نویسنده = سعیده زرآبادی، زهر ا سادات
تعداد مقالات: 1
1. سنجش و تحلیل شاخص های کیفیت زندگی شهری با استفاده از تکنیک TOPSIS در شهر مشهد

دوره 8، شماره 15، زمستان 1394، صفحه 301-311

زهر ا سادات سعیده زرآبادی؛ ناصر نجاتی علاف؛ هما جلیلی صفریان