نویسنده = شیعه، اسماعیل
تعداد مقالات: 2
1. سنجش گسترش کالبدی شهر دانسفهان و ارائه سازمان فضایی پیشنهادی در راستای گسترش آتی آن

دوره 10، شماره 21، زمستان 1396، صفحه 349-363

اسماعیل شیعه؛ مهدی سعیدی؛ صدف طباطبایی


2. تدوین مدل شاخص های مکانی پایداری اجتماعی به کمک روش دلفی و تکنیک شانون

دوره 10، شماره 19، تابستان 1396، صفحه 119-129

اسماعیل شیعه؛ سید عبدالهادی دانشپور؛ مریم روستا