نویسنده = خبازی، مریم
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی منابع تأثیر‌گذار طراحی شهری در ایران بر اساس رویکرد بومی‌سازی

دوره 9، شماره 17، زمستان 1395، صفحه 263-271

هومن فروغمند اعرابی؛ مریم خبازی؛ هوشنگ فروغمند اعرابی