نویسنده = شرفی نفر، اشکبوس
تعداد مقالات: 1
1. کندوکاوی در نسبتِ ارگونومی و معنویت بخشی نور روز در معماری مساجد

دوره 8، دومین ویژه نامه نورپردازی، بهار 1394، صفحه 1-13

مرضیه هومانی راد؛ اشکبوس شرفی نفر