بر اساس نویسندگان

آ

 • آبرون، علی اصغر [1] عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد سبزوار، دانشگاه آزاد اسلامی، سبزوار، ایران.
 • آذرگون، نادر [1] مربی معماری و شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، شعبه استان همدان، دانشگاه علم و فرهنگ، همدان. ایران
 • آراسته، مجتبی [1] دانشجوی دکتری شهرسازی، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • آرام، فرشید [1] کارشناسی ارشد طراحی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر تهران، تهران، ایران
 • آرین خصال، فرشید [1] کارشناس‌ارشد رشته شهرهای هوشمند و تحلیل‌های شهری از دانشگاه UCL، لندن، بریتانیا.
 • آزاد، مصطفی [1] کارشناس ارشد معماری، دانشکده معماری و هنر، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران.
 • آقاصفری، عارف [1] استادیار پژوهش جهاد دانشگاهی، عضو گروه پژوهشی برنامه ریزی شهری، تهران، ایران.
 • آل هاشمی، آیدا [1] پژوهشگر دوره دکتری معماری گرایش معماری منظر، دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • آهنی، سمیه [1] کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین، ایران.
 • آهنی، سمیه [1] کارشناس ارشد برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران
 • آئینی، سجاد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد معماری اسلامی، دانشکده هنر و معماری اسلامی، دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)، مشهد، ایران.

ا

 • ابراهیمی، حمید رضا [1] عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه تهران، پردیس هنرهای زیبا، تهران، ایران.
 • ابراهیم نیا، وحیده [1] دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای دانشگاه شهید بهشتی
 • ابویی اردکان، محمد [1] استادیار مدیریت دولتی، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه تهران
 • ابوالصدق، وحیدرضا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
 • اتقائی، حمید [1] دانشجوی کارشناسی ارشد شهرسازی- برنامه‌ریزی شهری، پردیس‌هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • اجزا شکوهی، محمد [1] عضو هیأت علمی و دانشیار گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران
 • احدی، امین اله [1] دانشجوی دکتری معماری اسلامی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران
 • احدی، امین اله [1] دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، گرایش طراحی فضاهای درمانی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
 • احمدی، بهمن [1] دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری، دانشکده شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • احمدیان، رضا [1] استادیار شهرسازی، گروه شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، زنجان، ایران.
 • احمدیان تازه محله، کاوه [1] کارشناس ارشد برق قدرت، دانشکده برق، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران، مدیر عامل شرکت مهندسی روشنایی نورسافرم.
 • احمدی فرد، نرگس [1] دانشجوی دکترای برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی،تهران، ایران.
 • اخترکاوان، حمید [1] دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران.
 • اخترکاوان، مهدی [1] استادیار معماری، دانشکده معماری و هنر، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران.
 • اخلاصی، احمد [1] استادیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.
 • اخوان صراف، امیرمحمد [1] کارشناس ارشد معماری، معماری منظر، مدرس دانشگاه، شرکت مهندسان مشاور شهرتاش زنده رود.
 • اخوت، هانیه [1] استادیار گروه معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • ارباب زادگان هاشمی، سید علیرضا [1] دانشجوی دکتری شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • اردشیری، مهیار [1] استادیار شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.
 • ارژمند، محمود [1] دانشجوی دوره دکتری، مربی معماری، عضو هیئت علمی دانشگاه هنر تهران، تهران، ایران.
 • ایزدی، صمد [1] دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.
 • استادی، مریم [1] استادیار گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران.
 • اسدی بوالوردی، سمیرا [1] دانشجوی دکتری معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه بوعلی سینا همدان، همدان، ایران
 • اسدپور، علی [1] پژوهشگر دوره تخصصی دکتری معماری منظر، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.
 • اسدی ملک‌جهان، فرزانه [1] استادیار معماری، دانشکده تحصیلات تکمیلی و مجتمع فنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، رشت، ایران.
 • اسفندیانی‌مقدم، الهه [1] مدرس معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، مؤسسه آموزش عالی خاوران، مشهد، ایران.
 • اسکندری، منیژه [1] کارشناس ارشد معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه بین المللی امام خمینی)ره(، قزوین، ایران.
 • اسلامی، سید غلامرضا [1] دانشیار معماری، دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • اسلامی، سید غلامرضا [1] دانشیار معماری، دانشکدۀ معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران.
 • اسلامپور، مرمر [1] کارشناس ارشد معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی همدان، همدان، ایران.
 • اسلام‌پور، شیما [1] مربی معماری، گروه معماری، مؤسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی واحد همدان، همدان، ایران
 • اسمعیلی، فهیمه [1] کارشناس ارشد معماری، دانشکده هنر و معماری، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران.
 • اسمعیلیان، سحر [1] کارشناس ارشد طراحی شهری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
 • اصلانی، پرویز [1] کارشناسی ارشد معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران (واحد کردستان)، سنندج، ایران.
 • اعتصام، ایرج [1] استاد معماری، پردیس هنرهای زیبای، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • اعتمادی، شهرزاد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد معماری داخلی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران.
 • افسری، احمد [1] دانشجوی دکتری شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران.
 • افشار، یاسمین [1] کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.
 • افندی زاده، شهریار [1] دانشیار برنامه ریزی حمل ونقل، دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.
 • اقبالی‌نیا، علی [1] کارشناسی ارشد معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، ایلام، ایران
 • اکبری، آرمان [1] کارشناس ارشد معماری، دانشکده فنی و مهندسی، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران
 • اکبری، الهه [1] کارشناس ارشد معماری، دانشکده فنی و مهندسی، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران.
 • اکبری، زینب [1] دانشجوی دوره دکتری باستا نشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران و مربی دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، تهران، ایران
 • اکبری باصری، قدسیه [2] کارشناس ارشد معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • الیاس زاده مقدم، نصرالدین [1] مربی شهرسازی، دانشکدۀ معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، واحد علوم و تحقیقات
 • البرزی، فریبا [1] استادیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران
 • امامی، علی [1] استادیار گروه معماری، واحد گنبدکاوس، دانشگاه آزاد اسلامی، گنبدکاوس، ایران
 • امامی، علی [1] استادیار گروه معماری، واحد گنبدکاووس، دانشگاه آزاد اسلامی، گنبدکاووس، ایران
 • ایمان‌پور، بهاره [1] کارشناس ارشد طراحی شهری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • امانی کلاریجانی، سحر [1] مربی معماری،گروه معماری، موسسه غیر انتفاعی آموزش عالی توحید گلوگاه، گلوگاه، ایران.
 • امجدی نیا، برهان [1] کارشناسی ارشد برنامه ریزی منطقه‌ای، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، ایران.
 • امیدخواه، عاطفه [1] کارشناسی ارشد بازسازی پس از سانحه، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • امیرحاجلو، الهام [1] دانشجوی دکترای برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی،تهران، ایران.
 • امیرخانی، آرین [1] کارشناس ارشد معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
 • امینی، ژوان [1] کارشناسی ارشد اقلیم شناسی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • امینی، صبا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گرایش مسکن، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.
 • امین پور، احمد [1] دکتری معماری، عضو هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنراصفهان، اصفهان، ایران
 • امین زاده، بهرام [1] دانشیار گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه بین المللی امام خمینی ، قزوین، ایران.
 • امین زاده، بهناز [1] دانشیار شهرسازی، دانشکده شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • انا مراد نژاد، رحیم بردی [1] استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران.
 • انصاری، مجتبی [1] دانشیار گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • انصاری‌منش، مریم [1] استادیار معماری، دانشکده فنی و مهندسی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران
 • اوجی، یاسمن [1] دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشکده ی معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.

ب

 • بابایی، احسان [1] دانشجوی کارشناسی ارشد شهرسازی، گرایش برنامه ریزی شهری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.
 • بایزیدی، قادر [1] استادیارگروه معماری، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران.
 • بازدار، مهرنوش [1] دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، واحد گنبدکاووس، دانشگاه آزاد اسلامی، گنبدکاووس، ایران.
 • باقری، حسین [1] دانشجوی دکتری معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید رجایی، تهران، ایران.
 • باقری، سحر [1] کارشناسی ارشد معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • باقری، محمد [1] استادیار گروه معماری، دانشکده مهندسی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.
 • باقری، محمد [1] استادیار معماری، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.
 • باقری، محمد [1] استادیار گروه معماری، دانشکده‌ مهندسی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • باقری ده باغی، مریم [1] کارشناس ارشد صنایع، مدیریت بهره وری، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها، دانشگاه صنعتی اصفهان، کارشناس تجزیه و تحلیل آمار و ArcGIS شرکت توزیع برق کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.
 • باقری ده باغی، مهسا [1] دانشجوی کارشناسی حسابداری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.
 • بحرینی، سیدحسین [1] استاد شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • بحرینی، سید حسین [1] استاد طراحی و برنامه ریزی شهری، دانشکده شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • بذرگر، محمدرضا [1] استادیار برنامه ریزی شهری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.
 • براتی، ناصر [1] دانشیار برنامه ریزی شهری و منطقه ای، دانشکده معماری و شهرسازی، گروه برنامه ریزی شهری و منطق های، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران.
 • براتی، ناصر [1] عضو هیئت علمی گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران
 • براتی، ناصر [1] دانشیار شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران.
 • برات پور، لیلا [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی، تهران، ایران.
 • بیرانوند زاده، مریم [1] دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • برک پور، ناصر [1] استاد گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه هنر تهران، تهران، ایران
 • برومندان، محمدطاهر [1] دانشجوی دکتری شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد، بروجرد، ایران.
 • بقایی، پرهام [1] کارشناس ارشد معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
 • بلانیان، ندا [1] دکتری معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • بلیلان اصل، لیدا [1] دانشیار معماری، دانشکده هنر و معماری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
 • بمانیان، محمدرضا [1] استاد گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • بمانیان، محمدرضا [2] استاد معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
 • بمانیان، محمدرضا [1] استاد تمام گروه معماری دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
 • بمانیان، محمدرضا [2] دانشیار معماری، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
 • بمانیان، محمدرضا [1] استاد گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
 • بمانی‌نائینی، مونا [1] کارشناسی ارشد معماری، دانشکده معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور، نیشابور، ایران.
 • بی‌نیاز، فاطمه [1] کارشناسی‌ارشد طراحی شهری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران.
 • بندرآباد، علیرضا [1] استادیار گروه شهرسازی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • بهرامی، بختیار [1] استادیار معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.
 • بهرامیان، آرمین [1] استادیار معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران.
 • بهرامی نیکو، مهسا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.
 • بهرو، حسین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران.
 • بهزادفر، مصطفی [1] استاد طراحی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.
 • بهزادفر، مصطفی [1] استاد طراحی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران.
 • بهزادفر، مصطفی [1] استاد طراحی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.
 • بهزادفر، مصطفی [1] استاد طراحی شهری، دانشکده ی معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.
 • بهزادفر، مصطفی [1] دانشیار طراحی شهری گروه شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.
 • بهزادفر، مصطفی [1] دانشیار طراحی شهری، گروه شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.
 • بهزادفر، مصطفی [1] استاد طراحی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران و مدیرعامل پژوهشکده معماری و شهرسازی پایدار، تهران، ایران.
 • بهشت آیین، سحر [1] کارشناسی ارشد معماری، دانشکده مهندسی، پردیس فارابی دانشگاه تهران، تهران، ایران...

پ

 • پارسی، حمیدرضا [1] استادیار شهرسازی، دانشکده شهرسازی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • پاکاری، ندا [1] کارشناسی ارشد معماری، دانشکده عمران و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، قزوین، ایران.
 • پاکزاد، جهانشاه [1] استاد طراحی شهری، دانشکده شهرسازی و معماری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • پاکزاد، جهانشاه [1] استاد طراحی شهری، دانشکده ی معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • پاکزاد، جهانشاه [1] استاد طراحی شهری، دانشکدۀ معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی.
 • پای کن، عصمت [1] دانشجوی دکتری شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت‌مدرس، تهران، ایران
 • پاک نژاد، فرزانه [1] دانشجوی کارشناسی طراحی صنعتی، دانشکده هنرهای کاربردی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران.
 • پیرایه گر، میلاد [1] کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.
 • پیربابایی، محمد تقی [1] دانشیار شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، دانشکده معماری و شهرسازی، تبریز، ایران.
 • پریزادی، طاهر [1] استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
 • پرنون، زیبا [1] کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکدۀ جغرافیا، دانشگاه تهران.
 • پرهیز، فریاد [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.
 • پیروی، مهناز [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد معماری، گروه هنر و معماری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.
 • پروردی نژاد، سمیرا [1] کارشناس ارشد معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه بین المللی امام خمینی)ره(، قزوین، ایران.
 • پرویزی، الهام [1] دانشجوی دکتری معماری، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • پرویزی، الهام [1] دانشجوی دکتری معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
 • پروینیان، شایسته [1] کارشناسی ارشد معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.
 • پژوهان، موسی [1] پژوهشگر دوره دکتری برنامه ریزی شهری، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • پژوهان، موسی [1] دکترای جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • پیله ور، علی اصغر [1] استادیار گروه شهرسازی، دانشکده هنر، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران.
 • پیمانفر، سپیده [1] کارشناس ارشد طراحی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران
 • پوراحمد، احمد [1] استاد جغرافیای شهری، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • پوراحمد، احمد [1] استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکدۀ جغرافیا، دانشگاه تهران
 • پورجعفر، علی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
 • پورجعفر، محمدرضا [4] استاد طراحی شهری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
 • پورجعفر، محمدرضا [3] استاد گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
 • پورجعفر، محمدرضا [1] دانشیار گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
 • پورجعفر، محمد رضا [1] استاد گروه آموزشی شهرسازی، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • پورمحمدی، محمدرضا [1] استاد گروه جغرافیا، دانشکده جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.
 • پورمحمدی، مرضیه [1] کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
 • پو رمحمدی، محمدرضا [1] استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.
 • پورمند، حسنعلی [1] استادیار پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
 • پورمند، حسن علی [1] دانشیار گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • پیوسته گر، مهرانگیز [1] دانشیار روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

ت

 • تابان، محسن [1] استادیار معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه صنعتی جندی‌شاپور دزفول، دزفول، ایران
 • تابان تراشکار، سپیده [1] کارشناس ارشد برنامه‌ریزی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر تهران، تهران، ایران
 • تازیکه لمسکی، ایمان [1] استادیار معماری، دانشکده معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد، گنبد، ایران.
 • تدین، بهاره [1] دانشجوی دکتری مرمت ابنیه و بافت های تاریخی، دانشکده حفاظت و مرمت، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران.
 • ترکمان، مژگان [1] کارشناسی ارشد معماری، دانشکده هنر و معماری، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران.
 • تفکری، اکرم [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.
 • تقدیر، سمانه [1] استادیار معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.
 • تقدیری، علیرضا [1] استادیار معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، رودهن، ایران.
 • تقی زاده، محمد [1] دانشجوی دکتری شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران
 • تقوایی، سید حسن [1] دانشیار گروه معماری منظر، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • تقوایی، علی اکبر [1] استاد شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
 • تقوایی، علی اکبر [1] دانشیار شهرسازی، دانشکدۀ هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس
 • تمله، حسنی [1] کارشناس ارشد معماری، دانشکده ی معماری، دانشگاه کینگ مونگکوت، بانکوک، تایلند.
 • تمنایی، مینا [1] کارشناس ارشد معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر تهران، تهران، ایران.
 • تیموری، اصغر [1] کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی‌شهری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران .
 • توانائی مروی، لاله [1] دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری، دانشکده ی معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.
 • توسلی، مریم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر تهران، تهران، ایران
 • تولائی، سیمین [1] استاد گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

