نویسنده = صالحی، اسماعیل
تعداد مقالات: 1
1. بررسی محله کودک محور در بافت های سنتی و جدید با تأکید بر عوامل کیفی، نمونه موردی: سنندج

دوره 10، شماره 21، زمستان 1396، صفحه 323-336

فاطمه زارعی؛ سمیه آهنی؛ اسماعیل صالحی