نویسنده = زرین قلم، فرزاد
تعداد مقالات: 1
1. الگویابی تشخصِ عناصر مذهبی در شهر مزارهای ایران

دوره 5، شماره 9، زمستان 1391، صفحه 201-216

مهدی حمزه نژاد؛ فرزاد زرین قلم