ث

 • ثبات ثانی، ناصر [1] استادیار معماری، دانشکده هنر، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران .
 • ثقفی، محمودرضا [1] دانشیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران.
 • ثقفی اصل، آرش [1] استادیار شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران.
 • ثقفی اصل، آرش [1] پژوهشگر دکتری شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

ج

 • جاد، بروس [1] استاد معماری، دانشکده معماری، پردیس محیط ساخته شده، دانشگاه نیوساوت ولز، سیدنی، استرالیا.
 • جامعی فرد، محبوبه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکدۀ محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 • جاویدمهر، ملیحه [1] دانشجوی دکتری معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین، قزوین، ایران.
 • جباری، منا [1] کارشناس ارشد طراحی شهری دانشگاه علم و صنعت ایران - مدرس و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین.
 • جباری، مونا [1] مربی شهرسازی، دانشکدۀ معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
 • جیحانی، حمیدرضا [1] استادیار گروه معماری، دانشکده معماری و هنر، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران.
 • جعفری، سعیده [1] دانشجوی کارشناسی مدیریت جهانگردی، دانشکده مدیریت، دانشگاه پیام نور مرکزی اصفهان، اصفهان، ایران.
 • جعفری بهمن، محمدعلی [1] کارشناسی ارشد طراحی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران
 • جلالیان، سارا [1] استادیار معماری، دانشکده هنر و معماری، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران
 • جلالیان، سارا [1] دان شآموخته دوره دکتری معماری، دانشکده هنر و معماری و شهرسازی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
 • جلیلی، زهرا [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی، تهران،ایران.
 • جلیلی، سید مصطفی [1] کارشناسی ارشد مدیریت شهری، دانشکده شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • جلیلی، محمد [1] دانشجوی دکتری معماری اسلامی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران.
 • جلیلیان، شهربانو [1] کارشناس ارشد معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • جلیلی صدرآباد، سمانه [1] پژوهشگر دوره تخصصی دکتری شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.
 • جلیلی صدرآباد، سمانه [1] پژوهشگر دوره دکتری شهرسازی، دانشکده معماری شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.
 • جلیلی صدرآباد، سمانه [1] پژوهشگر دوره دکتری شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران و مدرس گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، پردیس شماره 2.
 • جلیلی صدرآباد، سمانه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری، دانشکدۀ معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران
 • جلیلی صدرآباد، سمیه [1] کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • جلیلی صدرآباد، سمیه [1] کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای، دانشکده معماری شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • جلیلی صفریان، هما [1] دانشجوی دکتری شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران.
 • جمالزاده، سمانه [1] کارشناسی ارشد معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 • جوادی، محمد [1] کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
 • جوانی، زهرا [1] دکتری معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران.
 • جوان مجیدی، جواد [1] گروه معماری، ,واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران
 • جوانمردی، کومار [1] دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری، پردیس هنر های زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • جواهرپور، حسام [1] کارشناسی ارشد معماری، گرایش مسکن، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
 • جوهری، فرخنده [1] دانشجوی کارشناسی ارشد شهرسازی، گرایش طراحی شهری، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
 • جوهری، فرخنده [1] کارشناس ارشد طراحی شهری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چ

 • چربگو، نصیبه [1] کارشناس ارشد طراحی شهری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

ح

 • حاتمی، سنبل [1] کارشناسی ارشد معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، همدان، ایران.
 • حاتمی‌نژاد، حسین [1] دانشیار جغرافیا، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • حاجی پور، خلیل [1] استادیار گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • حاجی حسینی، مهدی [1] کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.
 • حاجی‌ علی عسگر، ندا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول، دزفول، ایران.
 • حاج‌موسی‌بروجردی، نگین [1] کارشناسی ارشد معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول، دزفول، ایران.
 • حافظی، محمدرضا [1] دانشیار گروه ساختمان، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • حامدی، شاپور [1] کارشناس حسابداری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد کرمانشاه، کرمانشاه، ایران، رئیس گروه بودجه ی شرکت توزیع برق کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.
 • حبیب، فرح [1] دانشیار شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.
 • حبیب، فرح [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه شهرسازی، تهران، ایران.
 • حبیب، فرح [1] دانشیار معماری، دانشکده هنر ومعماری، واحد علوم وتحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • حبیب، فرح [1] استاد معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران.
 • حبیب، فرح [1] دانشیار معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.
 • حبیب، فرشته [1] استادیار معماری، دانشگاه بین المللی قبرس شمالی
 • حبیبی، سیدمحسن [1] استاد شهرسازی، دانشکده شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • حبیبی، سید محسن [1] استاد طراحی شهری و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تهران، پردیس هنرهای زیبا، تهران، ایران و هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، قزوین، ایران.
 • حبیبی، کیومرث [1] استادیار شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.
 • حبیبی، کیومرث [1] استادیار مهندسی شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه کردستان، کردستان، ایران.
 • حبیبی، میترا [1] دانشیار شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر تهران، تهران، ایران.
 • حجت، عیسی [1] استاد معماری، دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • حجت، عیسی [1] دانشیار معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • حجت، عیسی [1] استادیار معماری، دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • حجت، عیسی [1] استاد معماری، دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • حدادیان، محمد علی [1] مربی گروه طراحی صنعتی، دانشکده طراحی اسلامی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران
 • حیدری، احمد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • حیدری، احمد [1] کارشناسی ارشد معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • حیدری، احمد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • حیدری، علی اکبر [1] عضو هیأت علمی گروه فنی، دانشکده مهندسی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران.
 • حیدری، علی اکبر [1] استادیار گروه معماری، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران
 • حیدری، علی اکبر [1] استادیار معماری، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران
 • حیدری، علی‌اکبر [1] استادیار معماری، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران.
 • حیدرزاده، احسان [1] دانشجوی دوره دکتری شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران.
 • حریری، گلنوش [1] کارشناسی ارشد مدیریت و مالکیت زمین، دانشکده عمران و مهندسی محیطی، دانشگاه فنی مونیخ، باواریا، آلمان.
 • حسینی، بهشید [1] دانشیار معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران.
 • حسینی، ساسان [1] پژوهشگر دوره دکتری معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.
 • حسینی، سیدباقر [2] دانشیار معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.
 • حسینی، سیدبهشید [1] استادیار معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران.
 • حسینی، سید فضل اله [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • حسینی، علی [1] دانشجوی دکتری معماری، گروه معماری، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران
 • حسینی، علی [1] دانشجوی دکتری معماری، گروه معماری، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران
 • حسین آبادی، مصطفی [1] کارشناس ارشد شهرسازی، دانشکدۀ هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس
 • حسینی بایگی، سیده شیما [1] کارشناس‌ارشد طراحی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران
 • حسن پور لمر، سعید [1] کارشناس ارشد معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال، اردبیل، ایران، عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان.
 • حسنی میانرودی، نسیم [1] دکتری شهرسازی، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران
 • حقی، محمدرضا [1] دانشجوی دکتری طراحی شهری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.
 • حق جو، محمدرضا [1] مربی شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه مازندران
 • حقیقت نائینی، غلامرضا [1] استادیار شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر تهران، تهران، ایران.
 • حکیمیان، پانته آ [1] استادیار طراحی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • حمزه نژاد، مهدی [3] استادیار معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.
 • حمزه نژاد، مهدی [1] استادیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
 • حمزه‌نژاد، مهدی [1] استادیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم‌وصنعت ایران، تهران، ایران.
 • حنایی، تکتم [1] استادیار شهرسازی، گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.
 • حنایی، تکتم [1] استادیار گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران.
 • حنایی، تکتم [1] استادیار گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران
 • حنایی، تکتم [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه شهرسازی، تهران، ایران.

خ

 • خادم زاده، محمد حسن [1] استادیار معماری، دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • خاکپور، امین [1] کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری، دانشکده شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • خاکپور، براتعلی [1] عضو هیأت علمی و دانشیار گروه جغرافیا، دانشگاه ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران.
 • خاکپور، مینو [1] استادیار گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه علم و فرهنگ، شعبه رشت، ایران
 • خاک‌زند، مهدی [1] استادیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
 • خاکسار، حسن [1] پژوهشگر دکتری مهندسی حمل و نقل، دانشکدۀ عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
 • خامه چیان، اسما [1] کارشناس ارشد معماری، دانشکده معماری و هنر، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
 • خانیان، مجتبی [1] کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران.
 • خانیان، مجتبی [1] کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد واحد همدان، همدان، ایران.
 • خانمحمدی، محمدعلی [1] استادیار معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.
 • خبازی، مریم [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد تئوری های شهرسازی، مدرسه نو طراحی، دانشگاه پارسون، نیویورک، آمریکا.
 • خبیری، سمانه [1] کارشناس ارشد طراحی شهری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران، کارشناس دفتر مطالعات کاربردی و امور ترویجی شرکت عمران و بهسازی شهری ایران
 • خدابخشی، سحر [1] گروه معماری، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران.
 • خسروی، حسین [1] استادیار گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران.
 • خسروی دانش، امید [1] کارشناسی ارشد معماری، طراحی شهری، مدرس دانشگاه، شرکت مهندسان مشاور شهرتاش زنده رود.
 • خطیبی، سید محمدرضا [1] استادیار شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، قزوین، ایران.
 • خلیلی، احمد [2] پژوهشگر دوره دکتری شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • خلیلی، احمد [1] استادیار شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.
 • خلیلی، مرتضی [1] مدرس مدعو درس حمل و نقل و ترافیک شهری، دانشکدۀ معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران
 • خلیلی، مریم [1] استادیار طراحی صنعتی، دانشکد هی طراحی صنعتی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • خلیلی، مریم [1] استادیار طراحی صنعتی، دانشکده ی طراحی صنعتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • خوشقدم، فرزانه [1] کارشناسی ارشد طراحی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران

د

 • داداش پور، هاشم [1] استادیار برنامه ریزی شهری و منطقه ای، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
 • داداش پور، هاشم [1] استادیار شهرسازی، دانشکدۀ هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس
 • دانشپور، سید عبدالهادی [1] استادیار شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.
 • دانشپور، سید عبدالهادی [1] استادیار شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
 • دانشپور، سید عبدالهادی [1] استادیار طراحی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.
 • دانشپور، عبدالهادی [1] دانشیار گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.
 • دانشگر مقدم، گلرخ [1] استادیار معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، همدان، ایران
 • دانشمند، سارا [1] استادیار معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.
 • دانشور، مریم [1] دکتری شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران
 • دانشور، مریم [1] دکتری شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران.
 • داود پور، زهره [1] استادیار شهرسازی، دانشکده عمران و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، قزوین، ایران.
 • دیبا، داراب [1] استاد معماری، دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • دیبا، داراب [1] استاد دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، تهران، ایران
 • دیده‎بان، محمد [1] استادیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول، دزفول، ایران.
 • دیده‌بان، محمد [1] استادیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول، دزفول، ایران.
 • درج ور، فاطمه [1] مربی گروه هنر، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر، گلستان، ایران
 • درویزه، زهرا [1] دانشیار روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.
 • دژدار، امید [1] استادیار گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران
 • دژدار، امید [1] استادیار معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، همدان، ایران.
 • دژدار، امید [1] استادیار معماری، دانشکده هنر و معماری، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران.
 • دشتی، علی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد شهرسازی، گرایش برنامه ریزی شهری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.
 • دشتی، مینا [1] دانشجوی دکتری معماری اسلامی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران
 • دلفانیان، حمیدرضا [1] دانشجوی دکتری معماری، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان، سمنان، ایران.
 • دمشناس، الهام [1] دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشکده معماری، دانشگاه پیام‌نور واحد بین‌الملل عسلویه، عسلویه، ایران.
 • دمشناس، الهه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه پیام نور واحد بندرعباس، بندرعباس، ایران.
 • دهقان، یاسمن سادات [1] کارشناس ارشد طراحی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • دهقان، نرگس [1] استادیار گروه معماری، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران
 • دهقان، نرگس [1] استادیار معماری، گروه معماری، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران.
 • دهقانی، مصطفی [1] کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای، دانشکده شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

ذ

 • ذاکرحقیقی، کیانوش [1] دانشیار معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، همدان، ایران.
 • ذکاوت، کامران [1] دانشیار طراحی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • ذکری، عباس [1] استادیار معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.
 • ذکری، عباس [1] استادیار معماری، دانشکده هنر و معماری صبا، دانشگاه شهید باهنر،کرمان، ایران

ر

 • ریاحی مدوار، حسین [1] پژوهشگر دکتری سازه های آبی، دانشگاه تربیت مدرس
 • راست بین، ساجد [1] پژوهشگر دکتری احیای بافت های تاریخی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران.
 • راست بین، ساجد [1] دانشجوی دکتری مرمت و احیای بافت و بناهای تاریخی، دانشکده مرمت، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران.
 • راهب، غزال [1] استادیار معماری، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، تهران، ایران
 • ربیعی فر، ولی الله [1] کارشناس ارشد شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر تهران، ایران.
 • رحیمی، لیلا [1] دانشجوی دکتری شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران
 • رحمتی، عبدالرضا [1] دانشیار دانشکده مهندسی برق، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.
 • رزاقی اصل، سینا [1] استادیار طراحی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران.
 • رزاقی اصل، سینا [1] استادیار طراحی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه تربیت دبیر شهیر رجایی، تهران، ایران.
 • رزاقی اصل، سینا [1] دکتری معماری منظر، دانشکدۀ معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران
 • رزاقی اصل، سینا [1] دانشجوی دکتری معماری و مدرس دانشکده معماری وشهرسازی دانشگاه علم وصنعت ایران.
 • رسولی، مژگان [1] دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای دانشگاه شهید بهشتی
 • رشیدی، سعید [1] کارشناس ارشد سیستم اطالاعات مکانی، دانشکده مهندسی نقش هبرداری، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران.
 • رضایی، سهراب [1] کارشناسی ارشد مهندسی معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.
 • رضایی، ناصر [1] کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • رضادوست، ساسان [1] استادیار مهندسی کشاورزی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی، خوی، ایران
 • رضازاده، راضیه [1] دانشیار طراحی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.
 • رضایی شهابی، رامین [1] کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران.
 • رفیعی، فرخنده [1] کارشناس ارشد طراحی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
 • رفیعیان، مجتبی [1] دانشیار شهرسازی، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • رفیعیان، مجتبی [3] دانشیار شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
 • رفیعیان، مجتبی [1] دانشیار گروه شهرسازی، دانشکده هنرو معماری؛ دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
 • رفیعیان، مجتبی [1] دانشیار گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • رفیعیان، مجتبی [2] دانشیار گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
 • رفیعیان، مجتبی [1] دانشیار گروه طراحی و برنامه ریزی شهری و منطقه ای، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
 • رفیعیان، مجتبی [1] دانشیار شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
 • رفیعیان، مجتبی [1] دانشیار شهرسازی، دانشکدۀ هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس
 • رفیعیان، مجتبی [1] دانشیار گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
 • رفیعیان، مجتبی [1] دانشیار گروه شهرسازی، دانشکده هنرومعماری، دانشگاه تربیت‌مدرس، تهران، ایران.
 • رفیع زاده، ندا [1] فوق لیسانس مهندسی معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران و عضو هیأت علمی، مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی، تهران، ایران.
 • رمضانی، شهاب الدین [1] کارشناس ارشد معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.
 • رمضانی، مینا [1] کارشناسی ارشد طراحی شهری، گروه برنامه‌ریزی و طراحی شهری و منطقه‌ای، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • رنجبر، احسان [1] استادیار طراحی شهری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
 • رنجبر، احسان [1] پژوهشگر دوره دکتری معماری و مدرس گروه طراحی شهری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
 • رنجبر، احسان [1] استادیار گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
 • رهبری‌پور، کسری [1] دانشجوی دکتری معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز، ایران.
 • روستا، مجتبی [1] کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده جغرافیا، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران و مدرس برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور واحد جهرم، جهرم، ایران.
 • روستا، مریم [1] استادیار شهرسازی شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.
 • روشن، مجتبی [1] مربی معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران.
 • روشن، مینا [1] کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه بی نالمللی امام خمینی، قزوین، ایران.
 • رئیسی، محمدمنان [1] دانشجوی دوره تخصصی دکتری معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
 • رئیسی، محمدمنان [1] استادیار گروه معماری، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم، قم، ایران.

