نویسنده = قاسمی نیا، مازیار
تعداد مقالات: 1
1. گونه شناسی ساختار کالبدی-کارکردی معماری مسکونی استان گلستان

دوره 4، شماره 7، زمستان 1390، صفحه 1-15

حسین سلطان زاده؛ مازیار قاسمی نیا