نویسنده = افشار، یاسمین
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی تطبیقی جایگاه زیست محیطی شهر تهران با 22 شهر آسیایی بر مبنای شاخص های رویکرد شهر سبز

دوره 8، شماره 15، زمستان 1394، صفحه 329-343

منوچهر طبیبیان؛ یاسمین افشار؛ مجتبی شهابی شهمیری