نویسنده = پژوهان، موسی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و تحلیل سیر تحول و تکوین "شهر" و "دولت" در اندیشه ابن خلدون

دوره 4، شماره 7، زمستان 1390، صفحه 91-102

موسی پژوهان؛ احمد پوراحمد؛ احمد خلیلی