نویسنده = براتی، ناصر
تعداد مقالات: 2
2. بررسی رابطه بین تفکیک اراضی شهری و کیفیت فضاهای شهری در توسعه های جدید شهری، مطالعه موردی: شهر زنجان

دوره 5، شماره 9، زمستان 1391، صفحه 165-176

حمید رضا ابراهیمی؛ ناصر براتی؛ مهران فرامرزی