نویسنده = طبیبیان، منوچهر
تعداد مقالات: 5
3. ارزیابی تطبیقی جایگاه زیست محیطی شهر تهران با 22 شهر آسیایی بر مبنای شاخص های رویکرد شهر سبز

دوره 8، شماره 15، زمستان 1394، صفحه 329-343

منوچهر طبیبیان؛ یاسمین افشار؛ مجتبی شهابی شهمیری


5. بازتاب اصل سلسله مراتب در شهرهای ایرانی- اسلامی

دوره 4، شماره 7، زمستان 1390، صفحه 63-76

منوچهر طبیبیان؛ نصیبه چربگو؛ انسیه عبدالهی مهر