نویسنده = پرویزی، الهام
تعداد مقالات: 2
1. بررسی نحوه کیفیت ورود فناوری در تاریخ معماری مدرن

دوره 8، شماره 15، زمستان 1394، صفحه 1-14

الهام پرویزی؛ محمدجواد مهدوی نژاد؛ محمدرضا بمانیان


2. تجلی عالم مثال درتزئینات معماری عصر صفوی، نمونه موردی: مسجد امام اصفهان

دوره 5، شماره 9، زمستان 1391، صفحه 31-44

الهام پرویزی؛ حسنعلی پورمند