نویسنده = روستا، مریم
تعداد مقالات: 1
1. تدوین مدل شاخص های مکانی پایداری اجتماعی به کمک روش دلفی و تکنیک شانون

دوره 10، شماره 19، تابستان 1396، صفحه 119-129

اسماعیل شیعه؛ سید عبدالهادی دانشپور؛ مریم روستا