اولویت‌بندی شاخص‌های مرتبط با ترجیحات مسکونی افراد در سه مقیاس واحد مسکونی، آپارتمان و محله، مورد مطالعاتی: مقایسه دیدگاه ساکنین سه شهر مشهد، نیشابور و تربت‌جام

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار معماری، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران.

2 استادیار معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشکده معماری، دانشگاه پیام‌نور واحد بین‌الملل عسلویه، عسلویه، ایران.

4 دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه پیام نور واحد بندرعباس، بندرعباس، ایران.

چکیده

افراد همواره در طول دوران زندگی خود، بارها با مقوله انتخاب خانه و مکانی برای سکونت مواجه می‌شوند. عوامل و شاخص‌های متعددی بر این انتخاب تأثیرگذار هستند که بعضی از آن‌ها عواملی بازدارنده و بعضی دیگر عواملی برانگیزنده هستند و افراد در فرآیند انتخاب خود ملزم به برقراری تعادل میان این شاخص‌ها می‌باشند. بر این اساس پژوهش حاضر قصد آن دارد که موضوع ترجیحات مسکونی را در ارتباط با سه مقیاس واحد مسکونی، ساختمان مسکونی و محله مورد سنجش قرار دهد و اولویت‌های مختلفی که افراد در ارتباط با هرکدام از این شاخص‌ها در ذهن دارند را مورد تحلیل قرار دهد. پیمایش مذکور در سه شهر مشهد، نیشابور و تربت‌جام انجام گرفت و در هر شهر 350 نفر از مستاجرین به‌عنوان جامعه آماری انتخاب شدند. گردآوری داده‌ها از طریق پرسشنامه بسته و نیز مصاحبه انجام گرفت و در تحلیل داده‌ها از آزمون تحلیل واریانس F و نیز تحلیل سلسله مراتبی AHP استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که معیارهای مرتبط با انتخاب واحد مسکونی و محله برای ساکنین سه شهر مورد بررسی دارای تفاوت‌های معنی‌داری است. افراد در انتخاب محل زندگی خود ابتدا به انتخاب محله و سپس به انتخاب واحد مسکونی و در نهایت به ویژگی‌های ساختمان مسکونی توجه نشان می‌دهند. همچنین در انتخاب واحد مسکونی، هرچه مقیاس شهری کوچک‌تر می‌شود، تمایل به انتخاب خانه با ابعاد فضایی بزرگ‌تر و نیز تعداد اتاق‌های بیشتر، افزایش می‌یابد. در انتخاب محله نیز در شهرهای بزرگ، توجه به دسترسی به شبکه حمل‌ونقل عمومی و نیز دسترسی به خدمات شهری در بالاترین اولویت‌ها قرار دارد؛ این در حالی است که برای ساکنین شهرهای کوچک‌تر، بافت اجتماعی محله و نیز شناخت ساکنین آن در اولویت‌های بالاتر قرار دارد.  

کلیدواژه‌ها


Abdul-Muhmin, A. G. (1998). Demographic Differences in Usage and Attitudes Toward the Saudi Arabian EFTPoS System. International Journal of Banking Marketing, 16(3), 117-128.
Coolen, H.C.C.H., & Jansen, S.J.T. (2012). Housing Preferences. International Encyclopedia of Housing and Home, 606–612.
Elder, H.W., & Zumpano, V. (1991). Tenure Choice, Housing Demand and Residential Location. Journal of Real Estate Research, 6(3), 341–356.
Galster, G.C., & Hesser, G.W. (1987). Residential Satisfaction Composition and Contextual Correlates. Environment and Behavior, 13(6), 735-758.
Ge, J., & Hokao, K. (2006). Research on Residential Lifestyles in Japanese Cities from the Viewpoints of Residential Preference, Residential Choice and Residential Satisfaction. Journal of Landscape and Urban Planning, 78, 165-178.
Gifford, R. (1999). Perception and Recognition Environmental. (N. Dehbashy, Trans.). Architectural and Cultural Journal, 2-3(1), 21-29.
Hui. Eddie, C.M., Zhong, J., & Kahung, Yu. (2016). Land Use, Housing Preferences and Income Poverty: In the Context of a Fast Rising Market. Land Use Policy, 58, 289–301.
Ibraimović, T. (2013). Investigating the Role of Ethnic Preferences in Residential Location Decisions: Choice Analysis on Stated Preferences Data. Ph.D. Thesis, Faculty of Economics, University of Lugano.
Jahanbin, R., & Poormohammadi, M.R. (2010). Principles of Provision of Housing for Low-income Groups, Case Study: Tabriz City. Journal of Geographic Perspective of Zagros, 2(3), 119-137.
Jarjomi, k., & Kalteh, E. (2007). Measurement the Status of Life Quality Indicators in City for Citizens, Case Study: Gonbad Kaboos. Journal of Geography and Development, 4(8), 5-18.
Morris, E., Crull, S., & Winter, M. (1976). Housing Norms, Housing Satisfaction and the Propensity to Move. Journal of Marriage and the Family, 38, 309-320.
Motamedi, M. (1996). An Approach to Poorer People’s Housing. Proceedings of the Third Seminar on Housing Development Policies in Iran, 2.
Opoku, R.A., & Abdul-Muhmin, A.G. (2010). Housing Preferences and Attribute Importance among Low-income Consumers in Saudi Arabia. Habitat International, 34(2), 219–227.
Rahnamai, M.T. (2003). Collection of Topics and Methods of Urbanization and Geography. Third edition, Urban and Architectural Research Center: Tehran.
Wang, D., & Li, S.M. (2004). Housing Preferences in a Transitional Housing System: The Case of Beijing, China. Environment and Planning A, 36(1), 69–87.
Yuhaniz, M., & Mohd Jusan., M. (2016). The Role and Activities of Malay Housewives and their Influence on Housing Design Preferences. Procedia - social and Behavioral Sciences, 222, 720–728.