ز

 • زیاری، کرامت‌اله [1] استاد جغرافیا، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • زیاری، یوسفعلی [1] دانشیار گروه شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، تهران، ایران.
 • زارعی، فاطمه [1] کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، قزوین، ایران.
 • زارعی، فاطمه [1] کارشناسی‌ارشد برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، قزوین، ایران و عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان.
 • زارعی، محمد ابراهیم [1] استاد گروه باستان‌شناسی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.
 • زال نژاد، کاوه [1] کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، گیلان، ایران و عضو باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
 • زیبایی فریمانی، نیکو [1] کارشناسی ارشد طراحی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران
 • زبرجدیان، محمدمهدی [1] مربی گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران.
 • زبردست، اسفندیار [1] استاد برنامه ریزی شهری، دانشکده شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • زبردست، اسفندیار [1] استاد شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • زبردست، اسفندیار [1] استاد شهرسازی، دانشکده شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • زبردست، اسفندیار [1] استاد شهرسازی، دانشکده شهرسازی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • زرآبادی، زهرا سادات سعیده [1] دانشیار گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشکده عمران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • زرکش، افسانه [1] استادیار معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
 • زرین قلم، فرزاد [1] کارشناس ارشد طراحی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره(، قزوین، ایران
 • زمانی، احسان [1] دانشجوی دوره دکتری معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ماهشهر، گروه معماری، ماهشهر، ایران.
 • زمانی، بهادر [1] دانشیار شهرسازی، دانشکده شهرسازی و معماری، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران.
 • زمانی، بهادر [1] دانشیار شهرسازی، دانشکده معماری شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران.
 • زمانی، بهادر [1] دانشیار گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران.
 • زمانی، بهار [1] کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری، شرکت مهندسان مشاور شهرتاش زنده رود.
 • زمانیان، روزبه [1] کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای دانشگاه شهید بهشتی و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس.
 • زندآوه، بهبود [1] کارشناس ارشد معماری، گرایش آموزشی و فرهنگی- دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.
 • زندیه، سمیه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای دانشگاه شهید بهشتی
 • زنده دلان، آناهیتا [1] استادیار گروه معماری، دانشکده فنی و مهندسی، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران
 • زنگی آبادی، علی [1] دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

س

 • ساعد‌موچشی، رامین [1] پژوهشگر دوره دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • سالک، رقیه [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • سامانپور، فرشید [1] دانشجوی دکتری شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر، تهران، ایران.
 • سامه، رضا [1] استادیار معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران.
 • سپهری مقدم، منصور [1] استادیار معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.
 • ستاری، مهسا [1] دانشجوی دکتری کاردرمانی، گروه کاردرمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی، تهران، ایران.
 • ستاری ساربانقلی، حسن [1] استادیار گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز، ایران
 • ستاوند، محمدهادی [1] مربی معماری، گروه مهندسی معماری دانشگاه پیام نور جهرم، ایران.
 • سجادزاده، حسن [2] استادیار شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.
 • سجادزاده، حسن [3] استادیار شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه بوعلی سینا همدان، همدان، ایران
 • سجادزاده، حسن [1] دانشیار شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه بوعلی سینا همدان، همدان، ایران
 • سجادزاده، حسن [1] دانشیار شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • سخندان سرخابی، زهرا [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی معماری پایدار، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.
 • سیدالحسینی، سید مسلم [1] دانشیار گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران.
 • سید برنجی، سیده کهربا [1] دانش آموخته کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
 • سیدحسینی، سیدمحمد [1] استاد تولید صنعتی، دانشکده صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.
 • سیدین، سید امین [1] دانشجوی دکترای تخصصی معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران.
 • سرائی، محمدحسین [1] دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده جغرافیا، دانشگاه یزد، یزد، ایران.
 • سرداری زنوز، اکبر [1] کارشناس ارشد طراحی شهری، دانشکده شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
 • سردشتی، سهراب [1] دکتری معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران
 • سعادت جو، پریا [1] دانشجوی دکتری معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
 • سعادتی وقار، پوریا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.
 • سعادتی وقار، پوریا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • سعیدی، علی [1] استادیار اقلیم شناسی، دانشکده پدافند غیر عامل، دانشگاه جامع امام حسین)ع(، تهران، ایران.
 • سعیدی، مهدی [1] پژوهشگر دوره دکتری شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
 • سعیدیان، امین [1] مربی معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ماهشهر، ماهشهر، ایران
 • سعیدی رضوانی، نوید [1] استادیار شهرسازی، دانشکده عمران و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، قزوین، ایران.
 • سعیده زرآبادی، زهرا سادات [1] دانشیار شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران.
 • سعیده زرآبادی، زهرا‌سادات [1] استادیار شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.
 • سعیده زرآبادی، زهر ا سادات [1] استادیار و عضو هیأت علمی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران.
 • سعدوندی، مهدی [1] استادیار معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران.
 • سیف الدینی، فرانک [1] دانشیار شهرسازی، دانشکدۀ جغرافیا، دانشگاه تهران
 • سلاحورزی، امیرحسین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی حمل و نقل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران.
 • سلطانی، علی [1] استاد برنامه ریزی و طراحی شهری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.
 • سلطانی، علی [1] استاد گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.
 • سلطانی، علی [1] دانشیار طراحی و برنامه ریزی شهری، گروه شهرسازی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.
 • سلطانی، نرگس [1] مربی شهرسازی، دانشکده فنی و مهندسی، گروه معماری و شهرسازی، دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی، اصفهان، ایران.
 • سلطانزاده، حسین [1] دانشیار معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • سلطان زاده، حسین [1] دانشیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران
 • سلطان زاده، حسین [1] دانشیار معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز، تهران، ایران.
 • سلطان زاده، حسین [1] دانشیار معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران.
 • سلطان زاده، حسین [1] دانشیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • سلطان‌زاده، حسین [1] دانشیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • سلطان‌زاده، حسین [1] دانشیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • سلگی، ابراهیم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد انرژی معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران.
 • سلیمی، مرضیه [1] کارشناسی ارشد معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران و عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان.
 • سلیمانی، سارا [1] استادیار معماری، گروه معماری, دانشکده هنر و معماری، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران .
 • سلیمانی، سارا [1] استادیار معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
 • سلیمانی، سعید [1] کارشناسی ارشد طراحی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.
 • سلیمیان ریزی، محمد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده ی طراحی صنعتی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • سیلوایه، سونیا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • سیلوایه، سونیا [1] کارشناس ارشد معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
 • سمیاری، امیر [1] استادیار گروه معماری منظر،‌ دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • سمیعی، امیر [1] گروه معماری، واحدخمین، دانشگاه آزاداسلامی، خمین، ایران.
 • سینا، شبنم [1] کارشناسی ارشد طراحی شهری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.
 • سنگی، الهام [1] کارشناس ارشد شهرسازی، معاونت برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورا، شهرداری تهران، ایران.
 • سهیلی، جمال الدین [1] استادیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد قزوین، قزوین، ایران.
 • سهیلی، جمال الدین [1] استادیار معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، قزوین، ایران
 • سهیلی، جمال‌الدین [1] استادیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.
 • سهیلی فرد، مهدی [1] دانشجوی کارشناسی معماری، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم، قم، ایران.
 • سوادکوهی فر، ساسان [1] استادیار شهرسازی، دانشکده پدافند غیر عامل، دانشگاه جامع امام حسین)ع(، تهران، ایران.
 • سوری، الهام [1] دانشجوی طراحی شهری دانشگاه شهید بهشتی.
 • سوری، الهام [1] کارشناسی ارشد طراحی شهری، دانشکدۀ معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی

ش

 • شاملو، شبنم [1] دکتری شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.
 • شاهچراغی، آزاده [1] استادیار معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.
 • شاهد، مه لقا [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز، ایران.
 • شاه محمدی، سینا [1] دانشجوی دکتری مهندسی برق، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.
 • شاهین‌راد، مهنوش [1] دکتری شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
 • شبخ اسدی، فاطمه [1] مربی دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شهید باهنر کرمان (مجتمع آموزش عالی زرند)، کرمان، ایران.
 • شجاعی، سید مجتبی [1] استادیار گروه معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تاکستان، تاکستان، ایران
 • شیخی، محدثه [1] کارشناس‌ارشد طراحی شهری، دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.
 • شیرازی، محمدرضا [1] استادیار معماری، دپارتمان معماری، دانشگاه فنی برلین، برلین، آلمان.
 • شریفی، عادل [1] کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری ومنطقه ای، دانشکده علوم اجتمایی و برنامه ریزی شهری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.
 • شریف خواچه پاشا، سپیده [1] دانشجوی دکتری معماری، دانشکده هنر و معماری، واحد شبستر، دانشگاه ازاد اسلامی، شبستر، ایران.
 • شرفی نفر، اشکبوس [1] کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
 • شیعه، اسماعیل [1] استاد شهرسازی، دانشکده معماری شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.
 • شیعه، اسماعیل [1] دانشیار شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم وصنعت ایران، تهران، ایران.
 • شیعه، اسماعیل [1] دانشیار شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.
 • شیعه، اسماعیل [1] استاد شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.
 • شیعه، اسماعیل [1] استاد شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.
 • شفایی، مینو [1] استادیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران
 • شفایی، مینو [1] استادیار معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان ایران.
 • شفایی، مینو [2] استادیار معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران.
 • شفیع‌پور یوردشاهی، پریا [1] کارشناس ارشد معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران
 • شکیبایی، اصغر [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.
 • شکیبامنش، امیر [1] کارشناس ارشد طراحی شهری، دانشگاه علم وصنعت ایران، تهران، ایران.
 • شکیبائی‌بیدرونی، فاطمه [1] دانشجوی دکتری شهرسازی، گروه شهرسازی، دانشکده شهرسازی و معماری، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران
 • شکوهی بیدهندی، محمدصالح [1] دکتری شهرسازی، دانشکده شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • شمسی پور، علی اکبر [1] دانشیار آب و هواشناسی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • شهابیان، پویان [1] استادیار شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران
 • شهابیان، پویان [1] استادیار گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.
 • شهابیان، پویان [1] استادیار گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.
 • شهابیان، پویان [1] استادیار گروه شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.
 • شهابیان، پویان [1] استادیار گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.
 • شهابیان، پویان [1] دانش آموخته دکتری شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.
 • شهابی شهمیری، مجتبی [1] کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای، دانشکده شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • شهابی شهمیری، مجتبی [1] کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای، دانشکده شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • شهپرنیا، مهسا [1] کارشناسی ارشد معماری، دانشکده‌ هنر و معماری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • شهروز، بهاره [1] دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه بین‌المللی واحد پیام‌نور عسلویه، عسلویه، ایران.
 • شوهانی، محمد [1] استادیار معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، ایلام، ایران.

ص

 • صابری، آیدا [1] دانشجوی کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • صادقی حبیب‌آباد، علی [1] دانشجوی دکتری معماری، دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران.
 • صالح، الهام [1] کارشناس ارشد معماری، گرایش منظر، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
 • صالحی، اسماعیل [1] استادیار گروه برنامه ریزی و مدیریت محی طزیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • صالحی، سعید [1] مربی گروه معماری، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران
 • صالحی، سعید [1] مربی گروه معماری، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران.
 • صالح صدق پور، بهرام [1] استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی، تهران، ایران.
 • صالحی‌نیا، مجید [1] استادیار معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران.
 • صیامی نمین، موحد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
 • صبوری دودران، مریم [1] کارشناسی ارشد معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.
 • صداقت نیا، سعید [1] کارشناسی ارشد شهرسازی، دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.
 • صدری کیا، سمیه [1] دکتری معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • صدیق اکبری، سحر [1] کارشناس ارشد معماری، دانشکده معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند.
 • صدق پور، بهرام صالح [1] استادیار علوم انسانی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران.
 • صفائیان، الهه [1] کارشناس ارشد معماری، دانشکده فنی و مهندسی، واحد علوم و تحقیقات خراسان رضوی، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران
 • صفری، ملیحه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، واحد گنبدکاووس، دانشگاه آزاد اسلامی، گنبدکاووس، ایران.

ض

 • ضیاءتوانا، محمدحسن [1] استاد جغرافیا، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • ضرابی، اصغر [1] استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.
 • ضرغامی، اسماعیل [1] استادیار معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی، تهران، ایران.

ط

 • طالعی، محمد [1] استادیار گروه سیستم اطلاعات مکانی، دانشکده مهندسی نقش هبرداری، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران.
 • طاهایی، سید عطااله [1] استادیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • طاهباز، منصوره [2] استادیار معماری، دانشکده ی معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • طاهباز، منصوره [1] دانشیار معماری دانشکده معماری دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • طاهباز، منصوره [2] دانشیار معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • طاهری، هلیا [1] کارشناسی ارشد انرژی معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • طاووسی، سیما [1] کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.
 • طباطبایی، صدف [1] کارشناس ارشد شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.
 • طباطبایی ملاذی، فاطمه [1] کارشناسی ارشد مهندسی معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران.
 • طباطبائیان، مریم [2] استادیار معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران.
 • طباطبائیان، مریم [1] دانشیار معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر تهران، تهران، ایران.
 • طباطبائیان، مریم [1] استادیار معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران.
 • طبیبیان، منوچهر [1] استاد شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • طبیبیان، منوچهر [1] استاد شهرسازی، دانشکده شهرسازی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • طبیبیان، منوچهر [1] استاد شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • طبیبیان، منوچهر [1] استاد طراحی شهری و برنامه‌ریزی شهری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران و هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.
 • طبیبیان، منوچهر [1] دانشیار شهرسازی، دانشکده شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • طبیبیان، منوچهر [1] استاد شهرسازی، دانشکده شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • طلایی، مریم [1] پژوهشگر دکتری معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • طلایی، مریم [1] پژوهشگر دکتری معماری، گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
 • طلیسچی، غلامرضا [1] استادیار گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه بوعلی سینا همدان، همدان، ایران.
 • طلیسچی، غلامرضا [1] گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • طلیسچی، غلامرضا [1] استادیار گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • طهماسبی، ارسلان [1] استادیار معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کردستان، سنندج، ایران.

