نویسنده = زندآوه، بهبود
تعداد مقالات: 1
1. از عملکردگرایی تک بُعدی تا مکان گرایی چندظرفیتی

دوره 8، شماره 15، زمستان 1394، صفحه 93-103

کریم مردمی؛ بهبود زندآوه