نویسنده = ثقفی اصل، آرش
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی و اولویت بندی معیارها و شاخص های مؤثر در فرآیند تحقق پذیری پروژه های طراحی شهری در ایران

دوره 7، شماره 13، زمستان 1393، صفحه 183-197

آرش ثقفی اصل؛ اسفندیار زبردست؛ حمید ماجدی