نویسنده = علی قلعه باباخانی، ملیحه
تعداد مقالات: 1
1. تبیین ماهیت رویکرد "کیفیت زندگی شهری" در تئوری های طراحی شهری

دوره 7، شماره 13، زمستان 1393، صفحه 151-167

سیدحسین بحرینی؛ ملیحه علی قلعه باباخانی؛ رضا سامه