نویسنده = فلاح منشادی، الهام
تعداد مقالات: 1
1. بررسی وضعیت پایداری طرحهای آماده سازی از نظر ابعاد کالبدی و اجتماعی، نمونه موردی: شهرک گلستان کلانشهر شیراز

دوره 8، شماره 15، زمستان 1394، صفحه 277-288

مهیار اردشیری؛ افروز فلاح منشادی؛ الهام فلاح منشادی؛ حیدر عباسی