ع

 • عباسی، حیدر [1] دانشجوی دکتری برنامه ریزی شهری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، تهران، ایران.
 • عباسی، لیلا [1] کارشناسی ارشد معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، مؤسسه آموزش عالی خاوران، مشهد، ایران.
 • عباسی، مهسا [1] کارشناسی ارشد مهندسی معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، موسسه آموزش عالی خاوران، مشهد، تهران، ایران
 • عباس زادگان، مصطفی [1] دانشیار طراحی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.
 • عباسعلی زاده رضاکلائی، ساناز [1] کارشناس ارشد معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران.
 • عبدی، محمدحامد [1] کارشناسی ارشد شهرسازی، گرایش برنامه ریزی شهری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه کردستان، کردستان، ایران.
 • عبدالله زاده، سیده مهسا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد «مطالعات معماری ایران»، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران
 • عبدالله زاده، صفورا [1] کارشناس ارشد معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه پیام نور تهران، تهران، ایران.
 • عبدالهی، علی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد معماری اسلامی، دانشکده هنر و معماری اسلامی، دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)، مشهد، ایران..
 • عبداله‌پور، سید سجاد [1] کارشناس‌ارشد برنامه‌ریزی شهری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه هنر تهران، تهران، ایران.
 • عبدالهی مهر، انسیه [1] کارشناس ارشد طراحی شهری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • عزیزی، قاسم [1] دانشیار آب و هواشناسی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • عزیزی، محمدمهدی [1] استاد شهرسازی، دانشکده شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • عزیزی، محمدمهدی [1] استاد شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • عزیزی، محمد مهدی [1] استاد شهرسازی، دانشکده شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • عزیزی، محمد مهدی [1] استاد شهرسازی، دانشکدۀ شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
 • عزیزی، هانیه [1] کارشناس ارشد مهندسی معماری، دانشکده معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد، گنبد، ایران
 • عیسی خانی، ویدا [1] کارشناس ارشد معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات بروجرد، بروجرد، ایران.
 • عسگری، علی [1] استادیارگروه معماری، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس، تهران، ایران.
 • عطابخش، فاطمه [1] کارشناسی ارشد برنام هریزی منطق های، دانشکده معماری و هنر، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران.
 • عطاریان، کورش [2] استادیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول، دزفول، ایران.
 • عطارد، فرانک [1] دانشجوی دکتری شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • عطارزاده طوسی، هادی [1] کارشناس ارشد راه و ترابری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.
 • عطایی همدانی، محمدرضا [1] پژوهشگر دکتری معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.
 • عطائی، سینا [1] عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران، ایران.
 • عظیمی، نورالدین [1] دانشیار گروه شهرسازی، دانشکده معماری و هنر، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران.
 • عظمتی، حمیدرضا [1] دانشیار معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران.
 • عظمتی، حمیدرضا [1] استاد گروه معماری، دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران.
 • عظمتی، حمید رضا [1] استادیار معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی، تهران، ایران
 • عظمتی، سعید [1] دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی، تهران، ایران.
 • عفیفی، وحیده [1] عضو هیئت علمی و مربی معماری، گروه معماری، موسسه آموزش عالی اسرار، مشهد، ایران
 • عقلی مقدم، کسری [1] دانشجوی کارشناسی مهندسی شهرسازی، گروه معماری و هنر، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
 • علی الحسابی، مهران [1] استادیار شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.
 • علی الحسابی، مهران [1] استادیار شهرسازی، دانشکدۀ معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران
 • علی الحسابی، مهران [1] استادیار گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.
 • علی‌پور، یوسف [1] دکتری آب و هواشناسی، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
 • علیتاجر، سعید [1] استادیار گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.
 • علی‌تاجر، سعید [1] استادیار گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه بوعلی سینا همدان، همدان، ایران.
 • علی زاده، پرستو [1] کارشناس ارشد جمعیت شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.
 • علی زاده، سید دانا [1] دانشجوی دکتری جغرافیا، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
 • علیزاده، هوشمند [1] استادیار مهندسی شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه کردستان، کردستان، ایران.
 • علیزاده، هوشمند [1] دانشیار طراحی شهری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.
 • علیزاده، هوشمند [1] دانشیار طراحی شهری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه کردستان، کردستان، ایران.
 • علی قلعه باباخانی، ملیحه [1] پژوهشگر دکتری شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • علیمردانی، مسعود [1] استادیار شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران.
 • عمرانی پور، علی [1] استادیار معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران.
 • عمرانی پور، علی [1] استادیار معماری، دانشکده معماری و هنر، دانشگاه کاشان، کاشان ، ایران.
 • عین اللهی، کاوه [1] کارشناسی ارشد طراحی شهری، دانشکده شهرسازی و معماری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • عنانهاد، محمود [1] دکتری معماری، دانشکده تحصیلات تکمیلی و مجتمع فنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، رشت، ایران.
 • عنبری روزبهانی، نظام الدین [1] پژوهشگر دوره دکتری معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.
 • عینعلی، عطیه [1] کارشناس ارشد طراحی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر تهران، تهران، ایران
 • عینی فر، علیرضا [1] استاد معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • عینی‌فر، علیرضا [1] استاد معماری، دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

غ

 • غروی الخوانساری، مریم [1] Assistant Professor of Architecture, School of Architecture, University of Tehran, Tehran, Iran.
 • غفاری، علی [1] استاد گروه برنامه‌ریزی و طراحی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • غفاری، علی [1] استاد گروه برنامه‌ریزی و طراحی شهری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • غفاریان، حریر [1] کارشناسی ارشد مرمت و احیای بناهای تاریخی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد واحد یزد، یزد، ایران
 • غفاری جباری، شهلا [1] دانشجوی دکتری معماری اسلامی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران.
 • غفاری جباری، شیوا [1] دانشجوی دکتری معماری، دانشکده معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران.
 • غلامیان، محدثه [1] کارشناسی ارشد طراحی شهری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه پیام نور واحد تهران شرق، تهران، ایران.
 • غلامعلی زاده، حمزه [1] استادیار معماری دانشکده معماری و هنر، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران.
 • غلامعلی‌زاده، حمزه [1] استادیار معماری، دانشکده معماری و هنر، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران

ف

 • فیاض، ریما [2] دانشیار معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران.
 • فاضلی، پریسا [1] کارشناسی ارشد طراحی شهری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران
 • فتحی، سمیه [1] کارشناس ارشد طراحی شهری دانشگاه علم و صنعت ایران- مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر.
 • فتحی، مهدی [1] کارشناس ارشد مهندسی طراحی محیط، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • فتح العلومی، ایلناز [1] کارشناسی ارشد معماری، دانشکده عمران و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، قزوین، ایران.
 • فتح جلالی، آرمان [1] کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای، دانشکدۀ هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس
 • فخراحمد، سیدمجتبی [1] کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • فدائی، بابک [1] کارشناس ارشد معماری، واحد گنبدکاوس، دانشگاه آزاد اسلامی، گنبدکاوس، ایران.
 • فرامرزی، مهران [1] دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، قزوین، ایران
 • فراهانی، مریم [1] دانشجوی دکتری شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران .
 • فرحناکی، رامونا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، واحد گنبدکاووس، دانشگاه آزاد اسلامی، گنبدکاووس، ایران.
 • فرخی، امیرمحمد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • فرشچی، حمیدرضا [1] استادیار معماری، دانشکده معماری و هنر، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
 • فرمهینی فراهانی، بهراد [1] کارشناس ارشد برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای، دانشکده شهرسازی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • فرین مهر، رضا [1] کارشناس ارشد طراحی و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، قزوین، ایران
 • فرهبد، مژگان [1] دانشجوی دکتری مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، عضو هیئت علمی و مربی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی درسی، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، تهران، ایران.
 • فرهمندی، ایمان [1] دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان، گرگان، ایران.
 • فرهودی، رحمت‌‌اله [1] دانشیار جغرافیا، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • فروتن، منوچهر [1] گروه معماری، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران.
 • فروتن، منوچهر [1] استادیار گروه معماری، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران
 • فروتن، منوچهر [1] استادیار گروه معماری، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران.
 • فروغی، شادی [1] مربی گروه مدیریت جهانگردی، دانشکده مدیریت، دانشگاه شیخ بهایی اصفهان، اصفهان، ایران.
 • فروغمند اعرابی، هوشنگ [1] دانشجوی دکتری معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران.
 • فروغمند اعرابی، هومن [1] دانشجوی دکتری شهرسازی، دانشکده بارتلت، دانشگاه یو سی ال، لندن، انگلستان
 • فیضی، محسن [1] دانشیار معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.
 • فیضی نجفی، ندا [1] دکتری شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • فلاحی، سلوا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.
 • فلاحی، علیرضا [1] استاد گروه پژوهشی بازسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • فلاح منشادی، افروز [1] کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.
 • فلاح منشادی، الهام [1] دکتری شهرسازی، دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • فهیمی‌فر، اصغر [1] دانشیار پژوهش هنر، گروه هنر، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

ق

 • قارونی، فاطمه [1] کارشناس ارشد معماری، عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • قاسم‌زاده، بهنام [1] دانشجوی دکتری شهرسازی، دانشکده عمران، هنر و معماری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • قاسمی گرمی، فرید [1] کارشناسی ارشد معماری، دانشکده مهندسی، پردیس فارابی دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • قاسمی نیا، مازیار [1] دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، قزوین، ایران.
 • قاضی، رضا [1] کارشناس ارشد برنامه‌ریزی شهری، دانشکده شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • قبادیان، وحید [1] استادیار معماری، دانشکده ی هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات، امارات متحده عربی، دوبی.
 • قدمی، مصطفی [1] استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران.
 • قدوسی فر، سیدهادی [1] دانشجوی دکتری معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.
 • قرایی، فریبا [1] استادیار شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر تهران، ایران.
 • قرایی، فریبا [2] دانشیار طراحی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر تهران، تهران، ایران.
 • قرائی، فریبا [1] دانشیار طراحی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر تهران، تهران، ایران.
 • قربانیان، مهشید [1] کارشناس ارشد طراحی شهری و دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری
 • قربانیان، مهشید [1] استادیار طراحی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.
 • قره بگلو، مینو [1] دانشیار معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران.
 • قضایی، محمد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد شهرسازی، گرایش برنامه ریزی شهری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.
 • قضائی، محمد [1] دانشجوی دکتری شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
 • قضائی، محمد [1] دانشجوی دکتری شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • قلی، مجتبی [1] کارشناس معماری، مجتمع آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان، اهواز، ایران.
 • قلیچی، پدرام [1] کارشناسی ارشد معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم وصنعت ایران، تهران، ایران.
 • قلعه نویی، محمود [1] استادیار شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران.
 • قلعه نویی، محمود [1] استادیار طراحی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران.
 • قلعه نویی، محمود [1] استادیار طراحی شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران.
 • قلعه‌نویی، محمود [1] استادیار شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران.
 • قلعه‌نویی، محمود [1] دانشیار شهرسازی، دانشکده معماری شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان،اصفهان، ایران.
 • قلعه نوئی، محمود [1] استادیار شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران.
 • قمری، اخلاص [1] کارشناس ارشد معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، همدان، ایران.
 • قنبرزاده قمی، سارا [1] کارشناسی ارشد معماری و مدرس مدعو، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، رودهن، ایران.
 • قهرمانی، هومن [1] پژوهشگر دکتری شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.
 • قهرمانی، هومن [1] پژوهشگر دکتری شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.

ک

 • کاتب، فاطمه [1] استاد گروه هنر، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
 • کارخانه، معصومه [1] کارشناسی ارشد علوم ارتباطات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، تهران، ایران.
 • کاردان، عاطفه [1] عضو هیات علمی )مربی(، دانشکده معماری و شهرسازی، موسسه آموزش عالی دانش پژوهان، اصفهان، ایران.
 • کاشی، حسین [1] دانشجوی دکتری شهرسازی، پردیس بی نالمللی فارابی، دانشگاه هنر، تهران، ایران.
 • کاشانی جو، خشایار [1] استادیار گروه معماری و شهرسازی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس، تهران، ایران.
 • کاظمی، علی [1] دانش آموخته دکتری شهرسازی، دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران.
 • کاظم زاده، مرضیه [1] دانشجوی دکترای معماری، دانشکده معماری دانشگاه آزاد واحد جنوب تهران، تهران، ایران.
 • کاظم زاده، مرضیه [1] دانشجوی دکتری معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.
 • کاظم زاده، مرضیه [1] دانشجوی دکترای معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران
 • کاظمی شیشوان، مهروش [1] استادیار گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، واحد شبستر، دانشگاه آزاد اسلامی، شبستر، ایران
 • کاکاوند، الهام [1] کارشناس ارشد برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران
 • کامیابی، سعید [1] دانشیار گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.
 • کامیار، مریم [1] استادیار هنر و معماری، بنیاد دانشنامه نگاری ایران، تهران، ایران.
 • کاملی، محسن [1] کارشناسی ارشد معماری، دانشکده مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی قم، قم، ایران و عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان.
 • کامل نیا، حامد [1] دانشیار معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
 • کیانی، اکبر [1] دانشیار جغرافیا و برنام هریزی شهری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه زابل، زابل، ایران.
 • کیانی، مصطفی [1] استادیار معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران.
 • کبیرصابر، محمدباقر [1] استادیار معماری، دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • کربلایی حسینی غیاثوند، ابوالفضل [1] دانشجوی دکتری معماری، عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران
 • کربلایی حسینی غیاثوند، ابوالفضل [1] دکتری معماری، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران
 • کرمی، نجمه [1] کارشناسی ارشد برنام هریزی منطق های، دانشکده معماری و هنر، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران.
 • کریمانی، فرهاد [1] کارشناسی ارشد شهرسازی، دانشگاه تکنولوژی وین، وین، اتریش.
 • کریمی فرد، لیلا [1] استادیار گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران
 • کریمی مشاور، مهرداد [1] استادیار معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • کریمی مشاور، مهرداد [2] استادیار معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.
 • کشمیری، هادی [1] استادیار معماری، گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.
 • کشمیری، هادی [1] استادیار معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی شیراز، شیراز، ایران.
 • کلانتر، آمنه [1] کارشناس ارشد شهرسازی (برنامه‌ریزی شهری)، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران.
 • کلانتری، حسین [1] دانشیار پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری، جهاد دانشگاهی، تهران، ایران.
 • کلانتری، سارا [1] دانشجو دکتری شهرسازی، پژوهشگر فرهنگ هنر و معماری جهاد دانشگاهی، تهران، ایران.
 • کلهر، مهدی [1] پژوهشگر دکتری شهرسازی، دانشکده شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند، مرند، ایران و مدرس دانشگاه علمی کاربردی شهرداری قم، قم، ایران.
 • کمپانی سعید، محسن [1] کارشناس ارشد معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.
 • کمپانی سعید، محسن [1] کارشناس ارشد مهندسی معماری، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران.

