نویسنده = ثقفی، محمودرضا
تعداد مقالات: 1
1. دستیابی به الگوی آموزشی مؤثر در آموزش معماری، مورد مطالعاتی: مقدمات طراحی معماری دو

دوره 12، شماره 28، پاییز 1398، صفحه 103-114

سید محسن موسوی؛ محمودرضا ثقفی؛ فرهنگ مظفر؛ صمد ایزدی