نویسنده = پریزادی، طاهر
تعداد مقالات: 1
1. الزامات توسعه شهر از درون، مورد مطالعاتی: شهر بروجرد

دوره 11، شماره 23، تابستان 1397، صفحه 307-318

مهدی مرادی؛ طاهر پریزادی؛ مرتضی مرادی