پالت رنگی، تکنیک طراحی منظر رنگی شهرها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد طراحی شهری، دانشکده شهرسازی و معماری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 کارشناسی ارشد طراحی شهری، دانشکده شهرسازی و معماری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

اهمیت چشمگیر رنگ ها در محیط زندگی انسان ها امروزه امری بدیهی است. این اهمیت تا جایی است که می توان ادعا کرد که رنگ فضاهای شهری نمودی از فرهنگ شهروندان محسوب شده و یکی از عوامل تأثیرگذار در طراحی فضاهای شهری که مقفول ماندن آن می تواند کیفیت های عرصه های عمومی را تحت تأثیر قرار دهد، می باشد. بدین ترتیب منظر رنگی شهر یکی از اصلی ترین عوامل جذابیت محیط و فضاهای شهری بوده و سمبلی برای شخصیت آن به حساب می آید. بر این اساس استفاده صحیح از رن گها در شهر و فضاهای شهری قادر است، ما را در ارتقاء خوشایندی شهر در نظر شهروندان و گردشگران یاری رساند. برخی معتقدند که هر شهر باید یک بوم رنگی باشد که شخصیتش را انعکاس دهد. متأسفانه
امروزه در کشور ما به منظر رنگی شهر اهمیت چندانی داده نمی شود. منظر رنگی شهر نه تنها با چهره بیرونی شهر در ارتباط است؛ بلکه کیفیت محیطی فضاهای عمومی را نیز تحت تأثیر قرار میدهد. به رغم اهمیت بالای رنگ در شهرها و مکان های شهری، شهرهای کشور با افول کیفیت منظر رنگی روبه رو شد هاند. با وجود پژوهش های جسته گریخته ای در این زمینه انجام پذیرفته، اما ابزاری برای مدیریت کاربرد رنگ در مکان های شهری ارائه نشده است. جهت دستیابی به یک منظر رنگی مناسب و معقول، باید در منظر رنگی فضاهای شهری تجدیدنظر شده و ساماندهی و باز طراحی شوند. آنچه در مقاله پیش رو مورد نظر است، ارائه یک فرآیند یا روش جهت استفاده از رنگ در جهت ارتقاء کیفی فضاهای همگانی می باشد. بدین منظور نظریه ترجیحات محیطی کاپلا نها ملاک عمل قرار داده شده است. متعاقباً مفهوم پالت رنگی و چگونگی استفاده از این تکنیک با توجه به گوناگونی فضاها، توقعات از آن ها، مقیاس و غیره شرح داده می شود.

کلیدواژه‌ها


Appleton, J. (1975). The Experience of Landscape. 292 p. Wiley, London

Behbudi, R. & Idid, A. & Torabi, Z. (2003). The Function of Color in Urban Setting of Replace, Department of Architecture, Faculty of Built Environment, University Teknologi Malaysia, Skudai, Johor, Malaysia

Behzadfar, M. (2007). The Identity of City, Case Study: Tehran. Nashre Shahr Publishing Co.

Gifford, R. (2002). Environmental Psychology: Principles and Practice. Colville, WA: Optimal Books.

Golkar, K. (2010). Creation Sustainable Place, Reflections on Urban Design Theory. Tehran: University of Shahid Beheshti Publishing Co.

Golkar, K. (2008). Conceptual Evolution of Urban Visual Environment; From Cosmetic Approach, Through to Sustainable Approach. Environmental Sciences Magazine. 6th year. No 2.

Grutter, J, Y. (2003). Aesthetics in Architecture. (J. Pakzad & A. Homayouni, Trans). Tehran: University of Shahid Beheshti Publishing Co.

Itten, J. (2010). The Elements of Color (M.H. Halimi, Trans) Tehran: Ministry of Culture and Islamic Guidance Publishing Co

Kaplan, S. (1973). Cognitive Maps, Human Needs and the Designed Environment In W. F. E. Preiser (Ed.) Stroudsburg, PA: Dowden, Hutchinson and Ross.

Kaplan, S. (1979). Perception and Landscape: Conceptions and Misconceptions, Submitted to the National Conference on Applied Techniques for Analysis and Management of the Visual Resource, Incline Village, Nevada, 23-25 April.

Lancaster, M. (1996). ”COLORSCAPE” Academy Group Ltd, National Book Network, INC. United States of America.

Maughtin, C., Taner, O. & Tiesdell. (1995). Urban Design: Ornament & Decoration. London.

Mahmoudi, K. & Shakiba Manesh, A. (2005). Fundamentals and Principles of Color Design in Architecture and Urban Design. 5th Ed. Tehran: Hele Publishing Co.

Naderi, K. (2003). The External Limits of the Building as a Spatial Container. Tehran: Memar Magazine, 20.

Nussaome, Y. (2011). Urban Landscape: Quiddity and Perception. (F. Poursafavi, Trans.). Manzar Monthly Magazine. 3(16).

O’Connor, Z. (2006). Environmental Color Mapping Using Digital Technology. The University of Sydney, New South Waless Australia.

Pakzad, J. (2006). Theoretical Foundation and Process of Urban Design. Tehran: Shahidi Publishing Co.

Pakzad, J. & Bozorg, H. (2011). Alphabet of Environmental Psychology for Designers. Tehran: Armanshahr Publishing Co.

Porter T. (1997). Environmental Color Mapping, Journal of Urban Design International, 2(1), 23-31.

Stamps, A. E. (2004). Mystery, Complexity, Legibility and Coherence: A Meta-Analysis, Journal of Environmental Psychology, 24: 1-16.

Vasiljević Tomić, D. & Marić, I. (2011). Color in the City: Principle of Nature-climate Characteristic. Faculty of Architecture, University of Belgrade, Serbia Architecture and Civil Engineering, 9(2), 315 - 323

Xiaomin D., Yilin, K. (2009). Urban Color Scape Planning: A Color Study of the Architecture of Karrlskrona, Institute of Technology Institute of Technology, Sweden.