نویسنده = کاظم زاده، مرضیه
تعداد مقالات: 2
1. اصول سازماندهی مؤثر بر ایجاد تصاویر ذهنی بینندگان در باغ شاهزاده ماهان

دوره 9، شماره 17، زمستان 1395، صفحه 79-90

فاطمه شبخ اسدی؛ مرضیه کاظم زاده؛ هاشم هاشم نژاد


2. تأثیر طراحی معماری در بازی نور طبیعی در خانه های سنتی ایران

دوره 8، شماره 15، زمستان 1394، صفحه 71-81

منصوره طاهباز؛ شهربانو جلیلیان؛ فاطمه موسوی؛ مرضیه کاظم زاده