نویسنده = حریری، گلنوش
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نقش توقعات ادراکی بویایی و شنوایی در طراحی و برنامه‌ریزی شهری، نمونه‌موردی: بابل

دوره 9، شماره 17، زمستان 1395، صفحه 365-373

صدیقه لطفی؛ گلنوش حریری؛ مجتبی شهابی شهمیری