گ

 • گرجی مهلبانی، یوسف [1] استادیار معماری،دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه بین المللی امام خمینی)ره(، قزوین، ایران.
 • گنجی خیبری، ابوالفضل [1] پژوهشگر دکتری تخصصی معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

ل

 • لاریمیان، سیده فرزانه [1] کارشناس ارشد طراحی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.
 • لیتکوهی، ساناز [1] استادیار گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه پیام نور تهران، تهران، ایران.
 • لطفی، سهند [1] استادیار گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.
 • لطفی، صدیقه [1] استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.
 • لطفی، صدیقه [1] دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران .
 • لطیفی اسکویی، لاله [1] کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران. کارشناس شهرسازی شهرداری کلانشهر تبریز، تبریز، ایران.
 • لقایی، حسنعلی [1] دانشیار شهرسازی، دانشکدۀ شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
 • لک، آزاده [1] دکتری طراحی شهری، گروه برنامه‌ریزی و طراحی شهری و منطقه‌ای، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • للحج، رفیعه [1] پژوهشگر دکترای معماری، دانشکده هنر و معماری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

م

 • ماجدی، حمید [1] استادیار شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.
 • ماجدی، حمید [1] استاد شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران.
 • ماجدی، حمید [1] دانشیار شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • ماجدی، حمید [1] دانشیار شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.
 • ماجدی، حمید [1] دانشیار شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران.
 • ماجدی، حمید [1] دانشیار شهرسازی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • ماجدی، حمید [1] دانشیار گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران.
 • ماجدی، حمید [1] استاد شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • ماجدی، حمید [1] استاد گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشکده عمران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • ماستیانی، مهدی [1] کارشناس‌ارشد طراحی شهری، دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران
 • متین، مهرداد [1] استادیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران
 • مثنوی، محمدرضا [1]
 • مثنوی، محمدرضا [1] دانشیار گروه مهندسی طراحی محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • مجتبی زاده، عاطفه [1] کارشناس ارشد طراحی شهری، گروه شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، زنجان، ایران.
 • مجربی کرمانی، بهاره [1] استادیار شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق، تهران، ایران.
 • محبعلی، آزاده [1] کارشناس ارشد رشته مرمت اشیا
 • محصصیان، زهره [1] کارشناسی ارشد شهرسازی، دانشکده عمران و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، قزوین، ایران.
 • محمدی، سیده سحر [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران.
 • محمدی، محمود [1] استادیار شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران.
 • محمدی، مریم [1] استادیار شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر تهران، تهران، ایران.
 • محمدزاده، رحمت [1] دانشیار شهرسازی، دانشکده عمران، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.
 • محمد قلی پور، مریم [1] کارشناس ارشد معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • محمد قلی پور، مریم [1] کارشناس ارشد معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • محمدکاری، بهروز [1] استادیار فیزیک ساختمان، مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی، تهران، ایران.
 • محمدمرادی، اصغر [1] استاد دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.
 • محمد مرادی، اصغر [1] استاد مرمت، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران.
 • محملی ابیانه، حمیدرضا [1] کارشناس ارشد مدیریت شهری، دانشکده مدیریت، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.
 • محمودی زرندی، مهناز [1] استادیار معماری، دانشکده عمران و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، قزوین، ایران.
 • محمودی زرندی، مهناز [1] استادیار گروه معماری، دانشکده فنی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • مخبری، نغمه [1] کارشناسی ارشد معماری، عضو هیأت علمی موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی طبری بابل، بابل، ایران.
 • مداحی، سید مهدی [1] استادیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، موسسه آموزش عالی خاوران، مشهد، ایران
 • مداحی، سید مهدی [1] استادیار گروه معماری و شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، موسسه آموزش عالی خاوران، مشهد، ایران.
 • مداحی، سید مهدی [1] استادیار معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، موسسه آموزش عالی خاوران، مشهد، ایران
 • مدنی، رامین [1] استادیارمعماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران.
 • مدنی، رامین [1] استادیار معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران.
 • مدنی، رامین [1] استادیار معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران
 • مدنی، رامین [1] استادیار معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران.
 • مدنی، فروغ [1] کارشناس ارشد طراحی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران.
 • مدهوشیان‌نژاد، محمد [1] دانشجوی دکتری رشته هنرهای اسلامی، دانشکده هنرهای صناعی اسلامی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران.
 • میری، مجید [1] کارشناس ارشد مهندسی معماری، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران؛ کارشناس ارشد طراحی نورپردازی، دانشگاه صنعتی سلطنتی استکهلم )کی-تی-اچ(، سوئد )نویسنده مسئول(.
 • میری، مجید [1] کارشناس ارشد معماری دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده معماری و شهرسازی، تهران، ایران؛ کارشناس ارشد طراحی نورپردازی دانشگاه KTH، استکهلم، سوئد
 • مرادی، آرزو [1] کارشناس ارشد مهندسی معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران
 • مرادی، امیر [1] پژوهشگر دکتری شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
 • مرادی، مرتضی [1] کارشناسی‌ارشد طراحی شهری، دانشکده شهرسازی و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران.
 • مرادی، مهدی [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد برنامه‌ریزی شهری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • مرادپور، رضا [1] مربی، عضو هیأت علمی گروه معماری، دانشکده هنر، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران .
 • مرادی مسیحی، واراز [1] استادیار مهندسی شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.
 • مردمی، کریم [1] استادیار معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.
 • مردمی، کریم [1] عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.
 • میردهقان اشکذری، سید فضل‌اله [1] استادیارگروه ایران‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • میرریاحی، سعید [1] دانشیار معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • میرزایی، عنایت اله [1] دانشجوی دکتری شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.
 • میرزایی، مریم [1] کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، قزوین، ایران.
 • مرزبان، فهیمه [1] کارشناس ارشد طراحی و برنامه‌ریزی‌شهری و منطقه‌ای، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران
 • میرشاهزاده، شروین [1] استادیار معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • میرشکاری، محمد علی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنام هریزی شهری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه زابل، زابل، ایران.
 • میرمرادی، سیده سمیه [1] استادیار معماری، دانشکده عمران،گروه معماری، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل، ایران.
 • مستغنی، علیرضا [1] استادیار معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران .
 • مسعود، محمد [1] استادیار شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران.
 • مسعودی، زهره [2] کارشناسی ارشد معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول، دزفول، ایران.
 • مسعودی‌تنکابنی، ساناز [1] کارشناسی ارشد فناوری معماری، گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
 • مسعودی نژاد، مصطفی [1] گروه معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز، اهواز، ایران
 • مسگرانی، نونا [1] دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی‌شهری، واحد بین الملل، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران.
 • مشایخی، سمیرا [1] دانشجوی طراحی شهری دانشگاه شهید بهشتی.
 • مشیری، فرخ [1] استادیار شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • مشرف دهکردی، حسین [1] کارشناس ارشد شهرسازی، دانشکده شهرسازی و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، قزوین، ایران
 • مشکینی، ابوالفضل [1] استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
 • مشکینی، ابوالفضل [1] استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی‌شهری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • مشهور، زینب [1] کارشناسی ارشد معماری اسلامی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران.
 • مصطفوی، نجمه سادات [1] مربی پژوهشی شهرسازی، گروه پژوهشی توسعه کالبدی، جهاد دانشگاهی واحد استان مرکزی، اراک، ایران.
 • مصلی‌نژاد، علی [1] دانشجوی دکتری معماری، گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.
 • مضطرزاده، حامد [1] دکتری تخصصی شهرسازی، گروه معماری، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.
 • مطیعی، بابک [1] دانشجوی دکتری معماری، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران
 • مطلبی، قاسم [1] دانشیار معماری، دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • مطهری، زینب السادات [1] کارشناس ارشد برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • مظاهری، راحله [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی، محیط زیست، آلودگی های محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات یزد، دانشکده کشاورزی، گروه محیط زیست، یزد، ایران.
 • مظفر، فرهنگ [2] دانشیار معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.
 • مظفر، فرهنگ [1] دانشیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
 • مظفر، فرهنگ [2] دانشیار معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.
 • مظفر، فرهنگ [1] دانشیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.
 • مظلومی، مهرداد [1] استادیار شهرسازی (طراحی شهری محیطی)، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، قزوین، ایران.
 • معتضدیان، فهیمه [1] دانشجوی دکتری تخصصی معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • معروفی، سکینه [1] پژوهشگر دکتری شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
 • معظمی، منوچهر [1] استادیار معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران
 • معماریان، غلامحسین [1] استاد معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.
 • معماریان، ملیحه [1] کارشناس ارشد طراحی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران
 • معین مهر، صدیقه [1] دانشجوی دکترای معماری اسلامی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران.
 • مفیدی شمیرانی، سید مجید [1] استادیار طراحی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.
 • مفیدی شمیرانی، سید مجید [1] استادیار معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه معماری، تهران، ایران.
 • مفیدی شمیرانی، سید مجید [1] دکترای معماری و استادیار گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.
 • مفیدی شمیرانی، مجید [1] استادیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.
 • ملایری، هومن [1] مربی معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند، تهران، ایران.
 • ملائی، فضیله [1] کارشناسی ارشد طراحی شهری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه پیام نور واحد تهران شرق، تهران، ایران
 • ملکی، عطاء [1] دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی، خوی، ایران، عضو باشگاه پژوهشگران جوان
 • ملکی، کیمیا [1] کارشناس ارشد طراحی شهری، مدرس گروه معماری، دانشکده معماری، دانشگاه آزاد واحد اراک، ایران.
 • ملک پور اصل، بهزاد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای دانشگاه شهید بهشتی.
 • منصوری، سید امیر [1] استاد‌یار معماری منظر، دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • مهاجرپور، نفیسه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد قزوین، قزوین، ایران.
 • مهدی زاده سراج، فاطمه [1] دانشیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
 • مهدی زاده سراج، فاطمه [1] دانشیار معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.
 • مهدنژاد، حافظ [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • مهدی‌نژاد، جمال‌الدین [1] دانشیار گروه معماری، دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران
 • مهدوی نژاد، محمدجواد [1] استادیار گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
 • مهدوی نژاد، محمدجواد [1] استادیار معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
 • مهدوی نژاد، محمدجواد [2] دانشیار معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
 • مهدوی نژاد، محمدجواد [1] دکتری معماری، استادیار گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • مهدوی نژاد، محمدجواد [1] دانشیار گروه معماری دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
 • مهدوی نژاد، محمدجواد [1] دانشیار معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
 • مهدوی نژاد، محمد جواد [1] دانشیار معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
 • مهدوی‌نژاد، محمدجواد [1] دانشیار گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
 • مهدوی‌نژاد، محمدجواد [1] دانشیار معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
 • مهرا نفر، ارس [1] کارشناسی ارشد معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
 • مهرکی‌زاده، محمد [1] مربی معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه صنعتی جندی‌شاپور دزفول، دزفول، ایران.
 • مهوش، محمد [1] مربی، عضو هیأت علمی گروه معماری، دانشکده هنر، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران.
 • موحد، خسرو [1] دانشیار معماری، گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.
 • مؤیدفر، سعیده [1] دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده جغرافیا و علوم محیطی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.
 • مؤیدفر، سعیده [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • مؤیدفر، سعیده [1] دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه اصفهان، مربی دانشگاه آیت ا... حائری، میبد، ایران.
 • موسوی، سید جلیل [1] استادیار گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، همدان، ایران.
 • موسوی، سید محسن [1] استادیار گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
 • موسوی، فاطمه [1] کارشناس ارشد معماری، مدرس دانشکده معماری دانشگاه آزاد واحد غرب تهران، تهران، ایران.
 • موسوی، میرجلال [1] کارشناس ارشد طراحی، برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، ایران
 • موسوی، میرسعید [1] استادیارگروه معماری و شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
 • موسوی فاطمی، حسین [1] مربی محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 • موقر، حمیدرضا [1] کارشناس ارشد طراحی شهری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
 • مولانایی، صلاح الدین [1] استادیار معماری، گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.
 • مولانایی، صلاح الدین [1] استادیار معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
 • مؤمنی، کورش [1] دانشیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول، دزفول، ایران
 • مومنی، کورش [1] استادیار معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول، ایران.
 • مومنی، کورش [1] استادیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول، دزفول، ایران
 • مومنی، کورش [1] دانشیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول، دزفول، ایران
 • مومنی، کوروش [1] استادیار معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول، دزفول، ایران

ن

 • ناسخیان، شهریار [1] استادیار گروه مرمت بنا، دانشکده حفاظت و مرمت، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران.
 • ناسخیان، شهریار [1] دانشجوی دکتری مرمت ابنیه و بافت های تاریخی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران
 • ناگهانی، نوشین [1] دانشجوی کارشناسی ا رشد معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
 • نائینی، شکوفه سادات [1] کارشناس ارشد مهندسی معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، قزوین، ایران.
 • نجاتی علاف، ناصر [1] کارشناس ارشد برنامه ریزی منطقه ای، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • نجاران، سارا [1] کارشناسی ارشد مهندسی معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه صنعتی جندی‌شاپور دزفول، دزفول، ایران.
 • ندایی طوسی، سحر [1] استادیار گروه برنامه‌ریزی و طراحی شهری و منطقه‌ای، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، ایران
 • نیستانی، جواد [1] دانشیار باستان شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
 • نسترن، مهین [1] استادیار گروه شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، ایران.
 • نصر، طاهره [1] دکترای تخصصی شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران.
 • نصر، طاهره [1] استادیار معماری، دانشکده هنر و معماری واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.
 • نصری، سیدرضا [1] دانشجوی دکتری معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، بروجرد، ایران.
 • نصراللهی، نازنین [1] دانشیار معماری، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران
 • نصراللهی، نازنین [1] دانشیار معماری، دانشکده فنی ‌و مهندسی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران.
 • نصیر سلامی، سید محمدرضا [1] استادیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران
 • نظری، محیا [1] کارشناس ارشد معماری، دانشکده معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، بروجرد، ایران.
 • نظریان، شادی [1] کارشناسی ارشد معماری، دانشکده هنر و معماری واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.
 • نظرپور، محمدتقی [1] استادیار معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • نظرپور، محمد تقی [1] استادیار معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • نظریه، نوشین [1] دانشجوی دکتری مرمت و احیا بناهای تاریخی، دانشکده حفاظت و مرمت، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران.
 • نعیمی، احید [1] کارشناس ارشد سیستم اطالاعات مکانی، دانشکده مهندسی نقش هبرداری، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران.
 • نقدبیشی، رضا [1] دانشجوی دوره دکتری معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • نقره کار، عبدالحمید [3] دانشیار معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.
 • نقره کار، عبدالحمید [1] دانشیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
 • نقی‌زاده، محمد [1] استادیار شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.
 • نقصان محمدی، محمدرضا [1] عضو هیأت علمی و استادیار دانشکده هنر و معماری، دانشگاه یزد، یزد، ایران.
 • نیکقدم، نیلوفر [1] استادیارگروه معماری، دانشکده هنر و معماری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • نیکقدم، نیلوفر [1] دانش آموخته دکتری معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.
 • نیک نفس، امیر [1] کارشناس ارشد معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.
 • نیکوخوی، مونا [1] کارشناسی ارشد معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.
 • نیکودل، فهیمه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
 • نگاری، ملکا [1] کارشناسی ارشد معماری، علوم و تحقیقات تهران (اردبیل)، گروه مهندسی معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران
 • نیلی، ریحانه [1] کارشناس ارشد معماری، دانشکده عمران و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، قزوین، ایران.
 • نیلی، رعنا [1] کارشناس ارشد معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران.
 • نهیبی، سارا [1] دانشجوی دکترای شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس.
 • نوری، رویا [1] دانشجوی کارشناسی مهندسی تکنولوژی معماری، دانشکده معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند، دماوند، تهران.
 • نوری، نسرین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت امور شهری، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه تهران
 • نوریان، یحیی [1] کارشناس ارشد معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
 • نوریان، فرشاد [1] دانشیار شهرسازی، دانشکده شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • نوریان، فرشاد [1] دانشیار و مدیر پژوهشی دانشکده شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • نوریان، فرشاد [1] دانشیار شهرسازی، دانشکده شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • نورائی، همایون [1] گروه شهرسازی، مؤسسه آموزش عالی دانش پژوهان، اصفهان، ایران
 • نوروزیان ملکی، سعید [1] پژوهشگر دکتری معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.
 • نوروزیان ملکی، سعید [1] عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی، دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی، تهران، ایران.

