نویسنده = کریمی مشاور، مهرداد
تعداد مقالات: 1
1. نقش عناصر کالبدی و اجتماعی بر دلبستگی مکانی به روش PREQ، مورد مطالعاتی: محله جولان

دوره 11، شماره 23، تابستان 1397، صفحه 75-84

مهرداد کریمی مشاور؛ مونا نیکوخوی