نویسنده = شهابی شهمیری، مجتبی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی نقش توقعات ادراکی بویایی و شنوایی در طراحی و برنامه‌ریزی شهری، نمونه‌موردی: بابل

دوره 9، شماره 17، زمستان 1395، صفحه 365-373

صدیقه لطفی؛ گلنوش حریری؛ مجتبی شهابی شهمیری


2. ارزیابی تطبیقی جایگاه زیست محیطی شهر تهران با 22 شهر آسیایی بر مبنای شاخص های رویکرد شهر سبز

دوره 8، شماره 15، زمستان 1394، صفحه 329-343

منوچهر طبیبیان؛ یاسمین افشار؛ مجتبی شهابی شهمیری