و

 • وثیق، بهزاد [1] استادیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول، دزفول، ایران.
 • وجدان زاده، لادن [1] کارشناس ارشد معماری، پردیس بین المللی کیش، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • وحدت، سلمان [1] دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.
 • ورمقانی، حسنا [1] دکتری معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • ورمقانی، حسنا [1] استادیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.
 • وفایی، ساسان [1] دانشجوی کارشناسی ارشد منابع طبیعی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • ولی‌بیگ، نیما [1] استادیار گروه مرمت بنا، دانشکده حفاظت و مرمت، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران.
 • ولدبیگی، سیوان [1] کارشناس ارشد مهندسی شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.

ه

 • هاشم‌پور، پریسا [1] دانشیار معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران
 • هاشم نژاد، هاشم [1] استادیار معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم صنعت ایران، تهران، ایران .
 • هاشم نژاد، هاشم [1] دانشیار معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.
 • هاشم نژاد شیرازی، هاشم [1] دانشیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.
 • هدایتی فرد، مائده [1] کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • هدفی، فرزانه [1] پژوهشگر دکتری معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران
 • هرزندی، سارا [1] کارشناسی ارشد طراحی شهری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.
 • هنرور، محسن [1] دانشجوی دکتری شهرسازی، دانشکده شهرسازی و معماری، دانشگاه هنر، تهران، ایران.
 • هوشنگی، ترانه [1] کارشناس ارشد طراحی صنعتی، پردیس بین المللی کیش، کیش، ایران.
 • هومانی راد، مرضیه [1] کارشناس ارشد معماری، دانشکده ی معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان، ایران.
 • هومانی راد، مرضیه [1] کارشناسی ارشد معماری، دانشکده ی معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان، ایران، پژوهشگر و مدرس دانشگاه
 • هومانی راد، مرضیه [1] کارشناس ارشد معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان، ایران و مدرس دانشگاه و پژوهشگرِ پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.

ی

 • یاران، علی [1] دکترای معماری از دانشگاه گلاسکو انگلستان، دانشیار وزارت علوم تحقیقات و فناوری، تهران، ایران.
 • یاران، علی [1] دکتری معماری، دانشیار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تهران، ایران .
 • یاران، علی [1] عضو هیات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
 • یاوری، یزدان [1] کارشناسی ارشد رشته پدافند غیر عامل، گرایش طراحی، دانشگاه جامع امام حسین)ع(، تهران، ایران.
 • یزدی، محمد [1] کارشناس ارشد تکنولوژی معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • یزدان پناه شاه آبادی، محمدرضا [1] دانشجوی دکتری طراحی شهری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه بوعلی همدان، همدان، ایران.
 • یزدان نیاز، امیرحسن [1] پژوهشگر دوره دکتری شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، پردیس شماره 2، تهران، ایران.
 • یگانه، منصور [1] استادیار گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
 • یمانی، پریسا [1] دکتری گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

A

 • Abbaszadegan، Mostafa [1] Associate Professor in Urban Design, Faculty of Architecture and Urban Planning, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.
 • Abbaszadegan، Mostafa [1] Associate Professor, School of Architecture and Urban Planning, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.
 • Abbaszadeh، Shahab [1] Ph.D in Architecture, Department of Architecture, Faculty of Architecture and Urbanism, Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran.
 • Abdi، Farzad [1] M.A. of Urban Design, School of Architecture and Environmental Design, Iran University of Science & Technology, Tehran, Iran.
 • Abdi Ardekani، Hojjatollah [1] Assistant Professor of Architecture, Faculty of Art and Architecture, Shiraz University, Shiraz, Iran.
 • Abdullahi، Mehdi [1] Ph.D. Student in Geography and Planning, Department of Geography and Urban Planning, University of Tabriz, Tabriz, Iran.
 • Adeli، Zeinab [1] Ph.D of Urban Planning, Department of Urban and Regional Planning, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
 • Afsari Bajestani، Sepideh [1] Urban Planner, Faculty of Architecture and Urban Planning, Ferdowsi University, Mashhad, Iran.
 • Ahmadi، Hasan [1] Assistent Professor of Urban & Regional Planning, Faculty of Art & Artitecture, University of Guilan, Guilan, Iran.
 • Akbari، Hassan [1] Assistant Professor of Architecture, Faculty of Technical and Engineering, University of Mohaghegh Ardabili, Architecture Department, Ardabil, Iran.
 • Akbari، Hassan [1] Assistant Professor of Architecture, Faculty of Engineering, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.
 • Alai، Ali [1] Associate Professor of Architecture, Faculty of Architecture and Urban Planning, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
 • Aliakbari، Fatemeh [1] MSc. of Urban Design, College of Art and Architecture, University of Shiraz. Shiraz, Iran.
 • Alitajer، Saeid [1] Assistant Professor of Architecture, Faculty of Art & Architecture, Bu-Ali Sina University, Hamadan, Iran.
 • Aminifar، Zinat [1] Ph.D. Student of Architecture, School of Architecture and Urban Design, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran.
 • Amiri، Negin [1] Master of Urban Design, Faculty of Art and Architecture, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran.
 • Ansari، Mojtaba [1] Associate Professor, Faculty of Art and Architecture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
 • Ansari، Ramin [1] Ph.D. Candidate, Department of Civil Engineering, Iran University of Science & Technology (IUST), Tehran, Iran.
 • Arbabzadehgan Hashemi، Seyed Alireza [1] Lecturer of Urban Design, Faculty of Urban Design, Kamalolmolk University of Noshahr, Noshahr, Iran.
 • Armaghan، Maryam [1] Assistant Professor of Architecture, Faculty of Architecture and Urban Planning, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.
 • Arsiya Ravari، Alireza [1] M.Sc. in Urban Planning, Department of Architecture and Urbanism, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.
 • Asadi، Reyhaneh [1] MSc. Student of Urban Planning, Urban Planning, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
 • Asefi، Maziar [1] Associate Professor of Architecture, Department of Architecture and Urbanism, Tabriz Islamic Art University, Tabriz, Iran and Visiting Faculty, Department of Architectural Science, Ryerson University, Toronto, Canada.
 • Azari، Abbas [2] Ph.D. Candidate in Urbanism, Nazar Research Center, Tehran, Iran.
 • Azemati، Hamidreza [1] Professor of Architecture, School of Architecture and Urban Design, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran.
 • Azimi، Naser [1] Assistent Professor of Urban Planning, Faculty of Art & Artitecture, Islamic Azad University, Tehran Central Branch, Tehran, Iran.
 • Azizkhani، Mehdi [1] Lecturer at Art University of Isfahan, Iran. Also, Visiting Scholar at the School of Architecture, University of Texas at Austin, USA.

B

 • Baba Abbasi، Mehdi [1] Master of Urban Design, Department of Architecture and Urbanism, Islamic Azad University of Qazvin, Iran. Supported researcher by the Centre of Studies and Planning of Tehran.
 • Babaei، Saeid [1] M.A. of Architecture, Faculty of Engineering, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
 • Badri، Negar [1] MSc Student of Low-Energy Architecture, Faculty of Arts and Architecture, Tehran College of Fine Art University, Kish Campus, Kish, Iran.
 • Bahmani، Pardis [1] 2Ph.D Candidate of Art Research, Art University of Tehran, Tehran, Iran.
 • Bahrainy، Hossein [1] Professor, Faculty of Urban Planning, College of Fine Arts, University of Tehran, Tehran, Iran.
 • Bahrainy، Hossein [1] Professor of Urban Design and Planning, Faculty of Fine Arts, University of Tehran, Iran.
 • Bahrainy، Hossein [1] Department of Urban and Regional Planning, Faculty of Fine Arts, University of Tehran, Tehran, Iran. Also Visiting Scholar, Department of Urban Design and Planning, College of Built Environment, University of Washington, Seattle, Washington, USA
 • Balilan Asl، Lida [1] Assistant Professor, Department of Art & Architecture, College of Architectur, Islamic Azad University, Tabriz branch, Tabriz, Iran.
 • Balilan Asl، Lida [1] Associate Professor of Architecture, Department of Art and Architecture, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
 • Bashirzadeh، Sahar [1] Master of Architecture, Faculty of Architecture, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.
 • Bazrafkan، Kaveh [1] Assistant Professor of Architecture, Department of Architecture, College of Architecture and Urbanism,Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
 • Behzadfar، Mostafa [1] Associated Prof., Dept. of Urban Planning, University of Science & Technology, Iran
 • Behzadfar، Mostafa [1] Professor in Urban Design, Faculty of Architecture & Urban Planning, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.
 • Behzadfar، Mostafa [1] Professor of Urban Design, School of Architecture and Environmental Design, Iran University of Science & Technology, Tehran, Iran.
 • Behzadfar، Mostafa [1] Professor of Urban Design, School of Architecture and Environmental Design, Iran University of Science & Technology, Tehran, Iran & Manager of Sustainable Architecture & Urbanism Research Center, Tehran, Iran.
 • Behzadfar، Mostafa [1] Professor of Urban Design, School of Architecture and Environmental Design, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.
 • Belali Oskoyi، Azita [1] Assistant Professor of Architecture, Faculty of Architecture and Urbanism, Tabriz Islamic Art University, Tabriz, Iran.
 • Bemanian، Mohamadreza [1] Associate Professor, Faculty of Art and Architecture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
 • Bemanian، Mohammad Reza [1] Full Professor, Faculty of Art and Architecture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
 • Bigdeli Rad، Vahid [1] Assistant Professor of Urban and Regional Planning, Faculty of Architecture and Urban Planning, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran

C

 • Changalvaiee، Yones [1] Ph.D. in Urban Design and Planning, Faculty of Art and Architecture, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
 • Currie، Shanelle [1] Graduate Student of Architecture, Department of Architectural Science, Ryerson University, Toronto, Canada.
 • Cyrus Sabri، Reza [1] Professor of Architecture, Urban Design and Landscape Architecture, University of California System and Virginia Tech, USA.

D

 • Dadfar، Shima [1] Master of Urban & Regional Planning, Faculty of Art & Artitecture, Islamic Azad University, Tehran Central University, Tehran Central Branch, Tehran, Iran.
 • Dadkhah، Mohsen [1] M.A. of Urban Design, Faculty of Architecture and Urban Design, Art University of Isfahan, Isfahan, Iran.
 • Daneshgarmoghaddam، Golrokh [1] Ph. D. in Architecture, Assistant Professor, Hamedan Branch Islamic Azad University, Hamedan, Iran
 • Daneshpour، Seyyed Abdolhadi [1] Associate Professor, Faculty of Architecture & Environmental Design, Iran University of Science and Technology (IUST), Tehran, Iran.
 • Dousti، Fatemeh [1] Ph.D. Candidate of Urban Design, Department of Urban Design, Faculty of Architecture and Urban Planning, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.

E

 • Ebrahimzadeh، Fatemeh [1] M.A. of Architecture, University Campus II, Guilan University, Rasht, Iran.
 • Einifar، Alireza [1] Professor of Architecture, School of Architecture, College of Fine Arts, University of Tehran, Tehran, Iran.
 • Einifar، Alireza [1] Professor of Architecture, School of Architecture, University of Tehran, Tehran, Iran.
 • Einifar، Alireza [1] Professor, School of Architecture, College of Fine Arts, University of Tehran, Tehran, Iran.
 • Ekhlassi، Ahmad [1] Assistant Professor of Architecture, School of Architecture & Environmental Design, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.
 • Eliaszadeh Moghadam، Seyyed Nasroddin [1] 1Ph.D in Urban Planning, The Faculty of Art and Architecture, Science & Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
 • Emadi، Khashayar [1] Ph.D. Student of Urban Design, Department of Urban and Regional Planning and Design, Faculty of Architecture and Urban Planning, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
 • Eshrati، Dorna [1] M.Sc. in Urban Design, School of Architecture and Environmental Design, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.
 • Eshrati، Dorna [1] Ph.D. Student in Environmental Design and Planning, College of Architecture, Planning & Design, Kansas State University, Manhattan KS, United States.
 • Eshrati، Parastoo [1] Assistant Professor of Architecture, School of Architecture, College of Fine Arts, University of Tehran, Tehran, Iran.
 • Eshrati، Parastoo [1] Assistant Professor of Architecture, Department of Architecture, School of Architecture, College of Fine Arts, University of Tehran, Tehran, Iran.
 • Eskandari، Maryam [1] Ph.D. Student of Architecture, Department of Art and Architecture, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
 • Eskndaryan، Gholamreza [1] Faculty Member of Sociology Group, Institute of Humanities and Social Studies, Academic Centre for Education, Culture and Research, Tehran, Iran
 • Esteghamati، Mahnaz [1] M.A. in Geography and Urban Planning, Islamic Azad University, Rasht Branch, Rasht, Iran.

