نویسنده = کمپانی سعید، محسن
تعداد مقالات: 2
2. عارض هیابی مقررات ملی ساختمان در حوزه بهره مندی از نور روز در شهر قزوین

دوره 7، اولین ویژه نامه نورپردازی، بهار 1393، صفحه 109-121

مجید میری؛ محسن کمپانی سعید