بازشناخت مؤلفه های هویت اصیل معماری بومی ایرانی در غرب کشور، نمونه موردی: اورامان کردستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار معماری، گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.

2 استادیار معماری، گروه معماری, دانشکده هنر و معماری، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران .

چکیده

هویت یکی از مهم ترین مسائل امروز جامعه جهانی است. رنگ باختن مفهوم هویت، مختص حوزه معماری نمی باشد؛ همچنان که این ضعف درحوزه های مختلف مشهود است. همسو با این نظریه، صاحبنظران معماری معتقدند، بحران هویت، معماری معاصر ایران را در برگرفته و تلاش های فراوانی جهت یافتن راه های خروج از این بحران صورت
گرفته است. یکی از مهم ترین راهکارهای خروج از بحران، باز شناخت مؤلفه های هویت بخش معماری ایرانی می باشد. بخش مهمی از سابقه معماری و شهرسازی ایران، در نوار غربی کشور شکل گرفته است. در این مقاله، شاخص هایی از هویت معماری و شهرسازی ایران در منطقه اورامان استان کردستان در ناحیه غربی ایران، بررسی شده است. تطبیق الگوهای معماری مناطق شکل گرفته در این ناحیه با سایر نواحی کشور، اصولی را تبیین می کند که با توجه به این اصول، می توان مؤلفه های هویت بخش در معماری دوران معاصر را تعریف نمود. در این نوشتار به روش تحلیلی تطبیقی ویژگی های خاص معماری با هویت ایرانی در منطقه کردستان و با نگاهی ویژه در زمینه معماری ناحیه اورامان، معرفی و تحلیل شده است. در این زمینه با رویکردی به معماری، تأثیر اصول و ارزش های اسلامی در شکل گیری و هویت معماری اورامان مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد. نتایج مطالعات نشان می دهد در کنار شاخص های ساختاری و ویژگی های اقلیمی و تاریخی، بسیاری از ارزش ها و اصول معماری اسلامی نظیر محرمیت، درون گرایی و خودبسندگی به همراه اصول و ارزش های دینی، در ساختار معماری اورامان و ایجاد هویتی شاخص، متجلی شده است. عوامل فرهنگ، اعتقادات اسلامی و نحوه وضعیت اجتماعی مردم، در کنار شرایط اقلیمی و جغرافیایی تفاوت های بنیادین در الگوهای معماری منطقه به وجود آورده و در نهایت منجر به شکل گیری معماری با ارزش در منطقه شده است.

کلیدواژه‌ها


Alizadeh, H. (2008). Cognition of Kurdistan Rural Housing Patterns, Sanandaj: University of Kurdistan.

Ardalan, N., & Bakhtiar, L. (2001). The Sense of Unity: The Sufi Tradition in Persian Architecture (H. Shahroukh, Trans.). Tehran: Khak Publication.

Bani Masoud, A. (2010). Post Modernism and Architecture. Tehran: Khak Publication.

Daneshmehr, H., Karimi, A., & Safari, V. (2013). Survey of Ecotourism and Effects on Development on Rural Areas with SWOT Analyze Model. Rural Research Journal, 3(3), 209.

Hanachi, P. (2009). Studies of Iranian Architecture, Center of Cultural Studies of Tehran, Tehran: Municipality of Tehran Publication.

Hashemnejad, H., & Molanaei, S. (2009). Architecture with View to the Sky. Fine Arts Journal. 36, 17-26.

http:// hamshahrionline.ir/news-115112.asp

http:// sanandaj.gov.ir/Default.asp

http://maps.jamasp.ir

http:// mehrnews.com

Mehr Agency. (2011). Cognition of Uraman, Sanandaj.

Molanaei, S. (2006). Identity of West Part of Iran Architecture, Architecture & Culture Journal. 21, 80

Molanaei, S. (2007). Survey of Sanandaj Contemporary Architecture with Emphasis on Important Elements of Architecture. Sanandaj: University of Kurdistan. 

Noghrekar, A. (2009). Interaction between Space and Human in Architecture, Theory of Architecture, Tehran: Iran University of Science and Technology.

Noghrekar, A. (2010). Islamic Identity of Urban and Architecture, Tehran: Payam Noor Publication.

Pirnia, M. K. (2009). Iranian Architecture (Gh. Memarain, Ed), Tehran: Sorosh Danesh Publication.

Soleimani, S. (2013). Cognition of Islamic Architecture, Sanandaj: University of Kurdistan.

Soleimani, S., & Molanaei, S. (2012). Uraman: Identity of Iranian Islamic Architecture, the First International Conference on Islamic Urban & Architecture. Tabriz: University of Islamic Art.

Soleimani, S., & Molanaei, S. (2011). Housing of Kurdistan Rural: Original Architecture of History, The First International Conference on Rural Settlements: Housing & Fabric, Tehran: Housing Foundation of Islamic Revolution.

Tavakoli, M., Kiani A., & Hedayati, S. (2011). The Effects of Tourism Zones on Omission of Deprivation, Case Study: Uraman. Urban Regional Studies and Research Journal. 6, 93. 

Zarabi, A., Mohamadi, j., & Babakhanzadeh, E. (2012). The Analyze of Attraction & Facilities of Uraman Tourism, Geography and Environmental Planning Journal. 22(43), 35.