F

 • Fadaei Nezhad، Somayeh [1] Assistant Professor of Architecture, Collage of Fine Arts, University of Tehran, Tehran, Iran.
 • Fadaei Nezhad، Somayeh [1] Assistant Professor of Architecture, School of Architecture, College of Fine Arts, University of Tehran, Tehran, Iran.
 • Fadaei Nezhad، Somayeh [1] Assistant Professor of Conservation, Department of Architecture, School of Architecture, College of Fine Arts, University of Tehran, Tehran, Iran.
 • Fadaei Nezhad Bahramjerdi، Somayeh [1] Assistant Professor of Architecture, Department of Architectural & Urban Heritage Conservation, College of Fine Arts, University of Tehran, Tehran, Iran.
 • Fahimifar، Ali Asghar [1] Assistant Professor, Faculty of Art & Architecture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
 • Fakhari، Maryam [1] MSc student of Low-Energy Architecture, Faculty of Arts and Architecture, Tehran College of Fine Art University, Tehran, Iran.
 • Fathi، Hamid [1] M. A. in Urban and Regional Planning, Faculty of Architecture & Urban Planning, University of Shahid Beheshti, Tehran, Iran.
 • Fayaz، Rima [1] Assistant Professor, Department of Architecture, Faculty of Architecture, Art University of Tehran, Tehran, Iran
 • Feizabadi، Mahmood [1] 2Ph.D Candidate, Faculty of Art and Architecture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
 • Feridonzadeh، Hassan [1] Msc. of Architecture, Technical and Vocational University, Ardabil Branch, Iran.

G

 • Ghaffari، Abbas [1] Assistant professor of Architectural Acoustics & Architectural Design, Tabriz Islamic Art University, Tabriz, Iran.
 • Ghaffari، Ali [1] Professor of Urban Design, Department of Urban and Regional Planning and Design, Faculty of Architecture and Urban Planning, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
 • Ghaffari، Ali [1] Professor of Urban Design, Department of Urban and Regional Planning and Design, Faculty of Architecture and Urban Planning, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran..
 • Ghahremani، Hooman [1] Ph.D. Candidate, School of Architecture and Urban Planning, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran - Instructor in Urabn Design, Faculty of Architecture and Urban Planning, Ferdowsi University, Mashhad, Iran.
 • Ghahremani، Hooman [1] Assistant Professor in Urban Design, Faculty of Architecture, Urbanism and Islamic Art, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
 • Ghahremani، Hooman [1] Assistant Professor of Urban Design, Faculty of Architecture and Urbanism, Ferdowsi University of Mashhad,Mashhad, Iran.
 • Ghalehnoee، Mahmoud [1] Assistant Professor of Art University of Isfahan, Faculty of Architecture and Urban Planning, Department of Urban Planning, Art University of Isfahan, Isfahan, Iran.
 • Ghalehnoee، Mahmoud [1] AssociAssociate Professor of Urban Design, Architecture and Urban Development Faculty, Art University of Isfahan, Isfahan, Iran.
 • Ghalehnoee، Mahmoud [1] Associate Professor of Urban Design, Faculty of Architecture and Urban Design, Art University of Isfahan, Isfahan, Iran.
 • Ghanbari، Javid [1] Ph.D Graduate, Faculty of Art and Architecture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
 • Gharakhlou، Mehdi [1] Retired Professor of Geography, Faculty of Geography, Tehran University, Tehran, Iran.
 • Gharavi Khansari، Maryam [1] Assistant Professor of Architecture, School of Architecture, College of Fine Arts, University of Tehran, Tehran, Iran.
 • Gharavi Khansari، Maryam [1] Assistant Professor of Architecture, School of Architecture, University of Tehran, Tehran, Iran.
 • Gharibpour، Mahshid [1] Ph.D. Candidate of Human Resource Management, Faculty of Economics and Business Administration, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
 • Ghasemzadeh، Behnam [1] Ph.D. Candidate in Urbanism & Department of Art and Architecture, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
 • Ghasemzadeh، Behnam [1] Ph.D. Candidate in Urbanism & Department of Art and Architecture, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
 • Ghorbanian، Mahshid [1] Ph.D Candidate in Geography & Urban Planning, Faculty of Geography, University of Tabriz, Tabriz, Iran.
 • Gohari، Hamid [1] M.A. Student of Urban Design, Faculty of Urban Design, Zanjan Branch of Azad University, Zanjan, Iran.
 • Golabchi، Mahmood [1] Full Professor, Faculty of Fine Arts, University of Tehran, Tehran, Iran.
 • Golabchi، Mahmoud [1] Full Professor, Faculty of Fine Arts, University of Tehran, Tehran, Iran.
 • Golafshan، Soha [1] Ph.D. Student of Architecture, Architecture and Urban Design School, Art University of Isfahan, Isfahan, Iran.
 • Golkar، Kourosh [1] Professor of Urban Design, Department of Urban and Regional Planning and Design, Faculty of Architecture and Urban Planning, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
 • Gorji Mahlabani، Yousef [1] Associate Professor of Architecture, Faculty of Architecture and Urbanism, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran.
 • Gorji Mahlabani، Yousef [1] Ph.D. in Architecture, Associate Professor, Faculty of Architecture and Urban Design, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran.

H

 • habibi، Kyoumars [1] Assistant Professor in Urban Planning, University of Kurdistan, Sannandaj, Iran.
 • Habibi، Kiumars [1] Assistant Professor in Urban Planning, University of Kurdstan, Iran
 • Habibi، Kyoumars [1] Associate Professor of Urbanism, Department of Urban Planning, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran.
 • Habibi، Masoud [1] Ph.D. Candidate in Architecture, Faculty of Architecture and Urban Planning, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.
 • Habibpour Kouchaki، Nazanin [1] M.A. of Architecture, School of Architecture and Environmental Design, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.
 • Hadavi، Faramarz [1] Ph.D. Student of Geography and Urban Planning, Department of Geography, Payame Noor University, Tehran, Iran.
 • Hadavi، Parisa [1] M.A. in Architecture, Faculty of Art and Architecture, University of Science and Culture, Tehran, Iran.
 • Hadi Jaberi Moghaddam، Morteza [1] Assistant Professor, Department of Urban and Regional Planning, University of Tehran, Iran.
 • Hanachee، Pirouz [1] Associate Professor of Architecture, Department of Architecture, College of Fine Arts, University of Tehran, Tehran, Iran.
 • Hanachi، Pirooz [1] Associate Professor and Head of Department of Restoration, College of Fine Arts, University of Tehran, Tehran, Iran.
 • Hanachi، Pirouz [1] Professor of Architecture, Department of Architectural & Urban Heritage Conservation, College of Fine Arts, University of Tehran, Tehran, Iran.
 • Haqshenas، Mahya [1] Master student of Architecture, Faculty of Arts and Architecture, Tehran Paradise Fine Art University, Kish Campus, Kish, Iran.
 • Hasanpour Ahangari، Mahsa [1] M.A. of Urban Design, School of Architecture and Environmental Design, Iran University of Science & Research, Tehran, Iran.
 • Hashemi، Nahid [1] M.A. of Urban Design, Department of Urban Planning, Centeral Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
 • Hashemi، Niloofar [1] M.A. of Urban Design, Faculty of Architecture and Urbanism, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
 • Hashemi، Niloofar [1] Master in Urban Design, Faculty of Architecture, Urbanism and Islamic Art, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
 • Homafar، Milad [1] Ph.D. in Urbanism, Department of Urbanism, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.
 • Hoseini، Seyed Fazlollah [1] M.A. in Geography and Urban Planning, Islamic Azad University, Rasht Branch, Rasht, Iran.
 • Hosseini، Seyed-Bagher [1] Associate Professor of Architecture, School of Architecture and Environmental Design, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.

I

 • Ilka، Shahab [1] Ph.D. Student of Architecture, Department of Architecture, UAE Branch, Islamic Azad University, Dubai, UAE
 • Islami، S. Yahya [1] Assistant Professor, School of Architecture, College of Fine Arts, University of Tehran, Tehran, Iran.
 • Islami، S. Yahya [1] Assistant Professor of Architecture, School of Architecture, College of Fine Arts, University of Tehran, Tehran, Iran.

J

 • Jalili، Mohammad [1] Instructor, Faculty of Architecture, Borujerd Branch, Islamic Azad University, Borujerd, Iran.
 • Jalili، Mohammad [1] Instructor of Architecture, Department of Architecture, Boroujerd Branch, Islamic Azad University, Boroujerd, Iran.
 • Jalili Sadrabad، Samaneh [1] Ph.D Candidate in Urban Development, School of Architecture & Environmental Design, Iran University of Science & Technology, Tehran, Iran.
 • Jalili Sadrabad، Somayeh [1] M.A. in Urban & Regional Planning, Faculty of Architecture & Urban Development, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
 • Jangjoo، Sina [1] M.A of Urban Planning, Faculty of Art and Architecture, Shiraz University, Shiraz, Iran
 • Japalaghi، Gholamreza [1] Ph.D. Candidate of Architecture, Faculty of Architecture and Urbanism, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran
 • Japalaghi، Gholamreza [1] Ph.D. Candidate of Architecture, School of Architecture and Environmental Design, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran
 • Javanroodi، Kavan [1] M. Sc. in Architecture, Faculty of Art and Architecture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
 • Joudi Gol lar، Pouya [1] Ph.D. Candidate of Urban and Regional Planning, Department of Urban and Regional Planning, Faculty of Architecture and Urban Planning, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.

K

 • Kafashpour، Azar [1] Associate Professor, Faculty of Economics and Business Administration, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
 • Kazemi، Elham [1] M.A. of Architecture, Department of Architecture and Art Young Researchers and Elite Club, Tabriz Branch Islamic Azad University, Tabriz, Iran.
 • Kazemi Shisavan، Mehrvash [1] Assistant Professor of Architecture, Faculty of Art and Architecture, Shabestar Branch, Islamic Azad University, Shabestar, Iran.
 • Keshmiri، Hadi [1] Assistant Professor of Architecture, Faculty of Arts and Architecture, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran.
 • Khakzand، Mahdi [1] Assistant Professor of Landscape Architecture, Department of Environmental Design Engineering, Graduate Faculty of Environment, University of Tehran
 • Khakzand، Mehdi [1] Ph.D. in Landscape Architecture, Assistant Professor, Faculty of Architecture and Urban Design, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.
 • Khakzand، Mehdi [1] Ph.D in Landscape Architecture, School of Architecture and Environmental Design, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.
 • Khakzand، Mehdi [1] Assistant Professor of Architecture, School of Architecture & Environmental Design, Iran University Science & Technology, Tehran, Iran.
 • Khakzand، Mehdi [1] Professor of Architecture, Department of Architecture, Faculty of Architecture & Urban Planning, Iran University of Science & Technology, Tehran, Iran
 • Kheyroddin، Reza [1] Assistant Professor of Urban and Regional Planning, Faculty of Architecture and Urban Planning, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.
 • Khodabakhsh، Peyman [1] PhD. Candidate of Urban and Regional Planning in Technical University of Berlin (TU-Berlin), Institute for Urban and Uegional Planning, Berlin, Germany.
 • Khodabakhsh، Peyman [1] PhD Candidate in Urban Planning, Faculty of Architecture & Urbanism, Technical University of Berlin, Berlin, Germany
 • Khodabakhsh، Peyman [1] Ph.D. Candidate of Urban and Regional Planning, Technical University of Berlin (TU-Berlin), Berlin, Germany.
 • Khodabakhsh، Peyman [1] Ph.D. Candidate of Urban and Regional Planning, Technical University of Berlin (TU-Berlin), Berlin, Germany.
 • Khodabakhsh، Peyman [1] Ph.D. Candidate of Urban and Regional Planning, Technical University of Berlin (TU-Berlin), Berlin, Germany.
 • Khodabakhsh، Pooria [1] M.A. in Urban & Regional Planning, Faculty of Art and Architecture, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
 • Khojasteh Ghamari، Mohammad Amin [1] Ph.D student of Architecture, Department of Architecture and Art Young Researchers and Elite Club, Tabriz Branch Islamic Azad University and Faculty Member of the Department of Architecture, Institute of Higher Education Roshdiyeh, Tabriz, Iran.
 • Khoshghadam، Farzaneh [1] Master of Urban Design, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran.
 • Khosravi، Farnaz [1] MSc. of Architecture, Faculty of Architecture, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.
 • Khosravi، Hossein [1] Ph.D Student, Urban Planning, College of Fine Arts, University of Tehran, Tehran, Iran.

L

 • Latifi Oskouei، Laleh [1] M.A. Graduate in Urban Planning, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.
 • Lotfi، Afsaneh [1] Master of Urban Design, Faculty of Art and Architecture, Art University of Isfahan, Isfahan, Iran.

M

 • Mahdavinejad، Mohammadjavad [1] Assistant Professor, Department of Architecture, Faculty of Art and Architecture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
 • Mahdavinejad، Mohammadjavad [1] Assistant Professor, Department of Art and Architecture, Faculty of Arts and Architecture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
 • Mahdavinejad، Mohammadjavad [1] Assist Professor of Architecture, Faculty of Art and Architecture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
 • Mahdavinejad، Mohammadjavad [1] Associate Professor of Architecture, Department of Architecture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
 • Mahdavinejad، Mohammadjavad [1] دانشیار معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
 • Mahmoudi Kurdistani، Payam [1] M. A. Graduate in Urban Design, Faculty of Architecture and Urbanism, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran
 • Majedi، Hamid [1] Full Professor in Urban Planning, Department of Urbanism, College of Art and Architecture, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
 • Malekpour Asl، Behzad [1] PhD. Candidate of Urban and Regional Planning in Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
 • Mansouri، Elham [1] Ph.D. Candidate of Urban Design, Department of Urbanism, College of Art and Architecture, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
 • Mashayekhi، Samira [1] M. A. Graduate in Urban Design, Faculty of Architecture & Urbanism, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
 • Mashayekhi، Samira [1] PhD. Candidate of Urban and Regional Planning in Technical University of Berlin (TU-Berlin), Institute for Urban and Regional Planning, Berlin, Germany.
 • Mashayekhi، Samira [1] Ph.D. Candidate of Urban and Regional Planning, Technical University of Berlin (TU-Berlin), Berlin, Germany.
 • Mashayekhi، Samira [1] Ph.D. Candidate of Urban and Regional Planning, Technical University of Berlin (TU-Berlin), Berlin, Germany.
 • Mashayekhi، Samira [1] PhD. Candidate of Urban and Regional Planning, Technical University of Berlin (TU-Berlin), Berlin, Germany.
 • Massoud، Mohammad [1] Associate Professor of Urban Design, Architecture and Urban Development Faculty, Art University of Isfahan, Isfahan, Iran.
 • Matoor، Soha [1] M.A. Student, Department of Art and Architecture, Faculty of Arts and Architecture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
 • Mazloomi، Mehrdad [1] Assistant Professor in Urbanism, Department of Architecture and Urbanism, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.
 • Mehranfar، Aras [1] M.A. in Architecture, School of Architecture & Environmental Design, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.
 • Memari، Sanaz [1] M.A. of Architecture, Faculty of Engineering, Golestan University, Gorgan, Iran.
 • Memarian، Gholam Hossein [1] Professor of Architecture and Conservation, Faculty of Architecture and Urbanism, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.
 • Meshkini، Abolfazl [1] Assistant Prof., Dept. of Urban Planning, University of Tarbiat Modares, Iran
 • Mirmoini، Mehdi [1] M.A. of Urban Planning, School of Architecture and Environmental Design, Iran University of Science andTechnology, Tehran, Iran.,.
 • Mirmoini، Mehdi [1] M.A. of Urban Planning, School of Environmental Design & Architecture, Iran University of Science & Technology, Tehran, Iran.
 • Mitton، Mandala [1] Graduate Student of Architecture, Department of Architectural Science, Ryerson University, Toronto, Canada.
 • Mobarghei، Naghmeh [1] Associate Professor of Environmental Science Research Institute, University of Shahid Beheshti, Tehran, Iran.
 • Moeini، Seyed Hossein [1] Assistant Professor of Architecture, Faculty of Architecture and Urban Planning, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
 • Moein Mehr، Sedigheh [1] Ph.D Candidate of Islamic Architecture, Faculty of Architecture & Environmental Design, Art University of Isfahan (AUI), Isfahan, Iran.
 • Mofidi، Seyyed Majid [1] Assistant Professor of Architecture, School of Architecture and Environmental Design, Iran University of Science & Technology, Tehran, Iran.
 • Mofidi Shemirani، Seyed Majid [1] Assistant Professor of Architecture and Urban Design, Faculty of Architecture and Environmental Design, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.
 • Mofrad Boushehri، Aliasghar [1] Master Student of Architecture, Faculty of Architecture and Urbanism, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran.
 • Mohammadi، Mahboubeh [1] MSc. of Urban Planning, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
 • Mohammadi، Mahmud [1] Assistant Professor in Urban planning, Faculty of Architecture and Urban Development, Isfahan Art University, Isfahan, Iran.
 • Mohammadi، Maryam [1] PhD Candidate in Urban Planning, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.
 • Mohammadi، Maryam [1] Ph.D Candidate of Urban Development, School of Architecture and Environmental Design, Iran University of Science & Technology, Tehran, Iran.
 • Mohammadi Haji Abadi، Faezeh [1] M.A in Art Studies, Faculty of Art & Architecture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
 • Mohammadi Oujan، Shadi [1] M.A. of Urban Planning, School of Architecture and Environmental Design, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.
 • Mohammadmoradi، Asghar [1] Professor of Architecture, School of Architecture and Environmental Design, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran
 • Mohammad Moradi، Asghar [1] Professor of Architecture and Conservation, Faculty of Architecture and Urbanism, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran
 • Mohammad Sadeghi، Farkhondeh [1] Ph.D. in Architecture, Design of Architectural Surroundings Department, Kharkiv National University of Construction and Architecture, Kharkiv, Ukraine.
 • Mohsen Haghighi، Nasrin [1] Ph.D. Student of Urban Planning, Faculty of Architecture and Urbanism, Islamic Art University of Tabriz, Tabriz, Iran.
 • Moosavi، Mir Saeed [1] Ph.D of Architecture, Department of Architecture, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.
 • Movahed، Khosrow [1] Asociate Professor of Architecture, Faculty of Arts and Architecture, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran.

