نویسنده = اکبری باصری، قدسیه
تعداد مقالات: 2
1. ترسیم نظام سه رنگه معماری ایرانی در اصفهان عصر صفوی بر مبنای تئوری سه گونای عرفان شهودی هند

دوره 8، دومین ویژه نامه نورپردازی، بهار 1394، صفحه 35-52

مریم محمد قلی پور؛ قدسیه اکبری باصری


2. مکانیت مثالین نورهای رنگی در معماری مقدس ایران

دوره 7، اولین ویژه نامه نورپردازی، بهار 1393، صفحه 1-9

قدسیه اکبری باصری؛ مریم محمد قلی پور