یادگیری سنجش و ارزیابی گردیده و نتایج آن گزارش شده است. درآخر، با استفاده از الگوریتم و نتایج، پیشنهاداتی جهت پیشروی به سوی بودجه ریزی عملیاتی و برنامه ریزی جهت دستیابی به اهداف بلندمدت در بخش روشنایی معابر شهرکرمانشاه ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


-- Abbasi, A., & Ahmadi Mazhin, S. (2012). The Role of Information Technology in the Establishment of Performance-

Based Budgeting. 5th International Conference on Performance-Based Budgeting.

-- Bagheri, M., et al. (2014). A Strategic Budgeting Algorithm Kermanshah Province Electricity Distribution Company

based on the Balanced Scorecard. 6th Conference of Performance-Based Budgeting.

-- David, F.R. (2001). Strategic Management. (A. Parsayyan, & M. Arabs., Trans.) 2nd Ed.

-- Kaplan, R.S., & Norton, D.P. (2004). The Strategy-Focused Organization. (P. Bakhtiyari Trans.) Tehran: Industrial

Management Institute.

-- Kaplan, R.S. (2008). Conceptual Foundations of the Balanced Scorecard. Handbooks of Management Accounting

Research, 3, 1253-1269.

-- Niazi, A., & Kazemzade, R. (2005). Balanced Scorecard as a System for Performance. 6th International Conference

of Quality Managers.

-- Rahimi, H. (2013). The Report Estimated Peak Load and Energy Requirements of the 2018 Electricity Distribution

Company Kermanshah Province. Dftrbrnamh tavanir development planning.

-- Report of the Board of Directors to the General Shareholders Electricity Distribution Company Kermanshah, a

12-month period of 2012.

-- Taghavi, A. (2012). Strategic Budgeting Link through the Balanced Scorecard. The 5th International Conference

on Performance-Based Budgeting.

-- The proposed budget for 2013 Electricity Distribution Company Directors report to the General Assembly of

Kermanshah.