N

 • Nasr، Tahereh [1] Ph.D of Urban Planning, Department of Art and Architecture, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
 • Nastaran، Mahin [1] Associate Professor of Art University of Isfahan, Faculty of Architecture and Urban Planning, Department of Urban Planning, Art University of Isfahan, Isfahan, Iran.
 • Neshanifam، Shokuh [1] M.A. of Architecture, Department of Architecture and Art Young Researchers and Elite Club, Tabriz Branch Islamic Azad University, Tabriz, Iran.
 • Nikghadam، Niloufar [1] Assistant Professor of Architecture, Faculty of Art and Architecture, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
 • Norouzian-Maleki، Saeid [1] Assistant Professor of Landscape Architecture, Faculty of Architecture and Urban Planning, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
 • Nouri، Maryam [1] Lecturer at Islamic Azad University, Parand Branch, Department of Art and Architecture, College of Architectur, Tehran, Iran.
 • Nourian، Farshad [1] Associate Professor, Department of Urban and Regional Planning, University of Tehran, Iran.

P

 • Pazhouhanfar، Mahdieh [1] Assistant Professor of Architecture, Faculty of Engineering, Golestan University, Gorgan, Iran.
 • Pazhuhan، Musa [1] Ph.D Candidate in Geography and Urban Planning, Faculty of Geography, Tehran University, Tehran, Iran.
 • Pazhuhan، Musa [1] Ph.D. in Geography and Urban Planning, Lecturer at Faculty of Social Sciences, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.
 • Pourahmad، Ahmad [1] Professor of Geography, Faculty of Geography, Tehran University, Tehran, Iran.
 • Pourbagher، Somayeh [1] Ph.D. Student of Architecture, School of Architecture and Urban Design, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran...
 • Pourjafar، Ali [1] M.A. Student of Urban Design, Faculty of Urban Design, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
 • Pourjafar، Ali [1] M.A. Student of Urban Design, Faculty of Urban Design, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
 • Pourjafar، Mohamad Reza [1] Professor of Urban Design, Faculty of Urban Design, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
 • Pourjafar، Mohammad Reza [1] Full Professor of Urban Design, School of Art, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
 • Pourjafar، Mohammad Reza [1] Professor of Urban planning and design, Tarbiat- Modarres University, Tehran, Iran.
 • Pourmand، Hasanali [1] Assistant Professor, Faculty of Art & Architecture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
 • Pourmand، Hasanali [1] Assistant Professor, Faculty of Art and Architecture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
 • Pourmohammadi، Mohammadereza [1] Professor of Geography & Urban Planning, Faculty of Geography, University of Tabriz, Tabriz, Iran.

R

 • Raeisi، Iman [1] Assistant Professor of Architecture, Faculty of Architecture and Urban Planning, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.
 • Rafati، Amirhossein [1] M.A. in Architecture Technology, Instructor at Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.
 • Rafieian، Mojtaba [1] Associate Professor of Urban Planning, Department of Urban and Regional Planning, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
 • Rafieian، Mojtaba [1] Associate Professor of Urban Planning, Faculty of Art & Architecture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
 • Rafieian، Mojtaba [1] Associate Professor of Urban Planning, Faculty of Art, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
 • Rahaei، Omid [1] Professor Assistant in Architecture, Department of Architecture, Shahid Rajaei Teacher Training University, Tehran, Iran
 • Rahaei، Omid [1] Assistant Professor of Architecture, Department of Architecture, Shahid Rajaei Teacher Training University, Tehran, Iran.
 • Rahimi kakejob، Arman [1] M.A. Student in Urban Planning, University of Kurdistan, Sannandaj, Iran.
 • Razpour، Mehdi [1] M.A. Student of Urban & Regional Planning, Faculty of Architecture and Urban Planning, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.
 • Razzaghi Asl، Sina [1] Assistant Professor of Urban Design, School of Architecture and Urban Design, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran.
 • Razzaghi-Asl، Sina [1] Assistant Professor in Urban Design, Faculty of Architectural Engineering & Urban Design, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran.
 • Rezaei، Naimeh [1] Researcher of R&D Department, Organization of Urban Renovation of Tehran, Tehran, Iran.
 • Rezaei، Naimeh [1] Assistant Professor of Urban Planning, School of Urban Planning, University of Tehran, Tehran, Iran
 • Rezazadeh، Razieh [1] Associate Professor, Dept. of Urban Planning, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran
 • Rezvani Zadeh، Forough [1] M.A. in Interior Architecture, School of Architecture, College of Fine Arts, University of Tehran, Tehran, Iran.
 • Roshani، Parisa [1] Ph.D. Candidate of Urban Planning, Department of Urban Planning, Faculty of Art and Architecture, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

S

 • Saadati vaghar، Pooria [1] Master Student of Architecture, Faculty of Art & Architecture, Bu-Ali Sina University, Hamadan, Iran.
 • Saadatjoo، Paria [1] Assistant Professor of Architecture, Department of Architecture, University of Tabriz, Tabriz, Iran
 • Sadeghi، Ali Reza [1] Assistant Professor of Urban Planning and Design, Faculty of Art and Architecture, Shiraz University, Shiraz, Iran
 • Sadeghzadeh، Soheila [1] Ph.D. Student of Urban Design, Department of Urban and Regional Planning and Design, Faculty of Architecture and Urban Planning, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
 • Saeednia، Ahmad [1] Retired Professor of Geography, Faculty of Geography, Tehran University, Tehran, Iran.
 • Saeideh Zarabadi، Zahra Sadat [1] Assistant Professor, Department of Art and Architecture, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
 • Saeideh Zarabadi، Zahra Sadat [1] Associate Professor in Urban Design and Planning, Faculty of Art and Architecture, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
 • Saeideh Zarabadi، Zahra Sadat [1] Associate Professor of Urban Planning, Department of Urban Planning, Faculty Art and Architecture, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
 • Safdarnejad، Mojtaba [1] Master in Architecture, University of Science & Technology, Iran
 • Saghafi Asl، Arash [1] Assistant Professor of Urban Design, Department of Urban Planning, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.
 • Sahebgharani، Alireza [1] MSc. of Urban Planning, Art University of Isfahan, Faculty of Architecture and Urban Planning, Department of Urban Planning, Art University of Isfahan, Isfahan, Iran.
 • Sajadzadeh، Hasan [1] Assistant Professor of Architecture, Faculty of Art & Architecture, Bu-Ali Sina University, Hamadan, Iran.
 • Sajadzadeh، Hasan [1] Assistant Professor of Architecture, Faculty of Art and Architecture, Bu-Ali Sina. University, Hamedan, Iran.
 • Sajadzadeh، Hassan [1] Assistant Professor of Architecture, Faculty of Art and Architecture, Bu-Ali-Sina University, Hamedan, Iran.
 • Salehi، Seyyed Komeyl [1] Ph.D. Candidate, Department of Urban Planning, School of Architecture & Environmental Design, Iran. University of Science & Technology (IUST), Tehran, Iran and Lecturer Islamic Azad University- Eslamshahr Branch.
 • Samadi Ahari، Aynaz [1] M.A. of Architectur, Faculty of Art & Architecture, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.
 • Samanian، Samad [1] Assistant Professor, Faculty of Applied Arts, Art University of Tehran, Tehran, Iran.
 • Sarkheyli، Elnaz [1] Ph.D Candidate of Urban Planning, Faculty of Art, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
 • Sarkheyli، Elnaz [1] Ph.D. in Urban Planning, Faculty of Art & Architecture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
 • Sattarzadeh، Dariush [1] Assistant Professor of Architecture and Urbanism, Department of Art & Architecture, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.
 • Sattarzadeh، Dariush [1] Associate Professor of Architecture, Department of Art and Architecture, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.
 • Sattarzadeh، Dariyush [1] Assistant Professor, Department of Art & Architecture, College of Architectur, Islamic Azad University, Tabriz branch, Tabriz, Iran.
 • Seyedalhosseini، Seyed Moslem [1] Assistant Professor, Department of Urban Planning and Urban Design, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran.
 • Shahabian، Pooyan [1] Assistant Professor, Department of Urban Planning, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
 • Shahbazi، Mehrdad [1] Ph.D. Researcher in Architecture, School of Engineering, Islamic Azad University Borujerd Branch, Borujerd, Iran.
 • Shahin، Mohammad Sajad [1] B.Sc. Student of Civil Engineering, Department of Civil Engineering, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran.
 • Shahmoradi، Behzad [1] Assistant Prof., Dept Environmental Health, Kurdistan University of Medical Sciences, Iran
 • Shakibamanesh، Amir [1] Assistant Professor of Urban Design, Department of Urban Planning and Design, School of Architecture and Urban Studies, Tehran Art University, Tehran, Iran.
 • Shamshirband، Mostafa [1] M. A. Graduate in Urban Design, Faculty of Art and Architecture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
 • Sharifzadegan، Mohammad Hossein [1] Professor of Economic Development and Regional Planning, Department of Urban and Regional Planning, Faculty of Architecture and Urban Planning, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
 • Shirazi، Mohammadreza [1] Researcher Institute of Urban and Regional Planning, TU Berlin, Berlin, Germany
 • Shoja، Saeedeh [1] Ph.D. Candidate, Department of Urban Planning, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.
 • Shookouhi، Mahmoud [1] Ph.D. Student of Urban Design. Architecture and Urban Development Faculty, Art University of Isfahan, Isfahan, Iran.
 • Sina، Shabnam [1] Master of Urban Design, Faculty of Art and Architecture, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran.
 • Soheili، Jamalledin [1] Assistant Professor of Architecture, Faculty of Architecture, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.
 • Soltanzadeh، Hossein [1] Associate Professor of Architecture, Faculty of Architecture and Urban Planning, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran.
 • Soltanzadeh، Hossein [1] Associate Professor of Architecture, Department of Architecture, College of Architecture and Urbanism,Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
 • Souri، Elham [1] Ph. D. Candidate in Urban Design, Faculty of Architecture and Urban Planning, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.

T

 • Tabatabai Yeganeh، Reyhaneh Sadat [1] Student of the Master’s Program of Sustainable Architecture at Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.
 • Tafakkor، Mina [1] M.A. in Interior Architecture, School of Architecture, College of Fine Arts, University of Tehran, Tehran, Iran.
 • Taghvaee، Ali Akbar [1] Associate Professor of Rural and Urban Development Planning, Faculty of Art & Architecture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
 • Talischi، Gholamreza [1] Assistant Professor, Faculty of Art and Architecture, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran.
 • Talischi، Gholamreza [1] Assistant Professor of Architecture, Faculty of Art and Architecture, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran.
 • Tarkashvand، Abbas [1] Assistant Professor of Architecture, Department of Architecture, School of Architecture and Environmental Design, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.
 • Tavakoli، Alireza [1] M. A. Graduate in Urban Design, Faculty of Art and Architecture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
 • Tehrani، Farhad [1] Associate Professor, Department of Architecture, Faculty of Architecture and Urban Planning, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
 • Teshnehdel، Saeid [1] M.A. of Architecture, Faculty of Engineering, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.
 • Teymouri Gerdeh، Saeideh [1] Master of Landscape Architecture, Faculty of Architecture and Urban Design, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran.

V

 • Varij Kazemi، Abbas [1] Assistant Professor in Sociology, Department of Cultural Studies, Institute for Social and Cultural Studies, Tehran, Iran.

Y

 • Yaran، Ali [1] Associate Professor in Architecture, Ministry Of Sciences, Research and Technology, Tehran, Iran.
 • Yaran، Ali [1] Associate Professor of Architecture, School of Architecture and Environmental Design, Iran University Of Science and Technology, Tehran, Iran.
 • Yaran، Ali [1] Ph.D. in Housing Architecture, Professor of Ministry of Science, Research and Technology, Tehran, Iran
 • Yari، Fahime [1] M. A. Graduate in Architecture, Faculty of Art and Architecture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
 • Yazdanfar، Seyed-Abbas [1] Associate Professor of Architecture, School of Architecture and Environmental Design, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.
 • Yazdanniyaz، Amirhasan [1] M.A. in Urban & Regional Planning, Faculty of Architecture & Urban Development, Tehran Art University, Tehran, Iran.

Z

 • Zalnezhad، Kaveh [1] M.A. in Geography and Urban Planning, Islamic Azad University, Branch of Rasht & Young Researchers And Elite Club, Nour Branch, Nour, Iran.
 • Zamani، Mahdi [1] Ph.D. in Geomorphology, Islamic Azad University of Tehran, Science and Research Branch, Tehran, Iran.
 • Zarkesh، Afsaneh [1] Assistant Professor of Architecture, Department of Architecture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
 • Zebardastan، Najmeh [1] Ph.D. Student of Architecture, Faculty of Arts and Architecture, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran.
 • Ziari، Karamatoola [1] Professor of Geography, Faculty of Geography, Tehran University, Tehran, Iran.