تحلیلی بر رابطه میان امنیت تصرف و میزان سرمایه گذاری در مسکن در سکونتگاه های غیررسمی، نمونه موردی: محله کشتارگاه شهر ارومیه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد شهرسازی، دانشکده شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری، دانشکده شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

در سال های اخیر، غیررسمی شدن مسکن شهری و در پی آن ناامنی تصرف، توجه بسیاری از محققان و سازمان های جهانی را به خود جلب کرده است. تا آنجا که سازمان اسکان بشر از ناامنی تصرف به عنوان شاخص محرومیت در سکونتگاه های غیررسمی یاد کرده است. محققان معتقدند که دسترسی به امنیت زمین و سرپناه به طور گسترده موجب افزایش تمایل ساکنان این سکونتگا هها در سرمای هگذاری در مسکن خواهد شد. بنابراین، فقدان امنیت تصرف، تلاش برای بهبود محیط مسکونی را با مانع روبه رو می کند و بر سرمایه گذاری در سکونتگاه ها و در نتیجه تشدید فقر و محرومیت اجتماعی تأثیر میگذارد. در این تحقیق رابطه امنیت تصرف با میزان سرمایه گذاری در مسکن در محله کشتارگاه، بزرگترین مرکز اسکان غیررسمی ارومیه، بررسی شده است. در پی سنجش این رابطه، 13 شاخص تبیی نکننده امنیت تصرف، توسط تحلیل عاملی در سه عامل امنیت تصرف عرفی، قانونی و ادراکی جای گرفته اند. برای بررسی میزان سرمایه گذاری در مسکن نیز از دو شاخص: نوع اسکلت ساختمان و نوع پوشش سقف و چهار شاخص ادارکی که بیانگر میزان تمایل ساکنان برای سرمایه گذاری در مسکن است، استفاده شده که عبارتند از: میزان تمایل برای افزایش سطح زیربنا، تمایل برای دریافت وام مسکن و تمایل برای خرید مسکن و زمین برای فرزندان در محله و تمایل برای نوسازی مسکن. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی و تحلیلی بوده و در آن از روش پیمایش و ابزار پرسشنامه و از تکنیک های تحلیل عاملی و رگرسیون چند متغیره، ضریب همبستگی جزئی و پیرسون برای تجزیه و تحلیل داده های خام پرسشنامه استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که میان امنیت تصرف و میزان سرمایه گذاری در مسکن در محله کشتارگاه ارومیه رابطه مستقیم و مثبتی وجود دارد و عوامل امنیت تصرف عرفی و ادراکی بیش از امنیت تصرف حاصل از عوامل قانونی برانگیزه سرمایه گذاری در مسکن تأثیر دارند.

کلیدواژه‌ها


Dadash Poor, H., & Alizadeh, B. (2011). Informal Settlement and Land Tenure Security. Tehran: Azarakhsh.

De Soto, H. (2000). The Mystery of Capital: Why Capitalism Triumphs in the West and Failed Everywhere Else. New York: Basic Books.

Doebele, W. (1998). Selected Issues in Urban Land Tenure; Urban and Policies: Issues and Opportunities. Washington D.C.: World Bank.

Harvey, D. (1997). Social Justice and City, (F. Hesamiyan et al., Trans.). Tehran: Pardazesh & Barnamerizi Shahri.

Irandoust, K. (2009). Informal Settlements and the Myth of Marginality. Tehran: Pardazesh & Barnamerizi Shahri.

Javaheri poor, M. (2003). Socio-economic Structural in Informal Settlements; Case Study: Tehran Metropolitan Area, Haft Shahr, 8(1), 82-97.

Macedo, J. (2008). Urban Land Policy and New Land Tenure Paradigms: Legitimacy VS. Legality in Brazilian Cities, Land Use Policy, 25(3), 259-270.

Neuwirth, R. (2010). Shadow Cities; A Billion Squatters, a New Urban World, (A. Pourahmad et al., Trans.). Tehran: University of Tehran.

Payne, G. (2001). Urban Land Tenure Policy Option: Titles or Rights, Habitat International, 25(1), 415-429.

Payne, G. (2002). Land, Right and Innovation: Improving Tenure Security for the Urban Poor. London: Intermediate Technology Publishing.

Payne, G., & Khemro, B.H. (2004). Improving Tenure Security for the Urban Poor in Phnom Penh; Cambodia: an Analytical Case Study, Habitat International, 28(1), 181-201.

Piran, P. (2003). Again in the Informal Settlements, Haft Shahr, 9&10, 7-24.

Porio, E., & Crisol, C. (2004). Property Rights, Security of Tenure and Urban Poor in Metro Manila, Habitat International, 28(2), 203-219.

Rabbani, R. (2009). Analysis of the Main Reasons for the Formation of Marginal Areas in Esfahan, Geography and Development, 21(1), 89-114.

Rakodi, C., & Lloyd-Jones, T. (2002). Urban Livelihoods: A People-Centered Approach to Reducing Poverty. London: Earthscan.

Sarrafi, M. (2003). Overview and Characteristics of Spontaneous Settlements in Iran; in Search of Empowerment Strategies. Tehran: University of Social Welfare.

Statistical Center of Iran (2011). Demographic Information in 2011. Related about Koshtargah Neighborhood.

UN-HABITAT, (2003). The Challenge of Slums. www.unhabitat.org.

Van Gelder, J.L. (2007). Feeling and Thinking: Quantifying the Relationship between Perceived Tenure Security and Housing Improvement in an Informal Neighborhood in Buenos Aires, Habitat International, 31(1), 219-231.

Van Gelder, J.L. (2009). What Tenure Security? The Case for a Tripartite View, Land Use Policy, 27(1), 449-456.

Van Gelder, J.L., & Reelink, G. (2010). Land titling, Perceived Tenure Security, and Housing Consolidation in the Kampongs of Bandung, Indonesia, Habitat International, 34(1), 78-85.