نویسنده = قبادیان، وحید
تعداد مقالات: 1
1. آتریوم و روشنایی فضای داخلی ساختمان های اداری (بررسی تأثیر فرم سقف آتریوم بر دریافت روشنایی داخلی)

دوره 8، دومین ویژه نامه نورپردازی، بهار 1394، صفحه 53-61

مرضیه کاظم زاده؛ وحید قبادیان؛ منصوره طاهباز