نویسنده = خبیری، سمانه
تعداد مقالات: 1
1. اصول و معیارهای نورپردازی میدان های شهری؛ ارزیابی کیفی میدان های شهر تهران

دوره 7، اولین ویژه نامه نورپردازی، بهار 1393، صفحه 67-83

محمدجواد مهدوی نژاد؛ سمانه خبیری؛ کیمیا ملکی