نویسنده = سهیلی فرد، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تعامل اصول معماری ایرانی و انرژی خورشیدی از منظر فرم، تقارن و جهت گیری، نمونه موردی: خانه ی عباسیان کاشان

دوره 6، شماره 11، زمستان 1392، صفحه 75-90

مهدی سهیلی فرد؛ حمید اخترکاوان؛ سلوا فلاحی؛ مهدی اخترکاوان؛ اصغر محمد مرادی