نویسنده = عبدی، محمدحامد
تعداد مقالات: 1
1. الگوی کریدوری حمل و نقل همگانی محور در بلوار پاسداران شهر سنندج

دوره 7، شماره 13، زمستان 1393، صفحه 361-381

هوشمند علیزاده؛ محمدحامد عبدی