نویسنده = کریمی مشاور، مهرداد
تعداد مقالات: 2
2. خوانش بصری گرافیک محیطی درفضاهای شهری با تأکید بر نقاشی دیواری، نمونه موردی: تهران

دوره 10، شماره 19، تابستان 1396، صفحه 107-118

حسن سجادزاده؛ مهرداد کریمی مشاور؛ سلمان وحدت